Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty điện lực Ba Đình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

MỤC LỤC 2

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 4

I.1-Quá trình hình thành và phát triển của Doanh Nghiệp 4

I.1.1.Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 4

I.1.2-Sự thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 4

I.2-Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 5

I.3-Quy trình công nghệ kinh doanh điện năng của Doanh Nghiệp 6

I.4-Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 7

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 10

II.1-Khái niệm tài chính doanh nghiệp 10

II.2-Mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 10

II.3-Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 13

II.3.1-Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 13

II.3.2-Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh 15

II.3.3-Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ 16

II.3.4-Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính 17

II.4-Nguồn số liệu trong phân tích tài chính doanh nghiệp 25

II.5-Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 27

PHẦN III: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 29

III.1-phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các BCTC 29

III.1.1-Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn qua bảng CĐKT: 29

III.1.2-Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 30

III.1.3-Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn sử dụng trong mọi hoạt động 32

III.1.4-Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kd của công ty 34

III.3-Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ 39

III.4- phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính 40

III.3.3.3-Phân tích khả năng thanh toán của công ty 40

III.3.3.4-Phân tích các khoản phải thu và các khoản phải trả 42

III.3.3.5-Phân tích khả năng hoạt động 43

III.3.3.6-Phân tích khả năng quản lý nợ 44

III.3.3.7-Phân tích khả năng sinh lợi 44

PHẦN IV : MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 50

IV.1-nhận xét về tình hình tài chính của công ty 50

IV.1.1- Ưu điểm và nhược điểm 50

IV.1.2-Thách thức và khó khăn 51

IV.1.2-Nhận xét tình hình tài chính của công ty 52

IV.2-Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của điện lực Ba Đình 52

IV.2.1-Biện pháp thúc đẩy gia tăng doanh thu 52

VI.2.2-Biện pháp gia tăng lợi nhuận 55

IV.2.3-Quản lý hàng tồn kho 59

IV.2.4-Tác động tổng hợp của các biện pháp 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY