Đồ án Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng La Hiên

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I 3

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN 3

1. Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của nhà máy xi măng La Hiên: 3

1. 1. Các điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất 3

1.1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên: 3

1.1.2. Công nghệ sản xuất và cơ cấu bộ phận sản xuất chính của nhà máy xi măng La Hiên: 5

1.1.3. Trang bị kỹ thuật : 10

1.2. Các điều kiện kinh tế – xã hội trong sản xuất của nhà máy: 14

1.2.1. Tình hình tập trung hoá - chuyên môn hoá và hợp tác hoá của nhà máy: 14

1.2.2. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất nhà máy xi măng La Hiên: 15

1.2.2.1. Các mối quan hệ quản lý: 15

1.2.3. Chế độ công tác của nhà máy: 21

1.2.4. Tình hình xây dựng , chỉ đạo thực hiện kế hoạch : 21

1.2.5. Tình hình sử dụng lao động của nhà máy: 23

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 25

CHƯƠNG 2 26

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN NĂM 2007 26

2.1. Phương pháp luận của việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh: 26

2.1.1. Đối tượng của việc phân tích sản xuất kinh doanh: 26

2.1.2. Sự cần thiết của việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh: 26

2.1.3. Nội dung của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh: 27

2.1.4. Phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh: 27

2.2. Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng La Hiên: 27

Tuyệt đối 28

2.3. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm : 29

2.3.1. Phân tích tình hình sản xuất của hai dây truyền công nghệ: 30

2.3.2. Phân tích tình hình sản xuất theo từng mặt hàng: 31

2.3.3. Phân tích hình hình tiêu thụ sản phẩm : 32

2.3.4. Phân tích chất lượng sản phẩm của nhà máy năm 2007: 34

2.35. Bảng phân tích tình hình tiêu thụ theo khu vực: 37

2.2.6. Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ năm 2007 của nhà máy. 38

2.3.7. Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian và sản xuất theo thời gian: 41

2.4. Phân tích tình hinìh sử dụng tài sản cố định: 42

2.4.1. Phân tích chung tình hình sử dụng tài sản cố định: 43

2.4.1.1. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 43

2.4.1.2. Phân tích kết cấu tài sản cố định : 46

2.4.1.3. Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định năm 2007: Tình hình tăng giảm tài sản cố định năm 2007(Bảng 2-10) 47

2.4.1.4 Phân tích năng lực sản xuất của nhà máy năm 2007: 49

2.5. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương năm 2007: 52

2.5.1. Phân tích kết cấu số lao động của nhà máy : 53

2.5.3. Phân tích tình hình sử dụng lao động của nhà máy năm 2007: 56

2.5.4. Phân tích năng suất lao động : 57

2.5.2. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương năm 2007: 59

2.6 Phân tích giá thành sản phẩm. 61

2.6.1 Phân tích giá thành theo yếu tố chi phí. 61

2.6.2 Phân tích kết cấu giá thành sản phẩm. 62

2.6.3 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ giảm giá thành sản phẩm năm 2007. 62

2.7 Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp. 64

2.7.1 Việc phân tích chung tình hình tài chính của Nhà máy xi măng La Hiên năm 2007. 65

2.7.2 Phân tích đảm bảo nguồn sản xuất kinh doanh. 67

2.7.2. Phân tích khẳ năng thanh toán cuả nhà máy năm 2007. 70

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 75

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY 76

XI MĂNG LA HIÊN. 76

I – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN 76

1. Định hướng chung: 76

II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Nhận xét của đơn vị thực tập 82

Nhận xét của giảng viên 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY