Đồ án Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và xây dựng một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty vận tải – xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

LỜI MỞ ĐẦU 26

Phần I. Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm 28

I.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 28

I.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 28

i.3 Mục đích và ý nghĩa của công tác tiêu thụ sản phẩm 29

i.3.1 Mục đích của tiêu thụ sản phẩm 29

I.3.2 ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 30

I.4 Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp 31

I.4.1 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 31

I.4.2 Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 32

I.5 Nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường. 32

I.5.1 Nghiên cứu thị trường 32

I.5.1.2 Xử lý thông tin 33

I.5.1.2 Ra quyết định 34

I.5.1.4 Dự báo thị trường 34

I.6 Marketing – Mix trong tiêu thụ sản phẩm 34

I.6.1 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn với chiến lược Marketing – Mix 34

I.6.1 Chính sách sản phẩm 35

I.6.2 Chính sách giá 37

I.6.3 Chính sách phân phối hàng hoá 40

I.6.5 Chính sách xúc tiến bán hàng 42

I.6.5.1 Quảng cáo 42

I.6.5.2 Marketing trực tiếp 43

I.6.5.3 Tổ chức các chương trình khuyến mại 44

I.6.5.4 Mở rộng quan hệ với công chúng 45

I.6.5.5 Bán hàng trực tiếp 45

I.7 Phân tích và đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ 46

I.8 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 47

I.8.1 Các nhân tố ngoài doanh nghiệp 47

I.8.1.1 Cơ chế quản lý 47

I.8.1.2 Khoa học kỹ thuật 47

I.8.1.3 Chính trị và pháp luật 48

I.8.1.4 Môi trường văn hoá xã hội 48

I.8.1.5 Nhân tố cạnh tranh 48

I.8.2 Các nhân tố bên trong của doanh nghiệp 48

PHẦN II. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VẬN TẢI- XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ. 50

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬN TẢI- XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ. 50

( thuộc Tổng Công ty lương thực miền Bắc) 50

2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 50

2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. 53

2.1.3 Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất. 53

2.1.3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Sữa đậu nành. 54

2.1.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất Sữa đậu nành. 54

2.1.3.3 Kết cấu sản xuất của Công ty. 55

2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. 56

2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua một số năm gần đây. 60

2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 61

2.3 ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 63

2.4 PHÂN TÍCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY. 64

2.4.1 Đối thủ cạnh tranh 65

2.4.2 Khách hàng của công ty. 67

2.5 TỔ CHỨC BỘ MÁY TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 68

2.6 Phân tích tổng quan tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 70

26.1 Phân tích tình hình thực hiện kê hoach tiêu thụ sản phẩm 70

2.6.2 Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm 71

2.6.3 Phân tích kết quả theo khu vực thị trường. 75

2.6.5 Phân tích kết quả tiêu thụ theo từng loại kênh. 79

2.7 Đánh giá tồn kho. 81

2.8 Tổ chức vận chuyển hàng hoá. 81

2.9 Marketing – Mix trong tiêu thụ sản phẩm. 81

2.9.1 Chính sách sản phẩm. 81

2.9.2 Chính sách giá cả. 84

2.9.3. Tổ chức mạng lưới phân phối 90

2.9.3.1. Tổ chức kênh tiêu thụ 90

2.9.4 Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ 92

2.10 ĐÁNH GIÁ CHUNG 93

2.10.1 Những thành công mà Công ty đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm 93

2.10.2 Những hạn chế còn tồn tại 94

2.10.3 Những nguyên nhân tác động đến kết quả tiêu thụ 95

PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VẬN TẢI- XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ. 96

3.1 Định hướng phát triển của Công ty. 96

3.2 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty vận tải- xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY