Đồ án Đánh giá thực trạng công tác BHLĐ và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sản xuất ở công ty bia Đông Nam Á

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỒ ÁN. 2

Chương I: Mục đích yêu cầu, phương pháp nghiên cứu và nội dung của đồ án. 2

1 Mục đích yêu cầu. 2

2 Phương pháp nghiên cứu. 2

3 Nội dung của đồ án. 2

Chương II: Lý luận chung về BHLĐ. 4

1. Các khái niệm cơ bản về BHLĐ. 4

2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ. 7

3. Nội dung của công tác BHLĐ. 11

Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BHLĐ TẠI CÔNG TY BIA ĐÔNG NAM Á. 17

Chương: I Giới thiệu chung về Công ty bia Đông Nam Á. 17

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển. 17

2. Tình hình chung của Công ty. 17

3. Tình hình sản xuất kinh doanh. 20

4. Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên vật liệu. 20

5. Nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc. 20

6. Quy trình sản xuất bia. 20

7. Các chất thải từ sản xuất bia và tác động của chúng tới môi trường. 23

Chương II: Hiện trạng môi trường và công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty bia Đông Nam Á. 26

1. Tổ chức bộ máy quản lý công tác BHLĐ. 26

2. Công tác an toàn lao động. 35

3. Công tác PCCN của Công ty. 37

4. Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 38

5. Hiện trạng chất lượng môi trường và công tác vệ sinh lao động của Công ty 40

6. Công tác xây dựng và thực hiện luật pháp, chế độ chính sách về BHLĐ. 48

7. Nhận xét - Đề xuất ý kiến. 49

Phần III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỊNH HÌNH MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA

52

Chương I: Đề xuất phương án xử lý nước thải sản xuất 52

1. Khái quát một số phương pháp xử lý nước thải được lựa chọn áp dụng trong công nghệ sản xuất Bia 52

2. Đặc tính thành phần và mức độ ô nhiễm của nước thải sản xuất 55

3. Đề xuất phương án công nghệ xử lý nước thải 58

Chương II: Tính toán thiết kế định hình một số công đoạn chính của hệ thống xử lý nước thải 64

1. Thông số tính toán và yêu cầu xử lý cần thiết 64

2. Lưới lọc 64

3. Bể điều hòa kết hợp làm thoáng sơ bộ 65

4. Bể lắng đứng đợt I 67

5. Bể tiếp xúc kỵ khí với dòng hướng lên (UASB) 69

6. Bể sinh học hiếu khí với sinh trưởng lơ lửng (Aeroten) 70

7. Bể lắng đứng đợt II 73

8. Thiết bị khử trùng và bể tiếp xúc khử trùng đứng 74

KẾT LUẬN 77

DANH MỤC NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 78

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY