Đồ án Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính của viện cơ khí năng lượng và mỏ

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỒ ÁN 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 8

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 8

1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính 9

1.3. Căn cứ để phân tích và đánh giá tài chính 9

1.4. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính 12

1.5. Nội dung và quy trình phân tích tài chính 13

1.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 13

1.5.1.1. Phân tích khái quát các báo cáo tài chính 13

1.5.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 14

1.5.1.3. Phân tích các cân đối tài chính 15

1.5.2. Phân tích hiệu quả tài chính 15

1.5.2.1. Các tỷ số về doanh lợi 15

a. Doanh lợi sau thuế (Lợi nhuận biên) ROS 15

b. Doanh lợi trước thúê (Sức sinh lợi cơ sở BEP) 16

c. Tỷ suất thu hồi tài sản, ROA 16

d. Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu, ROE 16

1.5.2.2. Các tỷ số về khả năng quản lý tài sản 16

a. Vòng quay hàng tồn kho 17

c. Vòng quay tài sản cố định 17

d. Vòng quay tài sản lưu động 18

đ. Vòng quay tổng tài sản 18

1.5.3 Phân tích rủi ro tài chính 18

1.5.3.1. Các tỷ số về khả năng quản lý nợ 18

a. Chỉ số nợ 18

b. Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay 19

1.5.3.2. Các chỉ số về khả năng thanh khoản 19

a. Khả năng thanh toán hiện hành 19

b. Khả năng thanh toán nhanh 20

c. Khả năng thanh toán tức thời 20

1.5.3.3. Các khoản phải thu phải trả 21

1.5.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính, phân tích Dupont 21

1.5.4.1. Đẳng thức Dupont thứ nhất 21

1.5.4.2. Đẳng thức Dupont thứ hai 21

1.5.4.3. Đẳng thức Dupont tổng hợp 22

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ 23

2.1. Giới thiệu chung về Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ 23

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 23

2.1.1.1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp 23

2.1.1.2. Sự thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 23

2.1.1.3.Quy mô hiện tại của doanh nghiệp 24

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 25

2.1.2.1. Các lĩnh vực kinh doanh. 25

2.1.2.2. Các loại sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp 25

2.1.3.1. Sản phẩm chủ yếu 26

2.1.3.2. Qui trình công nghệ sản xuất 26

2.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Viện 28

2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 28

2.1.5.1. Số cấp quản lý của doanh nghiệp: (2 cấp) 28

2.1.5.2. Mô hình cơ cấu bộ máy quản lý 29

2.1.5.3. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 30

2.1.6. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm. 31

2.1.6.1. Số liệu về kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 31

2.1.6.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện trong 2 năm 32

2.1.7. Sơ lược thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của Viện, các đối thủ cạnh tranh 32

2.1.8. Phân tích lao động 33

2.1.9. Sự cần thiết của đề tài 33

2.2. Phân tích tình hình tài chính của Viện 34

2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Viện qua các báo cáo tài chính. 34

2.2.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 34

a. Phân tích cơ cấu tài sản 34

b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 37

2.2.1.2. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 39

2.2.1.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 40

2.2.1.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 43

2.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính của Viện 45

2.2.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 45

2.2.1.2. Phân tích khả năng sinh lời 51

2.2.3. Phân tích rủi ro tài chính 55

2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh khoản 55

2.2.3.2. Phân tích hệ số các khoản phải thu so với khoản phải trả 56

2.2.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ 56

2.2.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính đẳng thức Dupont 56

2.2.4.1. Phân tích đẳng thức Dupont thứ nhất 56

2.2.4.2. Phân tích đẳng thức Dupont thứ 2 57

2.2.4.3. Phân tích đẳng thức Dupont thứ 3 58

2.2.5. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Viện 59

2.2.5.1. Những ưu điểm 59

2.2.5.2. Những nhược điểm 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VIỆN 61

3.1. Giải pháp thay đổi cơ cấu vốn theo hướng tăng tỷ số nợ dài hạn 61

3.1.1. Cơ sở căn cứ của giải pháp 61

3.1.2. Mục đích của giải pháp 61

3.1.3. Nội dung giải pháp 61

3.1.4. Kết quả đạt được sau khi thực hiện giải pháp 70

3.2. Giải pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 71

3.2.1. Cơ sở căn cứ của giải pháp 71

3.2.2. Mục đích của giải pháp 72

3.2.3. Nội dung thực hiện giải pháp 72

3.2.4. Kết quả của biện pháp 76

3.3. Tổng hợp kết quả sau khi thực hiên 2 giải pháp 77

KẾT LUẬN 79

PHỤ LỤC 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY