Đồ án Nghiên cứu hệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng tại bưu điện tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I : NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ MẠNG BÁO HIỆU SỐ 7 2 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO HIỆU 2 1.1.TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU 2 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các loại báo hiệu . 3 1.2.1. Báo hiệu mạch vòng thuê bao 3 1.2.2. Báo hiệu liên tổng đài 3 1.2.3. Báo hiệu kênh liên kết 3 1.2.4. Báo hiệu kênh chung 4 1.3. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU TRONG MẠNG VIỄN THÔNG 5 1.3.1. CÁC KHÁI NIỆM 5 1.3.2 Cấu trúc mạng báo hiệu 5 1.4. CÁC LOẠI BẢN TIN BÁO HIỆU 8 1.5.CẤU TRÚC HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 10 1.5.1. Vai trò và vị trí của báo hiệu số 7 trong công nghệ viễn thông hiện đại 10 1.5.2. Cấu trúc chức năng 10 1.5.3. Mô tả các lớp của hệ thống báo hiệu số 7 11 1.6. MÔ HÌNH THAM KHẢO OSI 12 1.6.1. GIỚI THIỆU CHUNG 12 1.6.2. Cấu trúc mô hình tham khảo 12 1.7. So sánh CCITTN07 và OSI 14 Chương II: Chuyển giao bản tin MTP 16 2.1.Cấu trúc chức năng của MTP 16 2.1.1. Giới thiệu 16 2.1.2. Cấu trúc mức của chuyển giao bản tin MTP 16 2.2. Chức năng các mức trong MTP 17 2.2.1. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 1 17 2.2.2. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 2 17 2.2.3. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 3 22 Chương III : Phần điều khiển đấu nối báo hiệu SCCP 28 3.1.Giới thiệu 28 3.1.1. Các khuyến nghị của CCITT cho SCCP 28 3.1.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 28 3.2. Các dịch vụ của SCCP 29 3.2.1. Dịch vụ không đấu nối 30 3.2.2. Dịch vụ đấu nối có hướng 31 3.3. Bản tin SCCP 31 Chương IV: Phần ứng dụng khả năng giao dịch TCAP Vận hành, quản lý và bảo dưỡng OMAP 33 4.1. Giới thiệu 33 4.2. Các ứng dụng của TCAP 33 4.3. ứng dụng vận hành quản lý và bảo dưỡng 38 Chương V: Hệ thống báo hiệu trong TUP 40 5.1.Phần người sử dụng trong mạng điện thoại thông thường- TUP 40 5.1.1. Các tín hiệu thoại 40 5.1.2. Cấu trúc bản tin TUP 41 5.1.3. Các thủ tục báo hiệu 42 Chương VI : Báo hiệu số 7 trong ISDN 44 6.1. Giới thiệu chung 44 6.2. Vị trí của ISDN trong hệ thống báo hiệu số 7 45 6.3. Các khả năng ISUP hỗ trợ 46 6.4. Cấu trúc bản tin báo hiệu ISUP 46 6.4.1. Giới thiệu 46 6.4.2. Cấu trúc bản tin 47 6.5. Các thủ tục báo hiệu ISDN 50 6.5.1. Báo hiệu địa chỉ 50 6.5.2. Các thủ tục cơ bản 50 6.5.3. Các phương thức báo hiệu của ISUP 50 6.6. Các bản tin ISUP 53 6.7. Các thông số 54 6.8. Quá trình trao đổi báo hiệu 55 6.9. Hoà hợp giữa ISUP- TUP 56 6.10. Quá trình thiết lập một cuộc gọi bình thường 58 PHẦN II: HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 TRONG MẠNG VIỄNTHÔNG VIỆT NAM VÀ CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG 60 Chương VII: Mạng báo hiệu số 7 của Việt Nam 60 7.1.Cấu trúc mạng báo hiệu số 7 60 7.1.1. Cấu trúc cơ sở mạng báo hiệu số 7 60 7.1.2. Cấu trúc phân cấp của SS7 62 7.2. SS7 trong mạng viễn thông Việt Nam 64 7.2.1. Đặc điểm cấu trúc mạng báo hiệu hiện tại 64 7.2.2. Kế hoạch đánh số SP 66 7.2.3. Kế hoạch phát triển, hoàn thiện mạng báo hiệu quốc gia 67 7.3.Mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống báo hiệu số 7 69 7.3.1. Dịch vụ mạng trí tuệ phát triển 69 7.3.2. Dịch vụ thông tin cá nhân (PCS) 70 7.3.3. Dịch vụ mạng băng rộng 70 7.3.4. ứng dụng báo hiệu số 7 trong quản lý viễn thông quốc gia 72 Chương VIII: Mạng Báo hiệu số 7 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 78 8.1. Cấu hình mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 78 8.2. Cấu trúc mạng báo hiệu số 7 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 80 8.3. Các bước thao tác lệnh để tạo trung kế báo hiệu số 7 của tổng đài EWSD với tổng đài Toll AXE Hà Nội 81 Kết luậnlu 84 Tài liệu tham khảo 85

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ MẠNG BÁO HIỆU SỐ 7 2

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO HIỆU 2

1.1.TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU 2

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các loại báo hiệu . 3

1.2.1. Báo hiệu mạch vòng thuê bao 3

1.2.2. Báo hiệu liên tổng đài 3

1.2.3. Báo hiệu kênh liên kết 3

1.2.4. Báo hiệu kênh chung 4

1.3. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU TRONG MẠNG VIỄN THÔNG 5

1.3.1. CÁC KHÁI NIỆM 5

1.3.2 Cấu trúc mạng báo hiệu 5

1.4. CÁC LOẠI BẢN TIN BÁO HIỆU 8

1.5.CẤU TRÚC HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 10

1.5.1. Vai trò và vị trí của báo hiệu số 7 trong công nghệ viễn thông hiện đại 10

1.5.2. Cấu trúc chức năng 10

1.5.3. Mô tả các lớp của hệ thống báo hiệu số 7 11

1.6. MÔ HÌNH THAM KHẢO OSI 12

1.6.1. GIỚI THIỆU CHUNG 12

1.6.2. Cấu trúc mô hình tham khảo 12

1.7. So sánh CCITTN07 và OSI 14

Chương II: Chuyển giao bản tin MTP 16

2.1.Cấu trúc chức năng của MTP 16

2.1.1. Giới thiệu 16

2.1.2. Cấu trúc mức của chuyển giao bản tin MTP 16

2.2. Chức năng các mức trong MTP 17

2.2.1. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 1 17

2.2.2. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 2 17

2.2.3. Cấu trúc chức năng của MTP, Mức 3 22

Chương III : Phần điều khiển đấu nối báo hiệu SCCP 28

3.1.Giới thiệu 28

3.1.1. Các khuyến nghị của CCITT cho SCCP 28

3.1.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 28

3.2. Các dịch vụ của SCCP 29

3.2.1. Dịch vụ không đấu nối 30

3.2.2. Dịch vụ đấu nối có hướng 31

3.3. Bản tin SCCP 31

Chương IV: Phần ứng dụng khả năng giao dịch TCAP

Vận hành, quản lý và bảo dưỡng OMAP 33

4.1. Giới thiệu 33

4.2. Các ứng dụng của TCAP 33

4.3. ứng dụng vận hành quản lý và bảo dưỡng 38

Chương V: Hệ thống báo hiệu trong TUP 40

5.1.Phần người sử dụng trong mạng điện thoại thông thường- TUP 40

5.1.1. Các tín hiệu thoại 40

5.1.2. Cấu trúc bản tin TUP 41

5.1.3. Các thủ tục báo hiệu 42

Chương VI : Báo hiệu số 7 trong ISDN 44

6.1. Giới thiệu chung 44

6.2. Vị trí của ISDN trong hệ thống báo hiệu số 7 45

6.3. Các khả năng ISUP hỗ trợ 46

6.4. Cấu trúc bản tin báo hiệu ISUP 46

6.4.1. Giới thiệu 46

6.4.2. Cấu trúc bản tin 47

6.5. Các thủ tục báo hiệu ISDN 50

6.5.1. Báo hiệu địa chỉ 50

6.5.2. Các thủ tục cơ bản 50

6.5.3. Các phương thức báo hiệu của ISUP 50

6.6. Các bản tin ISUP 53

6.7. Các thông số 54

6.8. Quá trình trao đổi báo hiệu 55

6.9. Hoà hợp giữa ISUP- TUP 56

6.10. Quá trình thiết lập một cuộc gọi bình thường 58

PHẦN II: HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 TRONG MẠNG VIỄN

THÔNG VIỆT NAM VÀ CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG 60

Chương VII: Mạng báo hiệu số 7 của Việt Nam 60

7.1.Cấu trúc mạng báo hiệu số 7 60

7.1.1. Cấu trúc cơ sở mạng báo hiệu số 7 60

7.1.2. Cấu trúc phân cấp của SS7 62

7.2. SS7 trong mạng viễn thông Việt Nam 64

7.2.1. Đặc điểm cấu trúc mạng báo hiệu hiện tại 64

7.2.2. Kế hoạch đánh số SP 66

7.2.3. Kế hoạch phát triển, hoàn thiện mạng báo hiệu quốc gia 67

7.3.Mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống báo hiệu số 7 69

7.3.1. Dịch vụ mạng trí tuệ phát triển 69

7.3.2. Dịch vụ thông tin cá nhân (PCS) 70

7.3.3. Dịch vụ mạng băng rộng 70

7.3.4. ứng dụng báo hiệu số 7 trong quản lý viễn thông quốc gia 72

Chương VIII: Mạng Báo hiệu số 7 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 78

8.1. Cấu hình mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 78

8.2. Cấu trúc mạng báo hiệu số 7 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang 80

8.3. Các bước thao tác lệnh để tạo trung kế báo hiệu số 7 của tổng đài EWSD với tổng đài Toll AXE Hà Nội 81

Kết luậnlu 84

Tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY