Đồ án Nghiên cứu về bảo mật cho WLAN

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT iLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 1TỔNG QUAN VỀ WLAN 11.1 Giới thiệu 11.2 Kiến trúc WLAN 21.2.1 Một BSS độc lập là một mạng adhoc 31.2.2 Khái niệm hệ thống phân phối 31.2.3 Khái niệm vùng 41.2.4 Tích hợp LAN hữu tuyến 51.2.5 Cấu hình mạng WLAN 61.2.5.1 Cấu hình WLAN độc lập 61.2.5.2 Cấu hình WLAN cơ sở 71.2.5.3 Cấu hình WLAN hoàn chỉnh 91.3 Các thành phần cấu thành một hệ thống WLAN 91.3.1 Card giao diện vô tuyến 91.3.2 Các điểm truy nhập vô tuyến 91.3.3 Cầu nối vô tuyến từ xa 101.4 Mô hình tham chiếu WLAN IEEE 802.11 111.4.1 Phân lớp MAC 121.4.1.1 Các dịch vụ MAC 121.4.1.2 Khuôn dạng khung tổng quát 131.4.1.3 Chức năng phân lớp MAC 211.4.2 Phân lớp PHY 251.4.2.1 Các chức năng lớp vật lý 251.4.2.2 Dịch vụ 251.4.2.3 Lớp vật lý trải phổ nhảy tấn FHSS PHY 261.4.2.4 Lớp vật lý trải phổ chuỗi trực tiếp 261.4.2.5 Lớp vật lý hồng ngoại 271.4.2.6 Lớp vật lý ghép kênh theo tần số trực giao 291.5 Tổng kết 30CHƯƠNG II 33BẢO MẬT MẠNG VÀ INTERNET 332.1 Tổng quan về các mô hình mạng 332.1.1 Mô hình TCP/IP 332.1.2 Mô hình OSI 342.1.3 Các thiết bị kết nối sử dụng trong mạng 352.1.3.1 Chuyển mạch 352.3.1.2 Bộ lặp 362.3.1.3 Cầu nối 362.3.1.4 Router 362.3.1.5 Gateway 372.2 Những nguy hiểm từ môi trường ngoài tới hoạt động của mạng 372.3 Bảo mật mạng 382.3.1 Chính sách bảo mật 382.3.1 Các cơ chế và dịch vụ bảo mật 402.3.2 Bảo mật môi trường vật lý 412.3.3 Nhận dạng và nhận thực 442.3.3.1 I& A dựa trên những gì người sử dụng biết 462.3.3.2. I&A dựa trên sở hữu của người sử dụng 472.3.3.3 I&A dựa trên việc xác định cái gì thuộc về người sử dụng 512.3.3.4 Nhận thực 542.3.4 Tường lửa 582.3.4.1. Giới thiệu 582.4.3.2 Bảo mật tường lửa và các khái niệm 602.4.3.3 Các kiến trúc tường lửa 63CHƯƠNG III 65BẢO MẬT TRONG WLAN 653.1 Giới thiệu 653.2 Cơ sở bảo mật 802.11 653.2.1 Tập dịch vụ ID (SSID) 653.2.2 Giao thức bảo mật tương đương hữu tuyến (WEP) 663.2.3 Lọc địa chỉ MAC 683.3 Những đe doạ an ninh mạng 683.3.1 Những nguy hiểm cho an ninh mạng 683.3.2 Mô hình bảo mật WLAN 693.3.2.1 Lưu lượng (dòng) thông thường 693.3.2.2. Sự đánh chặn 703.3.2.3 Sự làm giả mạo 733.3.2.4 Sửa đổi 763.3.2.5 Phúc đáp 783.3.2.6 Sự phản ứng 793.3.2.7 Ngắt 793.3.2.8 Sự phủ nhận 813.4 Kiến trúc mạng 813.4.1 Kiến trúc mạng điển hình với WLAN thêm vào 813.4.2 Kiến trúc mạng điển hình với một WLAN và tường lửa vô tuyến bổ sung 823.5 Chính sách bảo mật - Miền các tuỳ chọn 833.5.1 Truy nhập công cộng 843.5.2 Điều khiển truy nhập cơ bản 853.5.3 Các phương thức bảo mật 802.11 ngoài WEP 853.5.4 802.11 Phương pháp bảo mật ngoài WPA 863.5.5 802.1x và EAP—bảo mật cấp cao 863.5.6 Nhận thực cổng mạng 802.1x : 863.5.7 Giao thức nhận thực mở rộng (EAP) 873.5.7.1 Giới thiệu 873.5.7.2. Giao thức nhận thực có thể mở rộng điểm tới điểm (EAP) 883.5.7.3 Cấu hình khuôn dạng tùy chọn 893.5.7.4 Khuôn dạng gói tin 893.5.7.5 Các loại Request /Response EAP ban đầu 92KẾT LUẬN 95TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 1

TỔNG QUAN VỀ WLAN 1

1.1 Giới thiệu 1

1.2 Kiến trúc WLAN 2

1.2.1 Một BSS độc lập là một mạng adhoc 3

1.2.2 Khái niệm hệ thống phân phối 3

1.2.3 Khái niệm vùng 4

1.2.4 Tích hợp LAN hữu tuyến 5

1.2.5 Cấu hình mạng WLAN 6

1.2.5.1 Cấu hình WLAN độc lập 6

1.2.5.2 Cấu hình WLAN cơ sở 7

1.2.5.3 Cấu hình WLAN hoàn chỉnh 9

1.3 Các thành phần cấu thành một hệ thống WLAN 9

1.3.1 Card giao diện vô tuyến 9

1.3.2 Các điểm truy nhập vô tuyến 9

1.3.3 Cầu nối vô tuyến từ xa 10

1.4 Mô hình tham chiếu WLAN IEEE 802.11 11

1.4.1 Phân lớp MAC 12

1.4.1.1 Các dịch vụ MAC 12

1.4.1.2 Khuôn dạng khung tổng quát 13

1.4.1.3 Chức năng phân lớp MAC 21

1.4.2 Phân lớp PHY 25

1.4.2.1 Các chức năng lớp vật lý 25

1.4.2.2 Dịch vụ 25

1.4.2.3 Lớp vật lý trải phổ nhảy tấn FHSS PHY 26

1.4.2.4 Lớp vật lý trải phổ chuỗi trực tiếp 26

1.4.2.5 Lớp vật lý hồng ngoại 27

1.4.2.6 Lớp vật lý ghép kênh theo tần số trực giao 29

1.5 Tổng kết 30

CHƯƠNG II 33

BẢO MẬT MẠNG VÀ INTERNET 33

2.1 Tổng quan về các mô hình mạng 33

2.1.1 Mô hình TCP/IP 33

2.1.2 Mô hình OSI 34

2.1.3 Các thiết bị kết nối sử dụng trong mạng 35

2.1.3.1 Chuyển mạch 35

2.3.1.2 Bộ lặp 36

2.3.1.3 Cầu nối 36

2.3.1.4 Router 36

2.3.1.5 Gateway 37

2.2 Những nguy hiểm từ môi trường ngoài tới hoạt động của mạng 37

2.3 Bảo mật mạng 38

2.3.1 Chính sách bảo mật 38

2.3.1 Các cơ chế và dịch vụ bảo mật 40

2.3.2 Bảo mật môi trường vật lý 41

2.3.3 Nhận dạng và nhận thực 44

2.3.3.1 I& A dựa trên những gì người sử dụng biết 46

2.3.3.2. I&A dựa trên sở hữu của người sử dụng 47

2.3.3.3 I&A dựa trên việc xác định cái gì thuộc về người sử dụng 51

2.3.3.4 Nhận thực 54

2.3.4 Tường lửa 58

2.3.4.1. Giới thiệu 58

2.4.3.2 Bảo mật tường lửa và các khái niệm 60

2.4.3.3 Các kiến trúc tường lửa 63

CHƯƠNG III 65

BẢO MẬT TRONG WLAN 65

3.1 Giới thiệu 65

3.2 Cơ sở bảo mật 802.11 65

3.2.1 Tập dịch vụ ID (SSID) 65

3.2.2 Giao thức bảo mật tương đương hữu tuyến (WEP) 66

3.2.3 Lọc địa chỉ MAC 68

3.3 Những đe doạ an ninh mạng 68

3.3.1 Những nguy hiểm cho an ninh mạng 68

3.3.2 Mô hình bảo mật WLAN 69

3.3.2.1 Lưu lượng (dòng) thông thường 69

3.3.2.2. Sự đánh chặn 70

3.3.2.3 Sự làm giả mạo 73

3.3.2.4 Sửa đổi 76

3.3.2.5 Phúc đáp 78

3.3.2.6 Sự phản ứng 79

3.3.2.7 Ngắt 79

3.3.2.8 Sự phủ nhận 81

3.4 Kiến trúc mạng 81

3.4.1 Kiến trúc mạng điển hình với WLAN thêm vào 81

3.4.2 Kiến trúc mạng điển hình với một WLAN và tường lửa vô tuyến bổ sung 82

3.5 Chính sách bảo mật - Miền các tuỳ chọn 83

3.5.1 Truy nhập công cộng 84

3.5.2 Điều khiển truy nhập cơ bản 85

3.5.3 Các phương thức bảo mật 802.11 ngoài WEP 85

3.5.4 802.11 Phương pháp bảo mật ngoài WPA 86

3.5.5 802.1x và EAP—bảo mật cấp cao 86

3.5.6 Nhận thực cổng mạng 802.1x : 86

3.5.7 Giao thức nhận thực mở rộng (EAP) 87

3.5.7.1 Giới thiệu 87

3.5.7.2. Giao thức nhận thực có thể mở rộng điểm tới điểm (EAP) 88

3.5.7.3 Cấu hình khuôn dạng tùy chọn 89

3.5.7.4 Khuôn dạng gói tin 89

3.5.7.5 Các loại Request /Response EAP ban đầu 92

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY