Đồ án Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho quận Tân Phú quy hoạch đến năm 2025 công suất 112.100 m3/ngày đêm

MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1-11.1 Sự Cần Thiết Của Đồ Án 1-1 1.2 Mục Đích Của Đồ Án 1-1 1.3 Nhiệm Vụ Của Đồ Án 1-1 1.4 Giới Thiệu Khu Vực Cấp Nước 1-1 1.5 Cấu Trúc Báo Cáo 1-1 Chương 2 GIỚI THIỆU KHU VỰC THIẾT KẾ VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG XUẤT THIẾT KẾ 2-1  2.1 Giới Thiệu Về Khu Vực Thiết Kế 2-1 2.1.1 Vị trí địa lý 2-1 2.1.2 Khí hậu 2-2 2.1.3 Địa hình 2-2 2.1.4 Diện tích và dân số 2-2 2.2 Tính Toán Công Suất Cấp Nước Đến Năm 2025 2-3 2.3 Thực Trạng Nguồn Nước Hiện Nay 2-6 2.4 Số Cơ Quan, Xí Nghiệp, Trường Học, Bệnh Viện 2-6 Chương 3 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 3-1  3.1 Giới Thiệu Về Nguồn Nước 3-1 3.2 Các Phương Pháp Chọn Lựa 3-1 3.2.1 Khử chất hữu cơ 3-2 3.2.2 Khử Fe và Mn 3-2 3.2.3 Khử SO 3-4 3.2.4 Khử NO 3-4 3.2.5 Khử Ca2+ 3-4 3.3 Các Phương Án 3-4 Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 1 4-1  4.1 Xác Định Lượng Vôi Kiềm Hóa 4-1 4.1.1 Liều lượng kiềm hóa 4-1 4.1.2 Dung tích bể pha vôi sữa 4-2 4.2 Xác Định Liều Lượng Phèn Al2(SO4) 4-3 4.2.1 Bể hòa trộn phèn 4-3 4.2.2 Bể tiêu thụ 4-3 4.3 Xác Định Lượng Cl2 Sử Dụng 4-5 4.3.1 Dùng khử Fe 4-5 4.3.2 Dùng khử Mn 4-6 4.3.3 Dùng khử các chất hữu cơ 4-6 4.3.4 Dùng khử NH 4-6 4.3.5 Dùng khử Ca2+ 4-6 4.3.6 Xác định lượng vôi khử SO 4-8 4.4 Kho Dự Trữ Hóa Chất 4-8 4.5 Bể Trộn Thủy Lực Có Tấm Khoan Lỗ 4-9 4.6 Bể Phản Ứng Kiểu Vách Ngăn 4-11 4.7 Tính Toán Thiết Kế Bể Lắng Ngang 4-13 4.8 Thiết Kế Bể Lọc 4-18 4.9 Thiết Kế Bể Tiếp Xúc 4-24 4.10 Bể Chứa 4-26 Chương 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2 5-1  5.1 Lượng Nước Dùng Để Xả Cặn Ra Khỏi Ngăn Nén Cặn 5-1 5.2 Tính Toán Ống Phân Phối Khoan Lỗ Ở Đáy Bể 5-2 5.3 Tính Máng Thu Nước 5-3 5.4 Diện Tích Cửa Sổ Thu Cặn 5-3 5.5 Ống Khoan Lỗ Thu Nước Trong Ngăn Nén Cặn 5-4 5.6 Tính Chiều Cao Bể Lắng Trong 5-5 5.7 Diện Tích Ngăn Chứa Cặn Và Ống Tháo Cặn 5-6 5.8 Mương Tập Trung Nước 5-7 5.9 Tính Toán Giảm Áp Trong Bể Lắng Trong 5-7 Chương 6 TÍNH TOÁN KINH TẾ 6-1  6.1 Chi Phí Xử Lý Theo Phương Án 1 6-1 6.1.1 Vốn đầu tư 6-1 6.1.2 Chi phí hóa chất và năng lượng 6-2 6.1.2.1 Hóa chất 6-2 6.1.2.2 Năng lượng (điện) 6-2 6.1.3 Nhân công và vận hành 6-2 6.1.3.1 Chi phí lao động 6-2 6.1.3.2 Chi phí vận hành sữa chữa 6-3 6.1.4 Chi phí xử lý 6-3 6.1.5 Thời gian hoàn vốn 6-3 6.2 Chi Phí Xử Lý Theo Phương Án 2 6.2.1 Vốn đầu tư 6-1 6.2.2 Chi phí hóa chất và năng lượng 6-2 6.2.2.1 Hóa chất 6-2 6.2.2.2 Năng lượng (điện) 6-2 6.2.3 Nhân công và vận hành 6-2 6.2.3.1 Chi phí lao động 6-2 6.2.3.2 Chi phí vận hành sữa chữa 6-3 6.2.4 Chi phí xử lý 6-3 6.2.5 Thời gian hoàn vốn 6-3 Chương 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  7.1 Kết Luận 7-1 7.2 Kiến Nghị 7-1 TÀI LIỆU THAM KHẢO.

MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1-1

1.1 Sự Cần Thiết Của Đồ Án 1-1

1.2 Mục Đích Của Đồ Án 1-1

1.3 Nhiệm Vụ Của Đồ Án 1-1

1.4 Giới Thiệu Khu Vực Cấp Nước 1-1

1.5 Cấu Trúc Báo Cáo 1-1

Chương 2 GIỚI THIỆU KHU VỰC THIẾT KẾ VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG

XUẤT THIẾT KẾ 2-1

2.1 Giới Thiệu Về Khu Vực Thiết Kế 2-1

2.1.1 Vị trí địa lý 2-1

2.1.2 Khí hậu 2-2

2.1.3 Địa hình 2-2

2.1.4 Diện tích và dân số 2-2

2.2 Tính Toán Công Suất Cấp Nước Đến Năm 2025 2-3

2.3 Thực Trạng Nguồn Nước Hiện Nay 2-6

2.4 Số Cơ Quan, Xí Nghiệp, Trường Học, Bệnh Viện 2-6

Chương 3 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 3-1

3.1 Giới Thiệu Về Nguồn Nước 3-1

3.2 Các Phương Pháp Chọn Lựa 3-1

3.2.1 Khử chất hữu cơ 3-2

3.2.2 Khử Fe và Mn 3-2

3.2.3 Khử SO 3-4

3.2.4 Khử NO 3-4

3.2.5 Khử Ca2+ 3-4

3.3 Các Phương Án 3-4

Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO

PHƯƠNG ÁN 1 4-1

4.1 Xác Định Lượng Vôi Kiềm Hóa 4-1

4.1.1 Liều lượng kiềm hóa 4-1

4.1.2 Dung tích bể pha vôi sữa 4-2

4.2 Xác Định Liều Lượng Phèn Al2(SO4) 4-3

4.2.1 Bể hòa trộn phèn 4-3

4.2.2 Bể tiêu thụ 4-3

4.3 Xác Định Lượng Cl2 Sử Dụng 4-5

4.3.1 Dùng khử Fe 4-5

4.3.2 Dùng khử Mn 4-6

4.3.3 Dùng khử các chất hữu cơ 4-6

4.3.4 Dùng khử NH 4-6

4.3.5 Dùng khử Ca2+ 4-6

4.3.6 Xác định lượng vôi khử SO 4-8

4.4 Kho Dự Trữ Hóa Chất 4-8

4.5 Bể Trộn Thủy Lực Có Tấm Khoan Lỗ 4-9

4.6 Bể Phản Ứng Kiểu Vách Ngăn 4-11

4.7 Tính Toán Thiết Kế Bể Lắng Ngang 4-13

4.8 Thiết Kế Bể Lọc 4-18

4.9 Thiết Kế Bể Tiếp Xúc 4-24

4.10 Bể Chứa 4-26

Chương 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO

PHƯƠNG ÁN 2 5-1

5.1 Lượng Nước Dùng Để Xả Cặn Ra Khỏi Ngăn Nén Cặn 5-1

5.2 Tính Toán Ống Phân Phối Khoan Lỗ Ở Đáy Bể 5-2

5.3 Tính Máng Thu Nước 5-3

5.4 Diện Tích Cửa Sổ Thu Cặn 5-3

5.5 Ống Khoan Lỗ Thu Nước Trong Ngăn Nén Cặn 5-4

5.6 Tính Chiều Cao Bể Lắng Trong 5-5

5.7 Diện Tích Ngăn Chứa Cặn Và Ống Tháo Cặn 5-6

5.8 Mương Tập Trung Nước 5-7

5.9 Tính Toán Giảm Áp Trong Bể Lắng Trong 5-7

Chương 6 TÍNH TOÁN KINH TẾ 6-1

6.1 Chi Phí Xử Lý Theo Phương Án 1 6-1

6.1.1 Vốn đầu tư 6-1

6.1.2 Chi phí hóa chất và năng lượng 6-2

6.1.2.1 Hóa chất 6-2

6.1.2.2 Năng lượng (điện) 6-2

6.1.3 Nhân công và vận hành 6-2

6.1.3.1 Chi phí lao động 6-2

6.1.3.2 Chi phí vận hành sữa chữa 6-3

6.1.4 Chi phí xử lý 6-3

6.1.5 Thời gian hoàn vốn 6-3

6.2 Chi Phí Xử Lý Theo Phương Án 2

6.2.1 Vốn đầu tư 6-1

6.2.2 Chi phí hóa chất và năng lượng 6-2

6.2.2.1 Hóa chất 6-2

6.2.2.2 Năng lượng (điện) 6-2

6.2.3 Nhân công và vận hành 6-2

6.2.3.1 Chi phí lao động 6-2

6.2.3.2 Chi phí vận hành sữa chữa 6-3

6.2.4 Chi phí xử lý 6-3

6.2.5 Thời gian hoàn vốn 6-3

Chương 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Kết Luận 7-1

7.2 Kiến Nghị 7-1

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY