Đồ án Quản lý sinh viên

MỤC LỤCMục lục 1Lời nói đầu 4Chương 1: Phân Tích Yêu Cầu 71.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 71.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 71.3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỰC TẾ 81.3.1 Quản lý hồ sơ sinh viên 81.3.2 Quản lý lớp học 81.3.3 Quản lý môn học và hệ số môn học 81.3.4 Quản lý điểm của sinh viên 91.3.5 Cách thức tìm kiếm thông tin về học sinh 91.4 NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG 91.5 ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG 91.6 YÊU CẦU ĐỔI MỚI HỆ THỐNG 101.7 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI 101.8 NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI 10Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Sinh Viên 112.1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 112.1.1 Khái niệm 112.1.2. Mục đích 122.1.3. Phương pháp 122. 2 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 132.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 132.2.1.1 Định nghĩa 132.2.1.2 Đặc điểm 142.2.1.3 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống 152.2.2 Biểu đồ Luồng dữ liệu 162.2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 192.2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 192.2.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 212.2.2.3.1.Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý hồ sơ 212.2.2.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý điểm 222.2.2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý mô học 232.3 MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT 232.3.1 Phát hiện kiểu thực thể liên kết 242.3.2 Phát hiện kiểu liên kết, xác định mối quan hệ giữa các thực thể 242.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu ER 272.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU 272.4.1 Khái niệm Cơ sở dữ liệu 272.4.2 Sự cần thiết của CSDL 282.4.3 Các bước xây dựng một CSDL 282.4.4 Hệ quản trị CSDL 292.4.5 Phân loại cơ sở dữ liệu 302.4.5.1 Cơ sở dữ liệu mạng 302.4.5.2 Cơ sở dữ liệu phân cấp 302.4.5.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ 312.4.5.4.1 Các khái niệm cơ bản 312.4.5.4.2 Các thành phần của CSDL 332.4.6 Thiết kế các File dữ liệu 352.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUALBASIC 382.5.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 392.5.2 Đặc điểm của một chương trình Visual Basic 392.6 THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO CHƯƠNG TRÌNH 412.6.1 Giao diện chính của chương trình 412.6.2 Form Nhập hồ sơ Sinh Viên 422.6.3 Form Nhập Lớp 432.6.4 Form Nhập Điểm 442.6.5 Form Nhập Môn Học 452.6.6 Form Nhập Khoa 462.6.8 Form Nhập Khoá Học 472.6.9 Form Nhập Dân Tộc 482.6.10 Form Nhập Tôn Giáo 492.6.11 Form Tìm Kiếm 502.7 THIẾT KẾ CÁC MODUL 512.7.1 Modul hồ sơ sinh viên 512.7.2 Modul điểm 69Chương 3: Hướng dẫn cài đặt và bảo trì 803.1 CÀI ĐẶT 803.2 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH 80Kết luận 82Tài liệu tham khảo 83

MỤC LỤC

Mục lục 1

Lời nói đầu 4

Chương 1: Phân Tích Yêu Cầu 7

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 7

1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 7

1.3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỰC TẾ 8

1.3.1 Quản lý hồ sơ sinh viên 8

1.3.2 Quản lý lớp học 8

1.3.3 Quản lý môn học và hệ số môn học 8

1.3.4 Quản lý điểm của sinh viên 9

1.3.5 Cách thức tìm kiếm thông tin về học sinh 9

1.4 NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG 9

1.5 ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG 9

1.6 YÊU CẦU ĐỔI MỚI HỆ THỐNG 10

1.7 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI 10

1.8 NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI 10

Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Sinh Viên 11

2.1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11

2.1.1 Khái niệm 11

2.1.2. Mục đích 12

2.1.3. Phương pháp 12

2. 2 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 13

2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 13

2.2.1.1 Định nghĩa 13

2.2.1.2 Đặc điểm 14

2.2.1.3 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống 15

2.2.2 Biểu đồ Luồng dữ liệu 16

2.2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 19

2.2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 19

2.2.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 21

2.2.2.3.1.Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý hồ sơ 21

2.2.2.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý điểm 22

2.2.2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng Quản lý mô học 23

2.3 MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT 23

2.3.1 Phát hiện kiểu thực thể liên kết 24

2.3.2 Phát hiện kiểu liên kết, xác định mối quan hệ giữa các thực thể 24

2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu ER 27

2.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU 27

2.4.1 Khái niệm Cơ sở dữ liệu 27

2.4.2 Sự cần thiết của CSDL 28

2.4.3 Các bước xây dựng một CSDL 28

2.4.4 Hệ quản trị CSDL 29

2.4.5 Phân loại cơ sở dữ liệu 30

2.4.5.1 Cơ sở dữ liệu mạng 30

2.4.5.2 Cơ sở dữ liệu phân cấp 30

2.4.5.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ 31

2.4.5.4.1 Các khái niệm cơ bản 31

2.4.5.4.2 Các thành phần của CSDL 33

2.4.6 Thiết kế các File dữ liệu 35

2.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUALBASIC 38

2.5.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 39

2.5.2 Đặc điểm của một chương trình Visual Basic 39

2.6 THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO CHƯƠNG TRÌNH 41

2.6.1 Giao diện chính của chương trình 41

2.6.2 Form Nhập hồ sơ Sinh Viên 42

2.6.3 Form Nhập Lớp 43

2.6.4 Form Nhập Điểm 44

2.6.5 Form Nhập Môn Học 45

2.6.6 Form Nhập Khoa 46

2.6.8 Form Nhập Khoá Học 47

2.6.9 Form Nhập Dân Tộc 48

2.6.10 Form Nhập Tôn Giáo 49

2.6.11 Form Tìm Kiếm 50

2.7 THIẾT KẾ CÁC MODUL 51

2.7.1 Modul hồ sơ sinh viên 51

2.7.2 Modul điểm 69

Chương 3: Hướng dẫn cài đặt và bảo trì 80

3.1 CÀI ĐẶT 80

3.2 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH 80

Kết luận 82

Tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY