Đề tài Website bán hàng nội thất gia đình

MỤC LỤC

Trang:

MỤC LỤC.

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ TRUYỀN THÔNG W.G. 3

1.1. Giới thiệu về công ty TNHH W.G: 3

1.2. Các chỉ số tài sản chủ yếu: 3

1.3. Dịch vụ chính: 4

1.4. Cơ cấu tổ chức. 5

1.5. Nhân sự. 5

1.6. Các giải pháp tích hợp: 6

1.7. Chiến lược kinh doanh: 6

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 8

2.1. Tìm hiểu về PHP. 8

2.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển của PHP. 8

2.1.2. Tại sao ta sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP (PHP5). 10

2.1.3. Các tuỳ chọn trong PHP. 13

2.2. Tìm hiểu về MySQL. 14

2.3. Tìm hiểu về Apache HTTP Server. 18

2.4 Tìm hiểu về HTML. 19

2.5. Tìm hiểu về Smarty. 20

2.6. Tìm hiểu về CSS. 22

2.7. Tìm hiểu về JavaScript. 23

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 25

3.1. Các mục tiêu cần đạt được của đề tài: 25

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống: 26

3.2.1. Mô tả sơ bộ chức năng: 26

3.2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng. 27

3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu. 31

3.2.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 31

3.2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 32

3.2.3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng quản lý sản phẩm. 32

3.2.3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng quản lý thành viên. 33

3.2.3.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng bán hàng. 33

3.2.3.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng mua hàng. 34

3.2.3.7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng tìm kiếm sản phẩm. 34

3.3. Phân tích hệ thống về dữ liệu : 35

3.3.1. Các thực thể: 35

3.3.2. Mối quan hệ giữa các thực thể. 35

3.3.3. Mô hình thực thể liên kết ER. 36

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 37

3.4.1. Table at_product : Bảng thông tin về sản phẩm. 37

3.4.2. Table tblcustomers : Bảng thông tin khách hàng. 37

3.4.3. Table at_catagory: Bảng thông tin nhóm sản phẩm. 38

3.4.4. Table cms_account : Bảng thông tin quản trị viên. 38

3.4.5. Table upload : Bảng cập nhật thêm sản phẩm. 39

3.4.6. Table tblorder : Bảng lưu trữ thông tin đơn đặt hàng. 39

3.4.7. Table orderdetail : Bảng lưu trữ thông tin đơn hàng. 39

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN. 40

4.1. Trang thông tin dành cho khách hàng. 40

4.2. Trang dành cho Admin. 54

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY