Đồ án Mạng LAN và các phương pháp bảo mật

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 6PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 8CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 81. Mạng và kết nối mạng 82. Các loại hình mạng 11CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THIẾT BỊ MẠNG THÔNG THƯỜNG 161. Cáp 162. Card mạng 163. Hub 174. Bridge 175. Switch 176. Router 177. Card mạng không dây và điểm truy cập 17CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP 191. Mô hình OSI 191.1. Kiến trúc phân tầng 191.2. Chức năng của các tầng trong mô hình OSI 201.3. Quan hệ giữa các tầng trong mô hình OSI 222. Mô hình TCP/IP 242.1. Kiến trúc phân tầng 242.2. Các tầng trong mô hình TCP/IP 252.3. Giao thức IP 27PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠNG LAN VÀ WAN 33CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ MẠNG LAN 331.Yêu cầu chung 332. Lớp 1 353. Lớp 2 364. Lớp 3 36CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH PHÂN LỚP MẠNG LAN 381. Lớp truy cập 382. Lớp phân bố 393. Lớp lõi 40CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG WAN 411. Các bước thiết kế mạng WAN 412. Một số topology mạng WAN 423. Mô hình phân lớp mạng WAN 44PHẦN 3: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MẠNG 46CHƯƠNG 1: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG CHỦ YẾU 461. Các vấn đề chung 462. Tấn công chủ động 472.1. Phương pháp tấn công DoS 472.2. Phương pháp tấn công DDoS 492.3. Tấn công SYN 503. Tấn công bị động 523.1. Sniffing 523.2. Vulnerability scanning 524. Tấn công password 524.1. Brute force attacks 524.2. Dictionary-based attacks 53CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MẠNG 541. Switch 541.1. Password truy cập và port sercurity 541.2. VLAN 562. Router 602.1. Password truy cập 612.2. Access Control Lists 623. Tường lửa 643.1. Packet filtering firewall 653.2. Application layer Gateways 653.3. Stateful inspection 673.4. Một số mô hình mạng được triển khai bằng firewall 674. Thiết bị phát hiện xâm nhập hệ thống 694.1. Network-based IDSs 704.2. Host-based IDSs 704.3. Application-based IDSs 71PHẦN 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG 72CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG MÔ PHỎNG 721. Mô hình mạng mô phỏng 721.1 Yêu cầu thiết kế 731.2 Mô tả hệ thống 732. Các thiết bị triển khai trên hệ thống 74CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CẤU HÌNH TRÊN CÁC THIẾT BỊ 751. Router 751.1. Cấu hình địa chỉ IP 751.2. Cấu hình password truy nhập 751.3. Cấu hình phương pháp định tuyến 771.4. Cấu hình ACLs 772. Switch 782.1. Cấu hình password truy nhập 782.2. Cấu hình VLAN 79KẾT LUẬN 83NHỮNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 85TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 6

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 8

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 8

1. Mạng và kết nối mạng 8

2. Các loại hình mạng 11

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THIẾT BỊ MẠNG THÔNG THƯỜNG 16

1. Cáp 16

2. Card mạng 16

3. Hub 17

4. Bridge 17

5. Switch 17

6. Router 17

7. Card mạng không dây và điểm truy cập 17

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP 19

1. Mô hình OSI 19

1.1. Kiến trúc phân tầng 19

1.2. Chức năng của các tầng trong mô hình OSI 20

1.3. Quan hệ giữa các tầng trong mô hình OSI 22

2. Mô hình TCP/IP 24

2.1. Kiến trúc phân tầng 24

2.2. Các tầng trong mô hình TCP/IP 25

2.3. Giao thức IP 27

PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠNG LAN VÀ WAN 33

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ MẠNG LAN 33

1.Yêu cầu chung 33

2. Lớp 1 35

3. Lớp 2 36

4. Lớp 3 36

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH PHÂN LỚP MẠNG LAN 38

1. Lớp truy cập 38

2. Lớp phân bố 39

3. Lớp lõi 40

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG WAN 41

1. Các bước thiết kế mạng WAN 41

2. Một số topology mạng WAN 42

3. Mô hình phân lớp mạng WAN 44

PHẦN 3: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MẠNG 46

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG CHỦ YẾU 46

1. Các vấn đề chung 46

2. Tấn công chủ động 47

2.1. Phương pháp tấn công DoS 47

2.2. Phương pháp tấn công DDoS 49

2.3. Tấn công SYN 50

3. Tấn công bị động 52

3.1. Sniffing 52

3.2. Vulnerability scanning 52

4. Tấn công password 52

4.1. Brute force attacks 52

4.2. Dictionary-based attacks 53

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MẠNG 54

1. Switch 54

1.1. Password truy cập và port sercurity 54

1.2. VLAN 56

2. Router 60

2.1. Password truy cập 61

2.2. Access Control Lists 62

3. Tường lửa 64

3.1. Packet filtering firewall 65

3.2. Application layer Gateways 65

3.3. Stateful inspection 67

3.4. Một số mô hình mạng được triển khai bằng firewall 67

4. Thiết bị phát hiện xâm nhập hệ thống 69

4.1. Network-based IDSs 70

4.2. Host-based IDSs 70

4.3. Application-based IDSs 71

PHẦN 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG 72

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG MÔ PHỎNG 72

1. Mô hình mạng mô phỏng 72

1.1 Yêu cầu thiết kế 73

1.2 Mô tả hệ thống 73

2. Các thiết bị triển khai trên hệ thống 74

CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CẤU HÌNH TRÊN CÁC THIẾT BỊ 75

1. Router 75

1.1. Cấu hình địa chỉ IP 75

1.2. Cấu hình password truy nhập 75

1.3. Cấu hình phương pháp định tuyến 77

1.4. Cấu hình ACLs 77

2. Switch 78

2.1. Cấu hình password truy nhập 78

2.2. Cấu hình VLAN 79

KẾT LUẬN 83

NHỮNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY