Đồ án Nhận dạng kí tự viết tay và phát triển ứng dụng

MỤC LỤC TrangLời nói đầu 1Nhận xét của giáo viên 2Phần I: Tổng quan và cơ sở lý thuyết tiền xử lý ảnh kí tự 3 Chương I: Tổng quan 4 I. Giới thiệu bài tốn 4 II. Cấu trúc nội dung của đồ án 5 Chương II: Cơ sở lý thuyết tiền xử lý ảnh kí tự 6 I. Lọc mịn ảnh 6 II. Nhị phân ảnh 6 III. Đánh nhãn thành phần liên thông 8 1. Tách liên thông bằng kỹ thuật đệ quy 8 2. Giải thuật cải tiến 9 IV. Chỉnh nghiêng 11 V. Chuẩn kích thước 12 VI. Lấp khoảng trống ảnh bằng phép đóng morphology 12 1. Một số định nghĩa 12 2. Phép giãn 13 3. Phép co 13 4. Phép đóng 13 VII. Lấy đường biên và làm trơn đường biên 14 1. Phát hiện biên 14 2. Dò biên và mã hố đường biên 14 3. Xác định hướng của điểm biên 15 4. Làm trơn đường biên 15 Chương III: Rút đặc trưng 18 I. Giới thiệu đặc trưng hướng 18 II. Chia ô 18 III. Đặc trưng hướng của đường biên 19Phần II: Các mô hình nhận dạng 20 Chương I: Giới thiệu các mô hình phân lớp, nhận dạng 21 I. Khái quát tình hình nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết nhận dạng 21 II. Một số khái niệm về nhận dạng 22 1. Nhận dạng 22 2. Tập mẫu nhận dạng 22 3. Độ đồng dạng và dị dạng 22 4. Khoảng cách đối tượng 22 III. Một số thuật tốn phân lớp 23 1. Xếp lớp khoảng cách cực tiểu 23 2. Thuật tốn hàm thế 23 3. Phương pháp LDA (Linear Discriminant Analysis) 24 Chương II: Phân lớp dựa trên mạng nơron lan truyền ngược 28 I. Giới thiệu 28 II. Hoạt động 29 1. Trạng thái ánh xạ 29 2. Trạng thái học 32 a. Phương pháp giảm gradient 32 b. Cập nhật trọng số theo phương pháp giảm gradient 32 c. Quy tắc tính đạo hàm lỗi 33 3. Một vài kỹ thuật luyện mạng 36 a. Học theo lô 36 b. Ngăn chặn quá khớp 36Phần III: Kết quả thử nghiệm 37 Chương I: Minh hoạ ứng dụng giải thuật tách thành phần liên thông trong bài tốn nhận dạng ảnh văn bản 38 I. Nhận dạng một văn bản 38 II. Minh hoạ chương trình 39 Chương II: Chương trình nhận dạng kí tự viết tay 40 I. Giới thiệu chương trình 40 II. Thực hiện chương trình 40 1. Tiền xử lý 41 2. Trích chọn đặc trưng 41 3. Bộ phân lớp 41 III. Minh hoạ một số kết quả 46 Chương III: Ứng dụng xử lý phiếu đăng kí môn học 52 I. Giới thiệu 52 II. Thực hiện chương trình 54 1. Định dạng và lấy thông tin từ biểu mẫu 54 a. Tìm dấu hiệu định vị biểu mẫu 54 b. Loại bỏ thông tin in trước bằng cách so khớp với mặt nạ mẫu 56 c. Lấy thông tin vùng dữ liệu 56 2. Xác định véctơ đặc trưng của ký tự 56 3. Nhận dạng véc tơ đặc trưng 57 III. Minh hoạ một số kết quả 58 Chương IV: Đánh giá kết luận và hướng phát triển của đề tài 62 I. Nhận xét chung 62 II. Hướng phát triển 62 III. Lời cám ơn 63Phần IV: Phụ lục giới thiệu giao diện chương trình 64A. Chương trình thử nghiệm nhận dạng kí tự viết tay và phiếu đăng kí môn học 65 B. Chương trình thử nghiệm nhận dạng văn bản tiếng Việt chữ in. 67Tài liệu tham khảo:. 68Mục lục:. 69

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Nhận xét của giáo viên 2

Phần I: Tổng quan và cơ sở lý thuyết tiền xử lý ảnh kí tự 3

Chương I: Tổng quan 4

I. Giới thiệu bài tốn 4

II. Cấu trúc nội dung của đồ án 5

Chương II: Cơ sở lý thuyết tiền xử lý ảnh kí tự 6

I. Lọc mịn ảnh 6

II. Nhị phân ảnh 6

III. Đánh nhãn thành phần liên thông 8

1. Tách liên thông bằng kỹ thuật đệ quy 8

2. Giải thuật cải tiến 9

IV. Chỉnh nghiêng 11

V. Chuẩn kích thước 12

VI. Lấp khoảng trống ảnh bằng phép đóng

morphology 12

1. Một số định nghĩa 12

2. Phép giãn 13

3. Phép co 13

4. Phép đóng 13

VII. Lấy đường biên và làm trơn đường biên 14

1. Phát hiện biên 14

2. Dò biên và mã hố đường biên 14

3. Xác định hướng của điểm biên 15

4. Làm trơn đường biên 15

Chương III: Rút đặc trưng 18

I. Giới thiệu đặc trưng hướng 18

II. Chia ô 18

III. Đặc trưng hướng của đường biên 19

Phần II: Các mô hình nhận dạng 20

Chương I: Giới thiệu các mô hình phân lớp, nhận dạng 21

I. Khái quát tình hình nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết

nhận dạng 21

II. Một số khái niệm về nhận dạng 22

1. Nhận dạng 22

2. Tập mẫu nhận dạng 22

3. Độ đồng dạng và dị dạng 22

4. Khoảng cách đối tượng 22

III. Một số thuật tốn phân lớp 23

1. Xếp lớp khoảng cách cực tiểu 23

2. Thuật tốn hàm thế 23

3. Phương pháp LDA

(Linear Discriminant Analysis) 24

Chương II: Phân lớp dựa trên mạng nơron lan truyền ngược 28

I. Giới thiệu 28

II. Hoạt động 29

1. Trạng thái ánh xạ 29

2. Trạng thái học 32

a. Phương pháp giảm gradient 32

b. Cập nhật trọng số theo phương pháp

giảm gradient 32

c. Quy tắc tính đạo hàm lỗi 33

3. Một vài kỹ thuật luyện mạng 36

a. Học theo lô 36

b. Ngăn chặn quá khớp 36

Phần III: Kết quả thử nghiệm 37

Chương I: Minh hoạ ứng dụng giải thuật tách thành phần liên

thông trong bài tốn nhận dạng ảnh văn bản 38

I. Nhận dạng một văn bản 38

II. Minh hoạ chương trình 39

Chương II: Chương trình nhận dạng kí tự viết tay 40

I. Giới thiệu chương trình 40

II. Thực hiện chương trình 40

1. Tiền xử lý 41

2. Trích chọn đặc trưng 41

3. Bộ phân lớp 41

III. Minh hoạ một số kết quả 46

Chương III: Ứng dụng xử lý phiếu đăng kí môn học 52

I. Giới thiệu 52

II. Thực hiện chương trình 54

1. Định dạng và lấy thông tin từ biểu mẫu 54

a. Tìm dấu hiệu định vị biểu mẫu 54

b. Loại bỏ thông tin in trước bằng cách so

khớp với mặt nạ mẫu 56

c. Lấy thông tin vùng dữ liệu 56

2. Xác định véctơ đặc trưng của ký tự 56

3. Nhận dạng véc tơ đặc trưng 57

III. Minh hoạ một số kết quả 58

Chương IV: Đánh giá kết luận và hướng phát triển của

đề tài 62

I. Nhận xét chung 62

II. Hướng phát triển 62

III. Lời cám ơn 63

Phần IV: Phụ lục giới thiệu giao diện chương trình 64

A. Chương trình thử nghiệm nhận dạng kí tự viết tay

và phiếu đăng kí môn học 65

B. Chương trình thử nghiệm nhận dạng văn bản tiếng Việt

chữ in. 67

Tài liệu tham khảo:. 68

Mục lục:. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY