Đồ án Phân tích thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng ở xí nghiệp Dược phẩm 120

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

I. KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 4

1.1.Các khái niệm về chất lượng sản phẩm 4

1.2.Quản lý chất lượng 4

1.3.Sự hình thành chất lượng sản phẩm 6

1.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 6

II.Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng 8

2.1.Lập kế hoạch chất lượng 8

2.2.Tổ chức thực hiện 9

2.3.Kiểm tra kiểm soát chất lượng 9

2.4.Điều chỉnh và cải tiến 10

III.Quản trị chất lượng trong các khâu của quá trình sản xuất 10

3.1.Quản trị chất lượng trong khâu thiết kế 10

3.3.Quản lý chất lượng khâu thiết kế công nghệ 12

3.4.Quản trị chất lượng trong khâu quản lý lao động 12

3.6.Quản trị chất lượng trong khâu quản lý sản xuất 13

4.2.Phương pháp kiểm tra chất lượng toàn diện ( Total Quanlity Control - TQC) 14

4.3.Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (Total Quanlity Management - TQM) 15

4.4.Một số phương pháp khác 15

V. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm 16

5.1.Hệ số phẩm cấp bình quân: 16

5.2.Tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng: 16

5.3.Các chỉ tiêu sản phẩm sai hỏng:(chỉ tính cho một loại sản phẩm) 16

VI. Vai trò của chất lượng trong nền kinh tế thị trường 17

VII. Chi phí chất lượng 19

7.1.Chi phí trực tiếp: 19

7.2.Chi phí chất lượng gián tiếp 21

VIII. Các công cụ cơ bản trong quản lý chất lượng 21

8.1.Phiếu kiểm tra 21

8.2.Biểu đồ cột 21

8.4.Lưu đồ: 22

8.5.Biểu đồ kiểm tra 22

8.6.Biều đồ nhân quả 23

PHẦN HAI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC 120 23

I. Sơ lược về xí nghiệp dược phẩm 120 23

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp dược phẩm 120 23

Bộ máy quản lý của xí nghiệp Dược phẩm 120 25

II. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Dược phẩm 120 25

2.1.Phân tích các hoạt động Marketing 25

2.2.Phân tích tình hình lao động tiền lương 27

2.3.Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 31

2.1.Cơ cấu bộ máy quản lý chất lượng ở xí nghiệp dược phẩm 120 35

2.2. Chu trình hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng 37

2.4. Các quy định của quy chế quản lý chất lượng thuốc 39

III.Giới thiệu sản phẩm của xí nghiệp 120 43

1.Yêu cầu chung vệ sinh và kỹ thuật an toàn lao động 43

1.1.Chế độ vệ sinh công nghiệp: 43

1.2.Quy định về sản xuất và pha chế 44

1.3.Kỹ thuật an toàn lao động 44

2.Thuốc Metronidazol 45

3.Thuốc Vitamin B12 52

III. Các loại lỗi trong quá trình sản xuất 59

3.1.Thuốc viên 59

3.2.Thuốc tiêm 63

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120 69

I. Đặt vấn đề 69

II. Một số biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm 71

2.1.Giải pháp về nhà xưởng và thiết bị 71

2.2. Nhân sự 72

2.3.Thuốc viên nén 73

2.4. Thuốc tiêm 75

2.5. Các tiêu chuẩn của GMP về sản xuất dược phẩm 80

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY