Đồ án Tìm hiểu và xây dựng chương trình quản lý thư viện

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

Chương 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU 5

I. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 5

1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 5

2. Sự cần thiết của cơ sở dữ liệu 5

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5

II. LÝ THUYẾT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 6

1. Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ 6

2. Thành phần của cơ sở dữ liệu 6

a. Các trường dữ liệu (Data fields) 6

b. Các bản ghi 6

c. Bản dữ liệu(DataTables) 6

d. Các quan hệ trong RelationShip 7

3. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 8

Chương 2. GIỚI THIỆU VB.NET 21

2.1 Nguồn gốc của.NET 21

2.2 VB.NET 22

2.3 Những khác biệt giữa VB.NET với VB6 25

2.4 Namespaces 26

2.5 Local và Global Namespaces 28

2.6 Truy cập Variable/Class/Structure 35

2.7 Tạo một Class mới 46

Phần 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 52

Chương 1: Khảo sát hệ thống 52

1. Lý do phát triển 52

2. Khảo sát hiện trạng 52

a) Đăng ký chờ mượn sách: 53

b) Mượn sách: 53

c) Trả sách: 54

d) Phát sinh báo cáo thống kê: 54

3.Mẫu biểu liên quan 54

a.Thẻ độc giả 54

b.Thông tin sách 55

c.Danh sách của sách 55

d.Phiếu mượn sách 55

Chương 2- Phân tích thiết kế 56

I-Nhóm chức năng theo mạch công việc 56

A. Nhóm quản lý 56

1. Quản lý đầu sách 56

2.Quản lý phân loại sách 56

6. Quản lý độc giả 56

7. Quản lý nhân viên 56

8. Quản lý quyền và phân quyền 57

B. Nhóm thống kê, báo cáo 57

II- Biểu đồ luồng dữ liệu 57

1.1 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống 58

1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 59

1.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0 60

1.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2.0 60

1.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3.0 61

1.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 4.0 62

III- Phân tích cơ sở dữ liệu 64

1. Các thực thể 64

2. Chuẩn hóa dữ liệu 64

3. Sơ đồ quan hệ E-R 65

4. Sơ đồ vật lý 65

5. Giao diện người dùng 67

5.1 Kết Nối 67

5.2 Độc giả 67

5.3 Sách 72

5.4 Phiếu mượn 80

5.5 Menu 83

5.6 Gia hạn thẻ 87

5.7 Tìm kiếm 89

5.8 Quản trị người sử dụng: 93

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY