Ebook Phần cứng máy tính

MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU.Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠBẢN VỀTHÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH. 4I. Khái niệm vềthông tin (information). 4II. Tin học là gì? (IT: Information Technology) . 4III. Máy tính (Computer) là gì? . 4IV. Nguyên tắc làm việc của máy tính . 5V. Đơn vịlưu trữthông tin . 5VI. Phần cứng và phần mềm. 81. Phần cứng. 8 2. Phần mềm. 8 VII. l ịch sửphát triển của máy tính . 8VIII. Chủng loại máy tính . 9CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀCÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PC . 12I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân PC. 12II. Các thành phần cơbản của PC . 131. Thành phần nhập dữliệu. 13 2. Thành phần xuất dữliệu. 14 3. Thành phần lưu trữdữliệu. 14 4. Thành phần xửlý dữliệu. 15 III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy Case . 17IV. Thành phần liên kết hệthống. 211. Khái niệm bus. 21 2. Phân biệt giữa Cable và Bus. 21 3. Các chức năng của bus. 22 4. Cấu trúc hoạt động của bus. 23 CHƯƠNG III. BẢNG MẠCH HỆTHỐNG (MAINBOARD) . 24I. Sựcần thiết của bảng mạch hệthống . 24II. Các thành phần cơbản của mainboard. 24III. Bộxửlý trung tâm CPU . 281. Các thành phần cơbản của CPU. 28 2. Các kiến trúc bộvi xửlý. 29 3. Lắp CPU vào mainboard. 29 4. Tốc độcủa CPU. 30 IV. Các bộ điều hợp (ADAPTER) . 321. Bộ điều hợp dùng đểlàm gì?. 32 2. Cấu trúc của một bộ điều hợp. 32 V. Các chip hỗtrợcpu – chipset . 32 VI. Rom Bios . 33VII. RAM và CACHE . 351. Các loại RAM. 36 2. BộnhớCACHE. 36 VIII. Bus và các cấu trúc bus cơbản. 38IX. Các cổng on-board . 42CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊLƯU TRỮLÂU DÀI. 43I. Sựcần thiết của thiết bịlưu trữlâu dài . 43II. Đĩa mềm và ổ đĩa mềm . 431. Đĩa mềm (FLOPPY DISK). 43 2. Ổ đĩa mềm (FLOPPY DISK DRIVE). 44 III. Đĩa cứng và ổ đĩa cứng . 45IV. CD-ROM.49CHƯƠNG V. CÁC THIẾT BỊNHẬP XUẤT (IO DEVICES). 52I. Màn hình (MONITOR) . 521. Các thông sốliên quan đến màn hình. 52 2. Phân loại màn hình. 52 3. Card màn hình. 55 4. Cấu tạo của card màn hình. 55 II. Bàn phím (KEYBOARD) . 551. Các loại bàn phím. 55 2. Các bộnối bàn phím. 56 3. Sựcốvà bảo trì bàn phím. 58 III. Chuột (MOUSE) . 591. Cấu tạo. 59 2. Giới thiệu một sốloại chuột. 59 CHƯƠNG VI. TIẾN TRÌNH LẮP RÁP MỘT MÁY TÍNH CÁ NHÂN PC . 60I. Lựa chọn cấu hình máy theo yêu cầu công việc. 601. Lựa chọn phần mềm. 60 2. Lựa chọn phần cứng:. 60 II. Yêu cầu chuẩn bịcho việc lắp ráp . 61III. Các bước tiến hành lắp ráp máy tính . 61CHƯƠNG VII : CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN . 62I. Đa phương tiện trên máy PC. 62 1. Giới thiệu tổng quan vềkỹthuật sốhoá. 62 2. Yêu cầu phần cứng cho máy tính PC đa phương tiện. 63 3. Các thiết bịhỗtrợ đa phương tiện. 63 CHƯƠNG VIII : MÁY IN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY . 66I. Máy in. 661. Máy in ma trận điểm. 66 2. Máy in phun. 66 3. Máy in laser. 66 II. Máy tính xách tay. 671. CPU. 67 2. Mainboard. 68 3. RAM. 68 4.Card màn hình. 68 5. Màn hình. 68 6. Ổcứng. 68 7. Ổ đĩa CD/DVD/CD-ReWrite/DVD-ReWrite. 68 8 Ổ đĩa mềm. 68 9. Modem. 69 10. Card mạng. 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69PHỤLỤC I- Tham khảo vềCPU. 70PHỤLỤC II- Tham khảo về ổ đĩa cứng. 84PHỤLỤC III: tham khảo vềRAM. 93PHỤLỤC IV: Chẩn đoán lỗi của PC thông qua mã bip của ROM BIOS. 100

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU.Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠBẢN VỀTHÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH. 4

I. Khái niệm vềthông tin (information). 4

II. Tin học là gì? (IT: Information Technology) . 4

III. Máy tính (Computer) là gì? . 4

IV. Nguyên tắc làm việc của máy tính . 5

V. Đơn vịlưu trữthông tin . 5

VI. Phần cứng và phần mềm. 8

1. Phần cứng. 8

2. Phần mềm. 8

VII. l ịch sửphát triển của máy tính . 8

VIII. Chủng loại máy tính . 9

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀCÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PC . 12

I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân PC. 12

II. Các thành phần cơbản của PC . 13

1. Thành phần nhập dữliệu. 13

2. Thành phần xuất dữliệu. 14

3. Thành phần lưu trữdữliệu. 14

4. Thành phần xửlý dữliệu. 15

III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy Case . 17

IV. Thành phần liên kết hệthống. 21

1. Khái niệm bus. 21

2. Phân biệt giữa Cable và Bus. 21

3. Các chức năng của bus. 22

4. Cấu trúc hoạt động của bus. 23

CHƯƠNG III. BẢNG MẠCH HỆTHỐNG (MAINBOARD) . 24

I. Sựcần thiết của bảng mạch hệthống . 24

II. Các thành phần cơbản của mainboard. 24

III. Bộxửlý trung tâm CPU . 28

1. Các thành phần cơbản của CPU. 28

2. Các kiến trúc bộvi xửlý. 29

3. Lắp CPU vào mainboard. 29

4. Tốc độcủa CPU. 30

IV. Các bộ điều hợp (ADAPTER) . 32

1. Bộ điều hợp dùng đểlàm gì?. 32

2. Cấu trúc của một bộ điều hợp. 32

V. Các chip hỗtrợcpu – chipset . 32

VI. Rom Bios . 33

VII. RAM và CACHE . 35

1. Các loại RAM. 36

2. BộnhớCACHE. 36

VIII. Bus và các cấu trúc bus cơbản. 38

IX. Các cổng on-board . 42

CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊLƯU TRỮLÂU DÀI. 43

I. Sựcần thiết của thiết bịlưu trữlâu dài . 43

II. Đĩa mềm và ổ đĩa mềm . 43

1. Đĩa mềm (FLOPPY DISK). 43

2. Ổ đĩa mềm (FLOPPY DISK DRIVE). 44

III. Đĩa cứng và ổ đĩa cứng . 45

IV. CD-ROM.49

CHƯƠNG V. CÁC THIẾT BỊNHẬP XUẤT (IO DEVICES). 52

I. Màn hình (MONITOR) . 52

1. Các thông sốliên quan đến màn hình. 52

2. Phân loại màn hình. 52

3. Card màn hình. 55

4. Cấu tạo của card màn hình. 55

II. Bàn phím (KEYBOARD) . 55

1. Các loại bàn phím. 55

2. Các bộnối bàn phím. 56

3. Sựcốvà bảo trì bàn phím. 58

III. Chuột (MOUSE) . 59

1. Cấu tạo. 59

2. Giới thiệu một sốloại chuột. 59

CHƯƠNG VI. TIẾN TRÌNH LẮP RÁP MỘT MÁY TÍNH CÁ NHÂN PC . 60

I. Lựa chọn cấu hình máy theo yêu cầu công việc. 60

1. Lựa chọn phần mềm. 60

2. Lựa chọn phần cứng:. 60

II. Yêu cầu chuẩn bịcho việc lắp ráp . 61

III. Các bước tiến hành lắp ráp máy tính . 61

CHƯƠNG VII : CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN . 62

I. Đa phương tiện trên máy PC. 62

1. Giới thiệu tổng quan vềkỹthuật sốhoá. 62

2. Yêu cầu phần cứng cho máy tính PC đa phương tiện. 63

3. Các thiết bịhỗtrợ đa phương tiện. 63

CHƯƠNG VIII : MÁY IN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY . 66

I. Máy in. 66

1. Máy in ma trận điểm. 66

2. Máy in phun. 66

3. Máy in laser. 66

II. Máy tính xách tay. 67

1. CPU. 67

2. Mainboard. 68

3. RAM. 68

4.Card màn hình. 68

5. Màn hình. 68

6. Ổcứng. 68

7. Ổ đĩa CD/DVD/CD-ReWrite/DVD-ReWrite. 68

8 Ổ đĩa mềm. 68

9. Modem. 69

10. Card mạng. 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69

PHỤLỤC I- Tham khảo vềCPU. 70

PHỤLỤC II- Tham khảo về ổ đĩa cứng. 84

PHỤLỤC III: tham khảo vềRAM. 93

PHỤLỤC IV: Chẩn đoán lỗi của PC thông qua mã bip của ROM BIOS. 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY