Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRưỜNG CHỨNG

KHOÁN VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI TRÊN

THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN. 7

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRưỜNG CHỨNG

KHOÁN .7

1.1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán .7

1.1.2. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán .8

1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán .10

1.1.3.1. Nhà phát hành .10

1.1.3.2. Nhà đầu tư.10

1.1.3.3.Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán .11

1.1.3.4.Các tổ chức liên quan đến chứng khoán.12

1.1.3.5. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán.16

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ

ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN . 18

1.2.1. Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán .18

1.2.2. Khái niệm địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng

khoán .21

1.2.3. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xác định địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước

ngoài trên thị trường chứng khoán .24

1.2.4. Kinh nghiệm của một số nước trong việc điều chỉnh địa vị pháp lý của nhà

đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.27

1.2.4.1. Pháp luật Brazil .27

1.2.4.2. Pháp luật Thái Lan.30

1.2.4.3. Pháp luật Hàn Quốc.33

Kết luận chương I.37

Chương II. QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU

Tư NưỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.38

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU Tư NưỚC

NGOÀI TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN . 38

2.1.1. Giai đoạn từ năm 1975 đến 1987.38

2.1.2. Giai đoạn từ năm 1987 đến 1996.40

2.1.3. Giai đoạn từ năm 1996 đến 2006.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY