Đồ án Công trình: Trung tâm giao dịch quốc tế

Phần i: kiến trúc công trình (10%). 2

Phần II:Kết cấu 45% . 7

CHƯƠNG I: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU. 8

I. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG. . 8

1. Tải trọng ngang: . 8

2. Chuyển vị ngang . 8

3.Giảm trọng lƣợng bản thõn: . 9

II. PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU: . 9

III.CHỌN VẬT LIỆU VÀ SƠ BỘ CHỌN KỊCH THƢỚC CẤU KIỆN: . 10

1. Vật liệu:. 10

2. Xác định kích th-ớc sơ bộ: . 10

3. Chọn sơ bộ kích th-ớc cột:. 12

CHƯƠNG II: THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU. 14

I. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LấN CễNG TRèNH: . 14

I. 1- Tải trọng tác dụng lên sàn: . 14

I.2. Xác định hoạt tải sàn theo TCVN-356:2005 . 16

II. TRỌNG LƢỢNG TƢỜNG NGĂN, TƢỜNG BAO CHE VÀ CÁC BỘ

PHẬN KHÁC:. 17

III. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC E. 20

IV. Tính toán tải trọng tác dụng lên khung E: . 21

IV.1. Xỏc định tĩnh tải tầng mỏi:. 22

IV.1. Xỏc định hoạt tải tầng mỏi: . 26

IV.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LấN KHUNG TRỤC E TẦNG

ĐIỂN HèNH: . 29

V.tính toán nội lực cho các cấu kiện trên khung . 37

V.1.tảI trọng nhập vào . 38

VI.tính toán cốt thép cho các cấu kiện: . 39

VI.1.Tính toán cốt thép cho cột: . 39

VI.2.Tính toán cốt thép cho dầm khung:. 49

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HèNH (TẦNG 4). 60

A. Số liệu tính toán của vật liệu:. 60

B. Tính toán bản: . 60

I. Tính bản sàn:. 61

CHƯƠNG IV .THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TRỤC G-H . 67

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, KẾT CẤU:. 67

II.Tớnh toỏn bản thang:. 68

1. Số liệu tớnh toỏn: . 68

2. Tớnh bản thang: . 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY