Đề tài Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

I. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3

1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 3

1.2. Phân loại vốn kinh doanh 4

1.2.2. Vốn cố định của doanh nghiệp 4

1.2.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp 6

2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 7

2.1. Theo nguồn hình thành vốn 8

2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 8

2.1.2. Nợ phải trả: 8

2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 9

2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên 9

2.2.2. Nguồn vốn tạm thời: 9

2.3. Theo phạm vi huy động vốn 10

2.3.1 Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: 10

2.3.2 Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: 10

II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 12

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 12

1.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 12

1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh. 13

1.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho 13

1.2.2 Vòng quay các khoản phải thu 14

1.2.3 Kỳ thu tiền trung bình 14

1.2.4 Vòng quay vốn lưu động 15

1.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 15

1.2.6 Vòng quay toàn bộ vốn 15

1.3. Các chỉ tiêu sinh lời 15

1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. 16

1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 16

III. Một số phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 17

1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn 17

1.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh huởng đến việc tổ chức vốn kinh doanh. 17

1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 18

1.2.1 Các nhân tố khách quan: 18

1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 19

2. Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 22

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 5 24

I. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng 5 24

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 24

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 25

3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 25

3.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 26

4. Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ 28

5. Một số kết quả của Công ty trong những năm vừa qua 29

II. Tình hình tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của công ty 30

1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty trong hoạt động kinh doanh 30

1.1. Thuận lợi: 30

1.2. Khó khăn: 32

2. Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty 34

3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 43

3.1. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 44

3.2. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 49

3.3. Những giải pháp chủ yếu của Công ty trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 56

4. Những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 59

4.1. Về tổ chức vốn: 59

4.2. Về sử dụng vốn. 59

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 5. 61

I. Những định hướng của công ty trong những năm sắp tới. 62

1. Định hướng phát triển. 62

2. Mục tiêu cụ thể của công ty trong năm 2002. 62

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xây lắp và vật tư xây dựng 5, Hà Nội. 63

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY