Đồ án Quản lý điểm học sinh trung học phổ thông

MỤC LỤCMỤC LỤC 1DANH SÁCH HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ 3DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT 4NỘI DUNG CHÍNH 5I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 5II. MÔ TẢ BÀI TOÁN: 61. Chức năng: 62. Người dùng: 63. Tiêu chuẩn đánh giá: 64. Quy định: 65. Quản lý: 76. Nghiệp vụ: 107. Hệ thống báo cáo: 108. Quản lý hệ thống: 10III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG: 111. Sơ đồ use-case: 11a. Sơ đồ use-case tổng quát: 11b. Nhiệm vụ của actor “Ban giám hiệu”: 11c. Nhiệm vụ của actor “Giáo vụ”: 12d. Nhiệm vụ của actor “Giáo viên”: 122. Đặc tả một số use-case: 13a. Đặc tả use-case Quản lý người dùng: 13b. Đặc tả use-case Đăng nhập: 15c. Đặc tả use-case Đổi mật khẩu: 15d. Đặc tả use-case Tìm kiếm giáo viên: 16e. Đặc tả use-case Tìm kiếm học sinh: 16f. Đặc tả use-case Phân công giáo viên: 17g. Đặc tả use-case Tiếp nhận học sinh: 18h. Đặc tả use-case Quản lý điểm: 203. Sơ đồ tương tác đối tượng (Sơ đồ tuần tự): 22a. Quản lý người dùng: (Thêm người dùng) 23b. Đăng nhập: (Đăng nhập thành công) 23c. Đổi mật khẩu: (Đổi thành công) 24d. Tìm kiếm giáo viên: 25e. Tìm kiếm học sinh: 26f. Phân công giáo viên: (Thêm giáo viên vào bảng phân công) 26g. Tiếp nhận học sinh: (Thêm học sinh) 27h. Quản lý điểm: (Thêm điểm) 284. Sơ đồ lớp: 29a. Chi tiết các đối tượng: 29b. Sơ đồ lớp tổng quát: 30IV. THIẾT KẾ: 321. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 32a. Chi tiết các bảng: 32b. Quan hệ giữa các bảng: 332. Thiết kế giao diện: 33a. Giao diện Chính: 33b. Giao diện Đăng nhập: 36c. Giao diện Đổi mật khẩu: 36d. Giao diện Tiếp nhận học sinh: 37e. Giao diện Phân lớp: 37f. Giao diện Phân công giáo viên: 38g. Giao diện Nhập điểm: 38h. Giao diện Thống kê danh sách học sinh: 39V. TỔNG KẾT: 401. Hướng phát triển: 402. Nhận xét: 40TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH SÁCH HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ 3

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT 4

NỘI DUNG CHÍNH 5

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 5

II. MÔ TẢ BÀI TOÁN: 6

1. Chức năng: 6

2. Người dùng: 6

3. Tiêu chuẩn đánh giá: 6

4. Quy định: 6

5. Quản lý: 7

6. Nghiệp vụ: 10

7. Hệ thống báo cáo: 10

8. Quản lý hệ thống: 10

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG: 11

1. Sơ đồ use-case: 11

a. Sơ đồ use-case tổng quát: 11

b. Nhiệm vụ của actor “Ban giám hiệu”: 11

c. Nhiệm vụ của actor “Giáo vụ”: 12

d. Nhiệm vụ của actor “Giáo viên”: 12

2. Đặc tả một số use-case: 13

a. Đặc tả use-case Quản lý người dùng: 13

b. Đặc tả use-case Đăng nhập: 15

c. Đặc tả use-case Đổi mật khẩu: 15

d. Đặc tả use-case Tìm kiếm giáo viên: 16

e. Đặc tả use-case Tìm kiếm học sinh: 16

f. Đặc tả use-case Phân công giáo viên: 17

g. Đặc tả use-case Tiếp nhận học sinh: 18

h. Đặc tả use-case Quản lý điểm: 20

3. Sơ đồ tương tác đối tượng (Sơ đồ tuần tự): 22

a. Quản lý người dùng: (Thêm người dùng) 23

b. Đăng nhập: (Đăng nhập thành công) 23

c. Đổi mật khẩu: (Đổi thành công) 24

d. Tìm kiếm giáo viên: 25

e. Tìm kiếm học sinh: 26

f. Phân công giáo viên: (Thêm giáo viên vào bảng phân công) 26

g. Tiếp nhận học sinh: (Thêm học sinh) 27

h. Quản lý điểm: (Thêm điểm) 28

4. Sơ đồ lớp: 29

a. Chi tiết các đối tượng: 29

b. Sơ đồ lớp tổng quát: 30

IV. THIẾT KẾ: 32

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 32

a. Chi tiết các bảng: 32

b. Quan hệ giữa các bảng: 33

2. Thiết kế giao diện: 33

a. Giao diện Chính: 33

b. Giao diện Đăng nhập: 36

c. Giao diện Đổi mật khẩu: 36

d. Giao diện Tiếp nhận học sinh: 37

e. Giao diện Phân lớp: 37

f. Giao diện Phân công giáo viên: 38

g. Giao diện Nhập điểm: 38

h. Giao diện Thống kê danh sách học sinh: 39

V. TỔNG KẾT: 40

1. Hướng phát triển: 40

2. Nhận xét: 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY