Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hữu hạn kỹ thuật chính xác Ngọc Đức giai đoạn 2005 – 2008 và dự đoán cho các năm 2009 – 2010

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Chương I: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC 3I. Một số vấn đề chung v ề kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 31. Khái niệm và đặt điển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 31.1. Khái niệm 31.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 42. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật 52.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 52.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, của bộ máy Quản lý Công ty Hữu Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 62.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty 72.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 112.3.1. Đặc điển hoạt động sản xuất của Công ty. 112.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty. 113. Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu do lường quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công nghiệp 123.1. Khái niệm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công nghiệp 12II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 151.Nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 151.1.Đảm bảo tính hướng đích 151.2.Đảm bảo tính hệ thống 161.3.Đảm bảo tính khả thi 171.4.Đảm bảo tính hiệu quả 182.Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 182.1.Tổng giá trị sản xuất GO 182.1.1. Khái niệm Tổng giá trị sản xuất 182.1.2. Ý nghĩa của chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (GO) trong hoạt động sản xuất Công nghiệp 192.1.3. Nội dung của tổng giá trị sản xuất (GO) 192.1.4. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất ( GO) 202.1.5. Phương pháp xác định tổng giá trị sản xuất (GO) 212.2 .Giá trị sản lượng hàng hoá tiêu thụ hay Doanh thu ( DT) 222.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của Doanh thu (DT) 222.2.2. Công thức tính. 222.2.3. Nội dung của Doanh thu 222.3.2. Công thức tính 232.3.3. Nội dung, phương pháp xác định doanh thu thuần (DT’) 232.4. Lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp (M) 242.4.1. Khái niệm về lợi nhuận kinh doanh 242.4.2. Công thức xác định lợi nhuận kinh doanh 242.4.3. Nội dung và phương pháp xác định lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp 243.Thống kê nguồn lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 253.1. Khái niệm về nguồn lực của Công ty Hữu Hạn Công nghiệp Chính Xác Ngọc Đức 253.2.Phân loại nguồn lực của Công ty 253.2.1. Theo tính chất của lao động 263.2.2.Theo tác dụng của từng loại lao động đối với quá trình sản xuất kinh doanh. 263.2.3. Theo giới tính 263.2.4. Theo trình độ lao động. 263.3. Các chỉ tiêu thống kê sử dụng lao động của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 263.4. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh Doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 273.4.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp ( H) 273.4.2.Công thức và phương pháp xác định chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 27Chương II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC 30I.Lựa chọn phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 301.Nguyên tắc lựa chọn các phương pháp phân tích thống kê. 301.1.Đảm bảo tính hướng đích 301.2.Đảm bảo tính hệ thống 311.3.Đảm bảo tính khả thi 311.4.Đảm bảo tính hiệu quả 312.Lựa chọn phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 322.1.Nhu cầu và tính cần thiết cần phải lựa chọn phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 322.2.Một số phương pháp thống kê vận dụng thích hợp để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 32II.Đặc điểm vận dụng phương pháp phân tích thống kê để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 331.Đặc điểm vận dụng phương pháp dãy số thời gian vào phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 331.1. Khái niệm về dãy số thời gian. 331.1.1. Dãy số số tuyệt đối: 341.1.2. Dãy số số tương đối 341.1.3.Dãy số bình quân 341.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 351.2.1 Mức độ bình quân qua thời gian 351.2.2. Lượng tăng ( hoặc giảm ) tuyệt đối 361.2.3. Tốc độ phát triển 371.2.4. Tốc độ phát triển liên hoàn ( từng kỳ) 371.2.5. Tốc độ phát triển định gốc 371.2.6. Tốc độ phát triển bình quân 371.2.7. Tốc độ tăng (hoặc giảm) 381.2.8. Giá trị tuyệt đối 1% tăng (hoặc giảm ) của tốc độ tăng (giảm) từng kỳ (liên hoàn ) 382. Đặc điểm vận dụng phương pháp hồi quy theo thời gian vào phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 393.Đặc điểm vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 413.1. Vận dụng hệ thống chỉ số vào phân tích tổng giá trị sản xuất (GO) của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 413.2.Vận dụng phương pháp chỉ số vào phân tích doanh thu của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 433.3.Vận dụng phương pháp chỉ số vào phân tích Lợi nhuận (M) của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 44III.Lựa chọn một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn dự doán kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 451.Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 452.Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân 463.Dựa báo dựa vào phương pháp ngoại suy hàm xu thế 46Chương III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC GIAI ĐOẠN 2005-2007 47VÀ DỰ BÁO CHO CÁC NĂM 2008-2010 47I.Tổng quan về Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 471.Thực trạng, đặc điểm hoạt động và kết quả Công ty đạt được trong các năm 2005-2008 471.1.Đặc điểm về máy móc, trang thiết bị của Công ty 471.2.Đặc điểm về lao động 501.3. Đặc điểm về vốn của công ty 501.4.Đặc điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 521.4.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 521.4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty 531.5.Đặc điểm về thị trường 542.Phương hướng nhiệm vụ trong năm tới 54II.Đặc điểm nguồn dữ liệu và cơ sở vận dụng các phương pháp phân tích thống kê kết quá sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 55II.Phân tích biến động của kết quá sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức theo thời gian - Dự báo dựa vcào lượng tăng (giảm) bình quân và tốc độ phát triển bình quân. 562. Biến động của Doanh thu bán hàng của Công ty theo thời gian 60III.Hồi quy theo thời gian các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ thuật Chính Xác Ngọc Đức và dự báo dựa vào ngoại suy hàm xu thế 641.Hồi quy theo thời gian chỉ tiêu tổng giá trị sán xuất GO 642.Hồi quy theo thời gian chỉ tiêu doanh thu của Công ty 66III.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 681.Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất GO 692.Các nhân tố ảnh hưởng đến Doanh thu của công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 743.Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác ngọc Đức 77IV.Một số kiến nghị và giải pháp 80KẾT LUẬN 85PHỤ LỤC 86DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC 3

I. Một số vấn đề chung v ề kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 3

1. Khái niệm và đặt điển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 4

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật 5

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 5

2.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, của bộ máy Quản lý Công ty Hữu Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 6

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty 7

2.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 11

2.3.1. Đặc điển hoạt động sản xuất của Công ty. 11

2.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty. 11

3. Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu do lường quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công nghiệp 12

3.1. Khái niệm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công nghiệp 12

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 15

1.Nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 15

1.1.Đảm bảo tính hướng đích 15

1.2.Đảm bảo tính hệ thống 16

1.3.Đảm bảo tính khả thi 17

1.4.Đảm bảo tính hiệu quả 18

2.Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 18

2.1.Tổng giá trị sản xuất GO 18

2.1.1. Khái niệm Tổng giá trị sản xuất 18

2.1.2. Ý nghĩa của chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (GO) trong hoạt động sản xuất Công nghiệp 19

2.1.3. Nội dung của tổng giá trị sản xuất (GO) 19

2.1.4. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất ( GO) 20

2.1.5. Phương pháp xác định tổng giá trị sản xuất (GO) 21

2.2 .Giá trị sản lượng hàng hoá tiêu thụ hay Doanh thu ( DT) 22

2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của Doanh thu (DT) 22

2.2.2. Công thức tính. 22

2.2.3. Nội dung của Doanh thu 22

2.3.2. Công thức tính 23

2.3.3. Nội dung, phương pháp xác định doanh thu thuần (DT’) 23

2.4. Lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp (M) 24

2.4.1. Khái niệm về lợi nhuận kinh doanh 24

2.4.2. Công thức xác định lợi nhuận kinh doanh 24

2.4.3. Nội dung và phương pháp xác định lợi nhuận kinh doanh của Doanh nghiệp 24

3.Thống kê nguồn lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 25

3.1. Khái niệm về nguồn lực của Công ty Hữu Hạn Công nghiệp Chính Xác Ngọc Đức 25

3.2.Phân loại nguồn lực của Công ty 25

3.2.1. Theo tính chất của lao động 26

3.2.2.Theo tác dụng của từng loại lao động đối với quá trình sản xuất kinh doanh. 26

3.2.3. Theo giới tính 26

3.2.4. Theo trình độ lao động. 26

3.3. Các chỉ tiêu thống kê sử dụng lao động của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 26

3.4. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh Doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 27

3.4.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp ( H) 27

3.4.2.Công thức và phương pháp xác định chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 27

Chương II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC 30

I.Lựa chọn phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 30

1.Nguyên tắc lựa chọn các phương pháp phân tích thống kê. 30

1.1.Đảm bảo tính hướng đích 30

1.2.Đảm bảo tính hệ thống 31

1.3.Đảm bảo tính khả thi 31

1.4.Đảm bảo tính hiệu quả 31

2.Lựa chọn phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 32

2.1.Nhu cầu và tính cần thiết cần phải lựa chọn phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 32

2.2.Một số phương pháp thống kê vận dụng thích hợp để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 32

II.Đặc điểm vận dụng phương pháp phân tích thống kê để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 33

1.Đặc điểm vận dụng phương pháp dãy số thời gian vào phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 33

1.1. Khái niệm về dãy số thời gian. 33

1.1.1. Dãy số số tuyệt đối: 34

1.1.2. Dãy số số tương đối 34

1.1.3.Dãy số bình quân 34

1.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 35

1.2.1 Mức độ bình quân qua thời gian 35

1.2.2. Lượng tăng ( hoặc giảm ) tuyệt đối 36

1.2.3. Tốc độ phát triển 37

1.2.4. Tốc độ phát triển liên hoàn ( từng kỳ) 37

1.2.5. Tốc độ phát triển định gốc 37

1.2.6. Tốc độ phát triển bình quân 37

1.2.7. Tốc độ tăng (hoặc giảm) 38

1.2.8. Giá trị tuyệt đối 1% tăng (hoặc giảm ) của tốc độ tăng (giảm) từng kỳ (liên hoàn ) 38

2. Đặc điểm vận dụng phương pháp hồi quy theo thời gian vào phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 39

3.Đặc điểm vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 41

3.1. Vận dụng hệ thống chỉ số vào phân tích tổng giá trị sản xuất (GO) của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 41

3.2.Vận dụng phương pháp chỉ số vào phân tích doanh thu của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 43

3.3.Vận dụng phương pháp chỉ số vào phân tích Lợi nhuận (M) của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 44

III.Lựa chọn một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn dự doán kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 45

1.Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 45

2.Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân 46

3.Dựa báo dựa vào phương pháp ngoại suy hàm xu thế 46

Chương III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC GIAI ĐOẠN 2005-2007 47

VÀ DỰ BÁO CHO CÁC NĂM 2008-2010 47

I.Tổng quan về Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 47

1.Thực trạng, đặc điểm hoạt động và kết quả Công ty đạt được trong các năm 2005-2008 47

1.1.Đặc điểm về máy móc, trang thiết bị của Công ty 47

1.2.Đặc điểm về lao động 50

1.3. Đặc điểm về vốn của công ty 50

1.4.Đặc điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 52

1.4.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 52

1.4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty 53

1.5.Đặc điểm về thị trường 54

2.Phương hướng nhiệm vụ trong năm tới 54

II.Đặc điểm nguồn dữ liệu và cơ sở vận dụng các phương pháp phân tích thống kê kết quá sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 55

II.Phân tích biến động của kết quá sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức theo thời gian - Dự báo dựa vcào lượng tăng (giảm) bình quân và tốc độ phát triển bình quân. 56

2. Biến động của Doanh thu bán hàng của Công ty theo thời gian 60

III.Hồi quy theo thời gian các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ thuật Chính Xác Ngọc Đức và dự báo dựa vào ngoại suy hàm xu thế 64

1.Hồi quy theo thời gian chỉ tiêu tổng giá trị sán xuất GO 64

2.Hồi quy theo thời gian chỉ tiêu doanh thu của Công ty 66

III.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 68

1.Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất GO 69

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến Doanh thu của công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức 74

3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác ngọc Đức 77

IV.Một số kiến nghị và giải pháp 80

KẾT LUẬN 85

PHỤ LỤC 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY