Đồ án Xây dựng Website Album

MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU 3PHẦN I GIỚI THIỆU NGỒN NGỮ 4 CHƯƠNG I INTERNET VÀ CÔNG NGHỆ ASP.NET 4I.GIỚI THIỆU VỀ INTERNET INFORMATION SERVER 4Giới thiệu về Internet Information Server (IIS) 4II.GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ ASP.NET 51.Mở đầu về ASP.NET 52.Những điểm khác biệt của ASP và ASP.NET 7CHƯƠNG II NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11II.TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C# 12CHƯƠNG III NGÔN NGỮ SQL VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVERI.CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 141.Bảng (Table) : 142.Khung nhìn dữ liệu (View) : 143.Chỉ số của bảng (Index) : 144.Thủ tục lưu trữ (Store procedure) : 145.Trigger : 14II.NGÔN NGỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL : 151.Định nghĩa 152.Cách sử dụng ngôn ngữ SQL 15III.TÍNH TOÀN VẸN VÀ BẢO MẬT : 15PHẦN II PHÂN TÍCH THIẾT KÊ WEBSITE ALBUMCHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG 17I.NÊU BÀI TOÁN 17II. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BÀI TOÁN 17CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNGI. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 19II. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 191. Các tác nhân ngoài 192. Các kho dữ liệu 193. Sơ đồ dòng dữ liệu 194. Các thực thể trong cơ sở dữ liệu 225. Quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu 22CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG I.CÁC TIẾN TRÌNH QUAN TRỌNG 231. Tiến trình đăng ký tài khoản người sử dụng 232. Tiến trình sửa đổi tài khoản người sử dụng 233.Tiến trình cập nhật ảnh 244.Tiến trình tìm kiếm ảnh 26II.MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG CHÍNH VÀ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 27III.CÁC GIAO DIỆN MÀN HÌNH 29IV.MỘT SỐ MÃ NGUỒN CỦA CÁC MODUL QUAN TRỌNG TRONG HỆ THỐNG 321. Một số hàm hệ thống 322. Modul đăng ký tài khoản người sử dụng 353. Modul tạo Album 374. Modul nhập ảnh 40V. KẾT LUẬN 43

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I GIỚI THIỆU NGỒN NGỮ 4

CHƯƠNG I INTERNET VÀ CÔNG NGHỆ ASP.NET 4

I.GIỚI THIỆU VỀ INTERNET INFORMATION SERVER 4

Giới thiệu về Internet Information Server (IIS) 4

II.GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ ASP.NET 5

1.Mở đầu về ASP.NET 5

2.Những điểm khác biệt của ASP và ASP.NET 7

CHƯƠNG II NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11

I. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 11

II.TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C# 12

CHƯƠNG III NGÔN NGỮ SQL VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

I.CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 14

1.Bảng (Table) : 14

2.Khung nhìn dữ liệu (View) : 14

3.Chỉ số của bảng (Index) : 14

4.Thủ tục lưu trữ (Store procedure) : 14

5.Trigger : 14

II.NGÔN NGỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL : 15

1.Định nghĩa 15

2.Cách sử dụng ngôn ngữ SQL 15

III.TÍNH TOÀN VẸN VÀ BẢO MẬT : 15

PHẦN II PHÂN TÍCH THIẾT KÊ WEBSITE ALBUM

CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG 17

I.NÊU BÀI TOÁN 17

II. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BÀI TOÁN 17

CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG

I. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 19

II. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 19

1. Các tác nhân ngoài 19

2. Các kho dữ liệu 19

3. Sơ đồ dòng dữ liệu 19

4. Các thực thể trong cơ sở dữ liệu 22

5. Quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu 22

CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I.CÁC TIẾN TRÌNH QUAN TRỌNG 23

1. Tiến trình đăng ký tài khoản người sử dụng 23

2. Tiến trình sửa đổi tài khoản người sử dụng 23

3.Tiến trình cập nhật ảnh 24

4.Tiến trình tìm kiếm ảnh 26

II.MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG CHÍNH VÀ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 27

III.CÁC GIAO DIỆN MÀN HÌNH 29

IV.MỘT SỐ MÃ NGUỒN CỦA CÁC MODUL QUAN TRỌNG

TRONG HỆ THỐNG 32

1. Một số hàm hệ thống 32

2. Modul đăng ký tài khoản người sử dụng 35

3. Modul tạo Album 37

4. Modul nhập ảnh 40

V. KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY