Ebook Macromedia flash 8 - Actionscript dictionary

Giới thiệu 1 Contents of the dictionary {Các nội dung của từ ñiển} 3 Accessibility (object :ñối tượng) {Sựdễbị ảnh hưởng} 24 Accessibility.isActive 24 Button (object) : Nút (ñối tượng) 25 Button.onDragOver 27 Color (object) : Màu sắc (ñối tượng) 27 Color.getTransform 28 CustomActions (object) {Các hành vi tùy chỉnh (ñối tượng)} 29 Date (object) : Ngày tháng (ñối tượng) 29 delete 34 duplicateMovieClip 35 FCheckBox (component: thành phần) 36 FComboBox (component) 37 FPushButton (component) 40 FRadioButton (component: thành phần) 41 FScrollBar (component) 42 FScrollPane (component) 44 FStyleFormat (object) 45 Constructor (người xây dựng) cho ñối tượng FStyleFormat 48 Function (object) : Hàm (ñối tượng) 49 Function.prototype 49 fscommand 50 Function 52 getProperty 54 getTimer 54 getURL 55 _global 56 Key (object) 57 LoadVars (object) {Nạp các biến (ñối tượng)} 59 _level 61 Math (object) 62 Mouse (object) {Con trỏchuột (ñối tượng)} 64 MovieClip (object) 64 MovieClip._url 69 MovieClip.useHandCursor 70 MovieClip._visible 70 MovieClip._width 70 MovieClip._x 71 MovieClip._xmouse 71 MovieClip._xscale 72 Number (function) 72 Constructor cho Object object 74 Object.registerClass 74 onClipEvent 76 _parent 78 on 78 print 89 random {ngẫu nhiên} 81 removeMovieClip 82 _root 82 scroll 83 Selection (object) {Sựlựa chọn (ñối tượng)} 84 Sound (object) {Âm thanh (ñối tượng)} 85 Stage (object) {Sân khấu (ñối tượng)} 87 startDrag 88 String (function) 89 System.capabilities (object) 90 targetPath 91 tellTarget 92 TextField (object) 93 TextFormat (object) {ðịnh dạng Text (ñối tượng)} 97 this 99 toggleHighQuality 100 trace 101 typeof 102 undefined 103 unescape 104 unloadMovie 105 unloadMovieNum 106 updateAfterEvent 107 void 108 while 108 with 109 XML (object) : XML (ñối tượng) 113 XML.send 116 XML.status 117 XMLSocket (object) {Ổcắm XML (ñối tượng)} 117

Giới thiệu 1

Contents of the dictionary {Các nội dung của từ ñiển} 3

Accessibility (object :ñối tượng) {Sựdễbị ảnh hưởng} 24

Accessibility.isActive 24

Button (object) : Nút (ñối tượng) 25

Button.onDragOver 27

Color (object) : Màu sắc (ñối tượng) 27

Color.getTransform 28

CustomActions (object) {Các hành vi tùy chỉnh (ñối tượng)} 29

Date (object) : Ngày tháng (ñối tượng) 29

delete 34

duplicateMovieClip 35

FCheckBox (component: thành phần) 36

FComboBox (component) 37

FPushButton (component) 40

FRadioButton (component: thành phần) 41

FScrollBar (component) 42

FScrollPane (component) 44

FStyleFormat (object) 45

Constructor (người xây dựng) cho ñối tượng FStyleFormat 48

Function (object) : Hàm (ñối tượng) 49

Function.prototype 49

fscommand 50

Function 52

getProperty 54

getTimer 54

getURL 55

_global 56

Key (object) 57

LoadVars (object) {Nạp các biến (ñối tượng)} 59

_level 61

Math (object) 62

Mouse (object) {Con trỏchuột (ñối tượng)} 64

MovieClip (object) 64

MovieClip._url 69

MovieClip.useHandCursor 70

MovieClip._visible 70

MovieClip._width 70

MovieClip._x 71

MovieClip._xmouse 71

MovieClip._xscale 72

Number (function) 72

Constructor cho Object object 74

Object.registerClass 74

onClipEvent 76

_parent 78

on 78

print 89

random {ngẫu nhiên} 81

removeMovieClip 82

_root 82

scroll 83

Selection (object) {Sựlựa chọn (ñối tượng)} 84

Sound (object) {Âm thanh (ñối tượng)} 85

Stage (object) {Sân khấu (ñối tượng)} 87

startDrag 88

String (function) 89

System.capabilities (object) 90

targetPath 91

tellTarget 92

TextField (object) 93

TextFormat (object) {ðịnh dạng Text (ñối tượng)} 97

this 99

toggleHighQuality 100

trace 101

typeof 102

undefined 103

unescape 104

unloadMovie 105

unloadMovieNum 106

updateAfterEvent 107

void 108

while 108

with 109

XML (object) : XML (ñối tượng) 113

XML.send 116

XML.status 117

XMLSocket (object) {Ổcắm XML (ñối tượng)} 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY