Đồ án Tìm hiểu và xây dựng chương trình quản lý hộ khẩu cấp phường

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

Chương 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU 5

I. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 5

1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 5

2. Sự cần thiết của cơ sở dữ liệu 5

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5

II. LÝ THUYẾT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 6

1. Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ 6

2. Thành phần của CSDL 6

a. Các trường dữ liệu (Data fields) 6

b. Các bản ghi dữ liệu 6

c. Bảng dữ liệu(DataTable) 6

d. Các mỗi quan hệ trong (Relationship) 7

3. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 8

Chương 2. GIỚI THIỆU VB.NET 21

2.1 Nguồn gốc của.NET 21

2.2 VB.NET 22

2.3 Những khác biệt giữa VB.NET với VB6 25

2.4 Namespaces 26

2.5 Local và Global Namespaces 28

2.6 Truy cập Variable/Class/Structure 35

2.7 Tạo một Class mới 46

Phần 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 52

Chương 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 52

I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ(MIS) 52

II. Mục đích, ý nghĩa. 52

Chương 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 54

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG 54

1. Nhiệm vụ cơ bản 54

2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 54

a) Cơ cấu tổ chức: 54

b) Quy trình xử lý 55

c) Quy tắc xử lý 56

3. Các mẫu biểu liên quan 56

a) Bản khai nhân khẩu 56

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu 59

c) Giấy biên nhận hẹn ngày trả 61

d) Hóa đơn thanh toán 62

f) Giấy khai sinh: 65

g) Giấy khai tử: 66

h) Giấy chứng nhận kết hôn 67

II. MÔ HÌNH TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ 68

Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 69

I. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 69

1. Các bước xây dựng 69

2. Kí hiệu sử dụng 69

3. Áp dụng bài toán 70

4. Biểu đồ phân cấp chức năng 73

II. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 74

1. Các bước xây dựng 74

2. Ký hiệu sử dụng 74

3. Mô hình quan hệ 80

Chương 4 :PHÂN TÍCH THIÊT KẾ HỆ THỐNG 83

I. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 83

1. Cơ sở dữ liệu: Bảng “NHÂN KHẨU”: 83

2. Cơ sở dữ liệu: Bảng “HỘ KHẨU”: 84

3. Cơ sở dữ liệu: Bảng “KHAI SINH”: 84

4.2 Mô hình thực thể và quan hệ 86

Các modul xử lý 87

a. Sơ đồ khối quá trình đăng nhập 87

b. Sơ đồ khối quá trình nhập mới một hồ sơ. 87

c. Sơ đồ khối chức năng thống kê báo cáo. 88

II. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 89

a. Giao diện LoGin 89

b. Giao diện đăng nhập 89

c. Giao diên manu chính 90

d. Giao diện cập nhật nhân khẩu 90

e. Giao diện nhân khẩu 91

f. Giao diện Khen thưởng – kỷ luật 92

g. Giao diện khai sinh 93

III. MỘT SỐ ĐOẠN MÃ LỆNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 94

Phần modul 94

*Code của Form Kết Nối 94

*Code của Form nhân khẩu 95

*Code của Form Khai sinh 102

KẾT LUẬN 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY