Luận Văn Du Lịch

Khóa luận Khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận Khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch


MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 LỜI CẢM ƠN. 10 BẢNG KÊ CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 11 PHẦN MỞ ĐẦU . 1 PHẦN NỘI DUNG . 4 CHưƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VIỆC KHAI THÁC VĂN HÓA TRÀ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH . 4 1.1. Sơ lược về trà và văn hóa trà trong lịch sử . 4 1.1.1. Lược sử trà . 4 1.1.2. Văn hóa trà . 7 1.1.2.1 Văn hóa ...


Khóa luận Giải pháp phát triển du lịch biển đảo Cô Tô - Quảng Ninh

Khóa luận Giải pháp phát triển du lịch biển đảo Cô Tô - Quảng Ninh


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.1 1. Lý do chọn đề tài.1 2. Mục đích nghiên cứu.2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu .2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3 5. Phương pháp nghiên cứu.3 6. Bố cục khóa luận.4 CHưƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO 5 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch biển đảo .5 1.1.1. ...


Khóa luận Giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch

Khóa luận Giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . 5 PHẦN MỞ ĐẦU. 6 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NưỚC TRUYỀNTHỐNG. 9 1.1. Các hình thức sân khấu dân gian Việt Nam . 9 1.1.1 Chèo . 9 1.1.2 Tuồng . 10 1.1.3 Múa rối nước. 11 1.1.4 Một số loại hình khác. 12 1.2. Nghệ thuật múa rối . 13 1.2.1. Khái quát chung v ...


Khóa luận Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn - Hải Phòng

Khóa luận Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn - Hải Phòng


MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 LỜI MỞ ĐẦU. 1 PHẦN MỞ ĐẦU. 2 CHưƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỄ HỘI. 7 1. Khái quát chung về lễ hội ở Việt Nam. 7 1.1 Khái niệm và mối quan hệ “lễ” và “hội” . 7 1.1.1. Khái niệm về “Lễ”. 7 1.1.2. Khái niệm về “Hội”:. 9 1.1.3. Mối quan hệ giữa “Lễ” và “Hội”: . 10 1 ...


Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại khách sạn Classic Hoàng Long

Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại khách sạn Classic Hoàng Long


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . 1 LỜI MỞ ĐẦU . 2 1. Lý do chọn đề tài. 2 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khách sạn. 3 4. Phương pháp nghiên cứu. 3 5. Kết cấu khóa luận. 4 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KHÁCH SẠN HOÀNG LONG . 5 1. 1 Hiệu quả ...


Khóa luận Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển "Thăng Long tứ trấn" thành sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội

Khóa luận Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển "Thăng Long tứ trấn" thành sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 PHẦN MỞ ĐẦU .10 CHưƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ DI SẢN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH.14 1. Các khái niệm về di sản văn hóa: .14 2. Một số khái niệm và thuật ngữ về du lịch .16 2.1. Khái niệm về du lịch: .16 2.2. Khách du lịch:.17 2.3. Tài nguyên du lịch:.17 2.4. Khái niệm về sản phẩm d ...


Khóa luận Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng

Khóa luận Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 1.Lý do chọn đề tài. 1 2.Mục đích nghiên cứu. 2 3.Phương pháp nghiên và phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINHDOANH KHÁCH SẠN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN. 4 1.1. Khái quát chung về khách sạn và kinh do ...


Khóa luận Khai thác các công trình tưởng niệm nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận Khai thác các công trình tưởng niệm nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch


Đền Hang tại chân dãy núi Voi, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng từ xa xưa đã là nơi thờ Nữ tướng Lê Chân - người đã có công cùng bà con trong vùng khai phá lập nên làng An Biên trong thời kỳ Đông Hán. Sau khi từ bỏ quê hương Quảng Ninh để tránh sự truy bức nạp làm tì thiếp của thái thú Tô Định, ...


Khóa luận Khai thác di tích chùa Keo ở Thái Bình phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận Khai thác di tích chùa Keo ở Thái Bình phục vụ phát triển du lịch


Mục Lục Mục Lục. 1 1.Tính cấp thiết của đề tài. . 2 2. Mục đích nghiên cứu, ý nghĩa đề tài. 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3 4. Phương pháp nghiên cứu. 3 5. Bố cục của khóa luận. . 4 CHưƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG. 5 1.1. Khái niệm về di tích lịch sử văn hóa. 5 1. ...


Khóa luận Khai thác cụm đền và lễ hội đền tại Tràng Kênh - Minh Đức - Thuỷ Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận Khai thác cụm đền và lễ hội đền tại Tràng Kênh - Minh Đức - Thuỷ Nguyên phục vụ phát triển du lịch


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU. 1 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KHAI TÁC CÁC ĐỀN VÀ LỄ HỘI ĐỀN PHỤC VỤ DU LỊCH . 4 1.1Khái quát về đối tượng được tôn thờ trong ngôi đền của người Việt. 4 1.2Đặc điểm chung trong kiến trúc xây dựng đền của người Việt . 5 1.3 Đặc điểm chung trong nội dung lễ ...


Khóa luận Khai thác các giá trị của ‘Thăng Long tứ trấn’ phục vụ phát triển du lịch tôn giáo tín ngưỡng

Khóa luận Khai thác các giá trị của ‘Thăng Long tứ trấn’ phục vụ phát triển du lịch tôn giáo tín ngưỡng


MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH TÔN GIÁO TÍN NGưỠNG . 4 1.1. Khái niệm, đặc điểm và các loại hình du lịch tôn giáo tín ngưỡng. 4 1.1.1 Khái niệm về tôn giáo tín ngưỡng và du lịch tôn giáo tín ngưỡng . 4 1.1.2. Đặc điểm của du lịch tôn giáo tín ngưỡng . 8 1.1.3 Xu hướng phá ...


Khóa luận Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình

Khóa luận Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình


MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 1. Lý do chọn đề tài khóa luận . 1 2. Mục đích và nhiệm vụ khoá luận . 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của khóa luận . 3 4. Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài. 3 5. Phương pháp nghiên cứu. 4 6. Bố cục của đề tài khóa luận. 5 CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LOẠI HÌNH ...


Khóa luận Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Khóa luận Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang


MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH MẠOHIỂM. 4 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch mạo hiểm. 4 1.1.1. Các khái niệm và quan điểm về loại hình du lịch mạo hiểm. 4 1.1.2. Đặc điểm . 6 1.1.3. Điều kiện hình thành và phát triển . 8 1.1.3.1. Điều kiện về điểm đến . 8 1.1. ...


Khóa luận Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qua một số điểm du lịch tiêu biểu tại Tây Bắc

Khóa luận Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qua một số điểm du lịch tiêu biểu tại Tây Bắc


Tây Bắc có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng không có nhiều sông lớn. Nhìn chung các sông lớn chảy theo hướng kiến tạo của địa hình, còn sông nhỏ có hướng thẳng góc với sông chính. Khu vực này có hệ thống sông chính gồm sông Đà và sông Mã. Sông Đà bắt nguồn từ độ cao 1.500m thuộc tỉnh Vân Nam (T ...


Khóa luận Đánh giá lễ hội Carnaval Hạ Long 2012 phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận Đánh giá lễ hội Carnaval Hạ Long 2012 phục vụ phát triển du lịch


Mục lục MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . LỜI CẢM ƠN.0 A. PHẦN MỞ ĐẦU.1 1. Lí do chọn đề tài .1 2. Mục đích nghiên cứu.1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu .2 4. Đối tượng nghiên cứu.2 5. Phạm vi nghiên cứu.2 6. Phương pháp nghiên cứu.2 7. Kết cấu của khóa luận .2 B. NỘI DUNG.3 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI D ...


Khóa luận Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

Khóa luận Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3. Mục đích, ý nhĩa của đề tài 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 5. Phương pháp nghiên cứu CHưƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LỄ HỘI VÀ LỄ HỘI DU LỊCH 1.1. Lễ hội 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Lịch sử hình thành 1.1.3. Phân loại ...


Đề tài Tìm hiểu giá trị khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Nưa - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch

Đề tài Tìm hiểu giá trị khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Nưa - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch


Lễ hội đền Nưa là một tập truyền tín ngưỡng dân gian, kết hợp với việc “uống nước nhớ nguồn” nhớ công ơn của Bà Triệu và viên tướng Trần Khắc Chân - người có công đánh đuổi quân Chiêm Thành xâm lấn bờ cõi đời vua Trần Nghệ Tông. Lễ hội Đền Nưa bắt đầu từ 15 đến 20 tháng giêng âm lịch, thu hút thi ...


Khóa luận Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ thần Đông Hải đại vương nơi cửa biển Cát Hải – hiện trạng khai thác và giải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương

Khóa luận Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ thần Đông Hải đại vương nơi cửa biển Cát Hải – hiện trạng khai thác và giải pháp phát triển phục vụ du lịch địa phương


MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÍN NGưỠNG VIỆT NAM VÀ TÍN NGưỠNG THỜ THẦN ĐÔNG HẢI ĐẠI VưƠNG . 1.1.1. Một số nét tổng quan về tín ngưỡng Việt Nam . 1.1.2. Khái niệm và phân loại tín ngưỡng Việt Nam . 1.1.3. Đặc trưng của tín ngưỡng Việt Nam 1.1.4. Vai trò, giá trị của tín ngưỡng trong ...


Đề tài Khai thác di tích thờ Hưng Đạo đại vương ở lưu vực sông Bạch Đằng phục vụ cho du lịch

Đề tài Khai thác di tích thờ Hưng Đạo đại vương ở lưu vực sông Bạch Đằng phục vụ cho du lịch


MỤC LỤC Mở đầu.1 1 Tính cấp thiết của đề tài.1 2. Lí do chọn đề tài .2 3.Mục tiêu và nhiệm vụ .3 4. Phương pháp nghiên cứu .3 5. Khả năng triển khai ứng dụng triển khai kết quả của đề tài .4 6. Dự kiến kết quả của đề tài .4 7. Tài liệu tham khảo và tình hình nghiên cứu .4 Chương 1. Khái quá ...


Đề tài Nghiên cứu khai thác chợ Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch

Đề tài Nghiên cứu khai thác chợ Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch


MỤC LỤC MỞ ĐẦU.1 1. Lý do chọn đề tài.1 2.Mục đích nghiên cứu .1 3.Đối tượng nghiên cứu.1 4.Phương pháp nghiên cứu.2 5. Giới hạn của đề tài.2 6. Bố cục khóa luận.2 CHưƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG.3 1.1. Tìm hiểu chung về chợ .3 1.1.1. Khái niệm chợ.3 1.1.2. Phân loại chợ.4 1.1.2.1. Theo địa ...