Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu nông sản của Tổng công ty rau quả-Nông sản Việt Nam

Lời mở đầu 1

Chương I: Một số vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu 3

I. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu 3

1. Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu 3

1.1. Khái niệm xuất khẩu 3

1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu 3

1.3. Khái niệm về hàng nông sản 4

2. Vai trò của xuất khẩu nông sản hàng hoá 4

2.1 Sự cần thiết của xuất khẩu nông sản hàng hoá 4

2.2 Vai trò của xuất khẩu nông sản hàng hoá 6

2.3 Vai trò xuất khẩu nông sản hàng hoá đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản (DNKDXK) 8

3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu hiện nay 9

II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản 12

1. Nghiên cứu thị trường 12

2. Tạo nguồn mua hàng xuất khẩu của DNKDXK 12

3. Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng 13

3.1 Các hình thức giao dịch 13

3.2 Đàm phán và nghệ thuật đàm phán 14

3.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu 14

4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 15

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp 16

1. Các nhân tố thuộc bên ngoài doanh nghiệp 16

1.1. Các nhân tố tự nhiên 16

1.2. Công cụ chính sách vĩ mô 17

1.3. Các quan hệ quốc tế và chính trị quốc tế 18

1.4. Các yếu tố khoa học công nghệ 18

2. Các nhân tố thuộc bên trong doanh nghiệp 19

2.1. Vốn 19

2.2. Con người 19

2.3. Nguồn hàng và mức độ tin cậy của nguồn cung cấp 19

2.4. Sức cạnh tranh về giá 20

2.5. Chất lượng sản phẩm và sự am hiểu sản phẩm. 20

2.6. Hiệu quả bán hàng và địa bàn hoạt động. 20

Chương II: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản 21

I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu hoạt động xuất khẩu nông sản 21

1. Khái niệm, vai trò hệ thống chỉ tiêu thống kê xuất khẩu nông sản 21

1.1. Khái niệm 21

1.2. Vai trò 21

2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê xuât khẩu nông sản 22

3. Những quy định chung trong công tác thống kê xuất khẩu. 23

3.1 Xác định phạm vi xuất khẩu. 23

3.2 Xác định thời điểm thống kê xuất khẩu 23

3.3 Xác định giá trị xuất khẩu 24

4. Xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu hoạt động xuất khẩu nông sản 24

4.1 Nhóm chỉ tiêu quy mô xuất khẩu 25

4.2 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu xuất khẩu 26

4.3 Chỉ tiêu giá xuất khẩu bình quân 27

4.4. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động xuất khẩu 27

II. Một số phương pháp thống kê cơ bản được vận dụng trong phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản 28

1. Phương pháp phân tổ 28

2. Phương pháp bảng thống kê 29

3. Phương pháp hồi quy tương quan 30

4. Phương pháp dãy số thời gian 32

5. Phương pháp chỉ số 36

Chương III: Vận dụng phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu nông sản của Tổng công ty rau quả-nông sản Việt Nam 38

I. Tổng quan về tổng công ty rau quả-nông sản việt nam 38

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 38

2. Chức năng và nhiệm vụ 42

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Tổng công ty 44

4. Ngành nghề, sản phẩm hàng hoá và dịch vụ kinh doanh của Tổng công ty 45

5. Môi trường kinh doanh của Tổng công ty 46

II. Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản của Tổng công ty rau quả-nông sản Việt Nam 50

1. Chọn chỉ tiêu và phương pháp phân tích 50

1.1. Chọn chỉ tiêu phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản 50

1.2. Chọn phương pháp phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản 51

2. Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình xuất khẩu nông sản 51

2.1 Phân tích quy mô xuất khẩu 51

2.2 Phân tích cơ cấu xuất khẩu 60

2.3 Phân tích xu hướng biến động tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản 65

2.4 Phân tích biến động giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản theo thời gian 66

2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu 69

3. Dự đoán giá trị sản lượng xuất khẩu nông sản của Tổng công ty bằng hàm xu thế 76

III. Kiến nghị và giải pháp 76

1. Kiến nghị với Nhà Nước và Bộ chủ quản 76

2. Kiến nghị đối với Tổng công ty 79

3. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng nông sản của Tổng công ty rau quả-nông sản Việt Nam 81

Kết luận 85

Danh mục tài liệu tham khảo 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY