Đồ án Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Bia Tây Âu

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 31.1. Giới thiệu chung 31.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 31.1.2. Phân biệt kết quả và hiệu quả 51.1.2.1. Kết quả 51.1.2.2. Hiệu quả 61.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh 61.1.4. Khái niệm về phân tích hiệu quả kinh doanh 71.1.5. Vai trò của phân tích hiệu quả kinh doanh 81.2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 91.2.1. Phương pháp so sánh 101.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 111.2.3. Phương pháp liên hệ 131.2.4. Phương pháp đồ thị 131.2.5. Phương pháp phân tổ 131.3. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh 141.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng quát 141.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 141.3.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 151.3.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 151.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản 161.3.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 181.3.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí 201.4. Cơ sở phân tích 221.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 221.5.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 221.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 241.6. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 261.6.1. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 261.6.2. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 271.6.3. Giảm chi phí 27CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở 282.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 282.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 292.3. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 292.3.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất 292.3.2. Các bước công việc trong quy trình công nghệ 312.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 312.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp 312.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 312.5. Tình hình lao động, tiền lương 342.5.1. Cơ cấu lao động 342.5.2. Phương pháp xây dựng định mức thời gian lao động 362.6. Tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 362.6.1. Các loại nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 362.6.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 362.6.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 382.6.4. Tình hình tài sản cố định 382.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 402.7.1. Giới thiệu các loại hàng hoá của công ty 402.7.2. Số liệu về số lượng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ( bằng hiện vật và giá trị ) của các mặt hàng qua các thời kỳ 402.7.3. Đối thủ cạnh tranh, thị phần 412.7.4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh của công ty CP bia Tây Âu năm 2008 43CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 453.1. Các thông tin để phân tích 453.1.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn 473.1.2. Khả năng thanh toán 493.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp 503.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 513.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 513.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 553.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 553.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 593.2.2.3. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản 633.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 653.2.3.1. Vốn chủ sở hữu của công ty 653.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 663.2.4. Hiệu quả sử dụng chi phí 69CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TÂY ÂU 734.1. Đánh giá hiện trạng công ty 734.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bia Tây Âu 744.2.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 744.2.1.1. Cơ sở của biện pháp 744.2.1.2. Mục đích của biện pháp 754.2.1.3. Nội dung của biện pháp 754.2.2. Biện pháp 2: Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động 784.2.2.1. Cơ sở của biện pháp 784.2.2.2. Mục đích của biện pháp 794.2.2.3. Nội dung và kết quả của biện pháp 79KẾT LUẬN 81TÀI LIỆU THAM KHẢO 82DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 83

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

1.1. Giới thiệu chung 3

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 3

1.1.2. Phân biệt kết quả và hiệu quả 5

1.1.2.1. Kết quả 5

1.1.2.2. Hiệu quả 6

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh 6

1.1.4. Khái niệm về phân tích hiệu quả kinh doanh 7

1.1.5. Vai trò của phân tích hiệu quả kinh doanh 8

1.2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 9

1.2.1. Phương pháp so sánh 10

1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 11

1.2.3. Phương pháp liên hệ 13

1.2.4. Phương pháp đồ thị 13

1.2.5. Phương pháp phân tổ 13

1.3. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh 14

1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng quát 14

1.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 14

1.3.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 15

1.3.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 15

1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản 16

1.3.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 18

1.3.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí 20

1.4. Cơ sở phân tích 22

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 22

1.5.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 22

1.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 24

1.6. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 26

1.6.1. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 26

1.6.2. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 27

1.6.3. Giảm chi phí 27

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở 28

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 28

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 29

2.3. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 29

2.3.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất 29

2.3.2. Các bước công việc trong quy trình công nghệ 31

2.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 31

2.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp 31

2.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 31

2.5. Tình hình lao động, tiền lương 34

2.5.1. Cơ cấu lao động 34

2.5.2. Phương pháp xây dựng định mức thời gian lao động 36

2.6. Tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 36

2.6.1. Các loại nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 36

2.6.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 36

2.6.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 38

2.6.4. Tình hình tài sản cố định 38

2.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 40

2.7.1. Giới thiệu các loại hàng hoá của công ty 40

2.7.2. Số liệu về số lượng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ( bằng hiện vật và giá trị ) của các mặt hàng qua các thời kỳ 40

2.7.3. Đối thủ cạnh tranh, thị phần 41

2.7.4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh của công ty CP bia Tây Âu năm 2008 43

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 45

3.1. Các thông tin để phân tích 45

3.1.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn 47

3.1.2. Khả năng thanh toán 49

3.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp 50

3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 51

3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 51

3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 55

3.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 55

3.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 59

3.2.2.3. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản 63

3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 65

3.2.3.1. Vốn chủ sở hữu của công ty 65

3.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 66

3.2.4. Hiệu quả sử dụng chi phí 69

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TÂY ÂU 73

4.1. Đánh giá hiện trạng công ty 73

4.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bia Tây Âu 74

4.2.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 74

4.2.1.1. Cơ sở của biện pháp 74

4.2.1.2. Mục đích của biện pháp 75

4.2.1.3. Nội dung của biện pháp 75

4.2.2. Biện pháp 2: Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động 78

4.2.2.1. Cơ sở của biện pháp 78

4.2.2.2. Mục đích của biện pháp 79

4.2.2.3. Nội dung và kết quả của biện pháp 79

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY