Đồ án Thiết kế Chương trình quản lý thư viện

LỜI CẢM ƠN 3

LỜI NÓI ĐẦU 5

Phần 1:GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 7

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUALBASIC 7

1.FORM 10

2.TOOLS BOX ( Hộp công cụ ) 10

3.PROPERTIES WINDOWS (Cửa sổ thuộc tính) 12

4.PROJECT EXPLORER 12

Chương 2:GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 13

1. Microsoft Acceess 2000 13

2. Giới Thiệu Tổng Quan Về Các Đối Tượng Truy Cập Dữ Liệu Với Lớp (trong Visual Basic 6.0) 19

Phần 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BÀI TOÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN 23

Chương 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG THƯ VIỆN HIỆN TẠI 23

1. Hệ thống quản lý thư viện 23

a. Tổng quan về thư viện 23

b. Quy trình quản lý sách và độc giả 23

c. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện: 26

d. Nhược điểm của hệ thống quản lý thư viện trên: 26

2. Hướng thực thi của đề tài. 27

Chương 2:THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN 28

1. Xác định yêu cầu. 28

a. Yêu cầu về chức năng: 28

b. Các số liệu lưu trữ: 29

2. Sơ đồ phân ra chức năng 30

3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh quản lý thư viện. 30

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 31

5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 34

a. Chức năng quản lý sách: 34

b. Chức năng quản lý độc giả : 35

c. Chức năng quản lý mượn sách: 36

d. Chức năng quản lý trả sách: 37

e. Chức năng thống kê: 37

6. Mô hình thực thể liên kết 38

7. Thiết kế hệ thống. 39

a. Mô hình tổ chức dữ liệu. 39

b. Danh sách các bảng dữ liệu. 39

c. Mô tả chi tiết các bảng: 40

d. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu : 43

e. Thiết kế giao diện và xử lý : 45

Chương 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 52

1. Một số modul tiêu biểu giải quyết bài toán. 52

a. Đăng nhập hệ thống: 52

b. Module Tìm kiếm: 53

2. Kiểm thử hệ thống. 53

CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN 54

1.Nhận xét và tự đánh giá. 54

2. Hướng phát triển của đề tài : 55

PHỤ LỤC 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY