Đồ án Nghiên cứu tính toán lớp cốt địa kỹ thuật kết hợp cọc chống sử dụng trong nền đắp trên đất yếu

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU.i

DANH MỤC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . vii

MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .3

4. Bố cục của luận án.3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CỌC KẾT HỢP

VỚI CỐT ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU .5

1.1. Đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu .5

1.1.1. Tổng quan về đất yếu .5

1.1.2. Tổng quan các giải pháp công nghệ xử lý nền đất yếu dưới nền đường đắp .7

1.2. Giải pháp cọc kết hợp với cốt địa kỹ thuật .9

1.2.1. Mô tả giải pháp và một số ứng dụng tiêu biểu .9

1.2.2. Những tính toán hệ cọc kết hợp với cốt ĐKT hiện nay trên thế giới.16

1.2.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kết hợp cọc với lưới địa kỹ thuật ở

Việt Nam.41

1.3. Một số vấn đề rút ra từ nghiên cứu tổng quan .42

1.4. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu.43

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TRUYỀN XUỐNG CỌC

VÀ CHIỀU CAO NỀN ĐẮP TỐI THIỂU TRÊN HỆ CỌC KẾT HỢP VỚI CỐT

ĐỊA KỸ THUẬT GIA CƯỜNG NỀN ĐẤT YẾU .44

2.1. Đặt vấn đề.44

2.2. Phương pháp số và mô hình vật liệu.44

2.2.1. Khái quát về phương pháp số sử dụng trong Địa kỹ thuật.44

2.2.2. Lựa chọn mô hình vật liệu.45

2.3. Phân tích tải trọng truyền xuống cọc.50

2.3.1. Tham số phân tích .50

2.3.2. Phân tích thực nghiệm Zaeske 2001.50

2.3.3. Phân tích số các yếu tố ảnh hưởng tới tải trọng truyền xuống cọc.56

2.4. Phân tích số xác định chiều cao đất đắp tối thiểu.66

2.4.1. Phương pháp phân tích .66

2.4.2. Sự phụ thuộc của vòm đất vào tải trọng .68

2.4.3. Sự phụ thuộc của vòm đất vào kích thước cọc (mũ cọc) .68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY