Đồ án Xây dựng chương trình kiểm soát lưu lượng thông tin trao đổi qua hệ thống mạng

MỤC LỤCCHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠNG MÁY TÍNH 51 Tổng Quan Hệ Thống Mạng TCP/IP Ethernet 51.1 Khái niệm mạng máy tính 51.2 Kiến trúc phân tầng 61.3 Mô hình OSI 91.3.1 Khái niệm 91.3.2 Mục đích 101.4 Phương thức hoạt động 111.4.1 Có kết nối (Connection Oriented) 111.4.2 Không kết nối (Connectionless) 121.5 Bộ giao thức TCP/IP 121.5.1 Khái niệm 121.5.2 Mục đích và nguồn gốc 131.5.3 Đặc điểm 141.6 So sánh TCP/IP và OSI 152 Bộ giao thức TCP/IP – Các giao thức và khuôn dạng dữ liệu chính 162.1 Cấu trúc phân tầng của TCP/IP 162.2 Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP 172.3 Sơ lược chức năng các tầng 182.3.1 Tầng ứng dụng (Application Layer) 182.3.2 Tầng giao vận (Transport Layer) 182.3.3 Tầng Internet (Internet Layer) 182.3.4 Tầng liên kết (Link Layer) 192.4 Các giao thức chính và khuôn dạng dữ liệu tương ứng 192.4.1 Ethernet 192.4.2 ARP (address resolution protocol) 212.4.3 RARP (reserve address resolution protocol) 222.4.4 IP (internet protocol) 232.4.5 ICMP (internet control message protocol) 262.4.6 TCP (Transmission Control Protocol) 272.4.7 UDP (User Datagram Protocol) 292.4.8 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 302.4.9 DNS (Domain Name System) 31CHƯƠNG II. KỸ THUẬT CHẶN BẮT 331 Tổng Quan Về Chặn Bắt Gói Tin (Sniffer) 331.1 Các khái niệm liên quan 331.2 Ứng dụng của sniffer 341.2.1 Khả năng 341.2.2 Mục đích 341.3 Các chương trình sniffer hiện có 352 Cách Thức Hoạt Động 352.1 Theo dõi Network Traffic 352.2 Phân tích Network Traffic 362.3 Các thành phần của một chương trình sniffer 382.4 Phòng chống sniffer 392.4.1 Phát hiện sniffer trong mạng 392.4.2 Ngăn chặn sniffer 402.4.3 Một số chương trình phát hiện sniffer 403 Các Phương Pháp Xây Dựng 413.1 Raw Socket – mức hệ điều hành 413.2 Pcap – mức network adapter 423.3 So sánh Raw Socket và Pcap 44CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 461 Chi Tiết Các Phương Pháp 461.1 Winsock 461.1.1 Khái niệm 461.1.2 Các sự kiện của Winsock 471.1.3 Loại Socket trong Winsock 471.1.4 Làm việc với Socket trong Winsock 471.2 .NET Socket 491.2.1 Khái niệm 491.2.2 Làm việc với .NET Socket 491.2.3 Demo 511.3 Winpcap 511.3.1 Khái niệm 511.3.2 Làm việc với Winpcap 522 Hướng Thực Hiện Chương Trình 542.1 Bắt gói tin 552.2 Tách phần header 552.3 Phân tích, tổng hợp header 552.4 Đưa vào cơ sở dữ liệu 562.5 Hiển thị, thống kê và báo cáo 573 Lựa chọn giải thuật 57CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 591 Các Chức Năng Chính 592 Phân Tích Xây Dựng Các Chức Năng Chính 622.1 Hoạt động tổng quát 622.2 Chức năng đo lưu lượng. 632.2.1 Đo lưu lượng vào/ra trên máy cài đặt chương trình 632.2.2 Báo cáo thông tin lưu lượng 632.3 Bắt gói tin 642.4 Các thao tác với File 662.5 Giao diện (View) 672.6 Thống kê (Statistics) 672.6.1 Thống kê tích lũy (Cumulative) 672.6.2 Thống kê liên tục (Continous) 682.7 Quản lý mạng 682.7.1 Khóa mạng theo một luật mà người dùng lựa chọn 683 Giới Thiệu Chương Trình 693.1 Khởi động chương trình 693.2 Chức năng báo cáo 703.3 Chức năng bắt gói tin 703.4 Các thao tác với file 753.5 Chức năng di chuyển trên bảng dư liệu 763.6 Chức năng thống kê 763.6.1 Thống kê tích lũy (Cumulative Statistics) 773.6.2 Thống kê liên tục (Continous Statistics) 783.7 Ngăn chặn thông tin 793.8 Một số tính năng phụ 804 Nhược điểm và hướng phát triển 814.1 Nhược điểm 814.2 Hướng phát triển 82Kết Luận 84TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠNG MÁY TÍNH 5

1 Tổng Quan Hệ Thống Mạng TCP/IP Ethernet 5

1.1 Khái niệm mạng máy tính 5

1.2 Kiến trúc phân tầng 6

1.3 Mô hình OSI 9

1.3.1 Khái niệm 9

1.3.2 Mục đích 10

1.4 Phương thức hoạt động 11

1.4.1 Có kết nối (Connection Oriented) 11

1.4.2 Không kết nối (Connectionless) 12

1.5 Bộ giao thức TCP/IP 12

1.5.1 Khái niệm 12

1.5.2 Mục đích và nguồn gốc 13

1.5.3 Đặc điểm 14

1.6 So sánh TCP/IP và OSI 15

2 Bộ giao thức TCP/IP – Các giao thức và khuôn dạng dữ liệu chính 16

2.1 Cấu trúc phân tầng của TCP/IP 16

2.2 Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP 17

2.3 Sơ lược chức năng các tầng 18

2.3.1 Tầng ứng dụng (Application Layer) 18

2.3.2 Tầng giao vận (Transport Layer) 18

2.3.3 Tầng Internet (Internet Layer) 18

2.3.4 Tầng liên kết (Link Layer) 19

2.4 Các giao thức chính và khuôn dạng dữ liệu tương ứng 19

2.4.1 Ethernet 19

2.4.2 ARP (address resolution protocol) 21

2.4.3 RARP (reserve address resolution protocol) 22

2.4.4 IP (internet protocol) 23

2.4.5 ICMP (internet control message protocol) 26

2.4.6 TCP (Transmission Control Protocol) 27

2.4.7 UDP (User Datagram Protocol) 29

2.4.8 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 30

2.4.9 DNS (Domain Name System) 31

CHƯƠNG II. KỸ THUẬT CHẶN BẮT 33

1 Tổng Quan Về Chặn Bắt Gói Tin (Sniffer) 33

1.1 Các khái niệm liên quan 33

1.2 Ứng dụng của sniffer 34

1.2.1 Khả năng 34

1.2.2 Mục đích 34

1.3 Các chương trình sniffer hiện có 35

2 Cách Thức Hoạt Động 35

2.1 Theo dõi Network Traffic 35

2.2 Phân tích Network Traffic 36

2.3 Các thành phần của một chương trình sniffer 38

2.4 Phòng chống sniffer 39

2.4.1 Phát hiện sniffer trong mạng 39

2.4.2 Ngăn chặn sniffer 40

2.4.3 Một số chương trình phát hiện sniffer 40

3 Các Phương Pháp Xây Dựng 41

3.1 Raw Socket – mức hệ điều hành 41

3.2 Pcap – mức network adapter 42

3.3 So sánh Raw Socket và Pcap 44

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 46

1 Chi Tiết Các Phương Pháp 46

1.1 Winsock 46

1.1.1 Khái niệm 46

1.1.2 Các sự kiện của Winsock 47

1.1.3 Loại Socket trong Winsock 47

1.1.4 Làm việc với Socket trong Winsock 47

1.2 .NET Socket 49

1.2.1 Khái niệm 49

1.2.2 Làm việc với .NET Socket 49

1.2.3 Demo 51

1.3 Winpcap 51

1.3.1 Khái niệm 51

1.3.2 Làm việc với Winpcap 52

2 Hướng Thực Hiện Chương Trình 54

2.1 Bắt gói tin 55

2.2 Tách phần header 55

2.3 Phân tích, tổng hợp header 55

2.4 Đưa vào cơ sở dữ liệu 56

2.5 Hiển thị, thống kê và báo cáo 57

3 Lựa chọn giải thuật 57

CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 59

1 Các Chức Năng Chính 59

2 Phân Tích Xây Dựng Các Chức Năng Chính 62

2.1 Hoạt động tổng quát 62

2.2 Chức năng đo lưu lượng. 63

2.2.1 Đo lưu lượng vào/ra trên máy cài đặt chương trình 63

2.2.2 Báo cáo thông tin lưu lượng 63

2.3 Bắt gói tin 64

2.4 Các thao tác với File 66

2.5 Giao diện (View) 67

2.6 Thống kê (Statistics) 67

2.6.1 Thống kê tích lũy (Cumulative) 67

2.6.2 Thống kê liên tục (Continous) 68

2.7 Quản lý mạng 68

2.7.1 Khóa mạng theo một luật mà người dùng lựa chọn 68

3 Giới Thiệu Chương Trình 69

3.1 Khởi động chương trình 69

3.2 Chức năng báo cáo 70

3.3 Chức năng bắt gói tin 70

3.4 Các thao tác với file 75

3.5 Chức năng di chuyển trên bảng dư liệu 76

3.6 Chức năng thống kê 76

3.6.1 Thống kê tích lũy (Cumulative Statistics) 77

3.6.2 Thống kê liên tục (Continous Statistics) 78

3.7 Ngăn chặn thông tin 79

3.8 Một số tính năng phụ 80

4 Nhược điểm và hướng phát triển 81

4.1 Nhược điểm 81

4.2 Hướng phát triển 82

Kết Luận 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY