Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích biến động lực lượng lao động (LLLĐ) nước ta giai đoạn 1998 - 2005 và dự báo cho giai đoạn 2006 - 2007

Lời nói đầu 5

Chương I. Những vấn đề lý luận chung về LLLĐ Vai trò của lao động trong sự phát triển kinh tế 7

1. Một số khái niệm cơ bản về LLLĐ và những vấn đề có liên quan đến nghiên cứu LLLĐ 8

1.1. Dân số 8

1.2. Nguồn lao động. 10

1.3. LLLĐ (dân số hoạt động kinh tế) 11

1.4. Việc làm 11

1.4.1. Người có việc làm 11

1.4.2. Người đủ việc làm 13

1.4.3. Số người thiếu việc làm 13

1.5. Số lao động thất nghiệp 13

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động về LLLĐ 15

2.1. Ảnh hưởng của dân số đến LLLĐ 15

2.2. Ảnh hưởng của di dân đến LLLĐ 16

2.3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến LLLĐ 16

2.4. Ảnh hưởng của các chính sách KT-XH 16

2.5. Ảnh hưởng của sự phát triển KT-XH 17

Chương II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê về LLLĐ và một số phương pháp nghiên cứu thống kê 18

I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê về LLLĐ 18

1. Các nguyên tắc xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê về LLLĐ 18

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê về LLLĐ 19

2.1. Nhóm chỉ tiêu về LLLĐ 19

2.1.1. Cấc chỉ tiêu phản ánh mức độ tham gia LLLĐ 19

2.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh LLLĐ có việc làm 19

2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh thất nghiệp 20

2.1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô thất nghiệp 20

2.1.3.2. Tỷ lệ thất nghiệp 20

2.1.3.3. Thất nghiệp dài hạn 20

2.1.4. Các chỉ tiêu phản ánh LLLĐ thiếu việc làm 21

2.2. Nhóm chỉ tiêu về dân số không hoạt động kinh tế 21

2.2.1. Cấc chỉ tiêu phản ánh quy mô 21

2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu 22

II. Một số phương pháp thống kê 22

1. Số tương đối, số tuyệt đối 22

2. Phân tổ thống kê 23

3. Bảng thông kê, đồ thị thống kê 24

4. Dãy số thời gian 24

4.1. Khái niệm về dãy số thời gian 24

4.1.1. Phân loại 24

4.1.2. Yêu cầu 24

4.2. Các chỉ tiêu phân tích 25

4.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian 25

4.2.2. Lượng tăng/giảm tuyệt đối 26

4.2.3. Tốc độ phát triển 27

4.2.4. Tốc độ tăng 28

4.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) 29

Chương III: Phân tích thốngkê LLLĐ ở Việt Nam giai đoạn 1998-2005 30

I. Tình hình lao động nước ta giai đoạn 1998-2005 30

II. Phân tích xu thế biến động chung của LLLĐ 32

1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 33

2. Xu thế phát triển của LLLĐ nước ta 36

III. Sự biến động về cơ cấu của LLLĐ nước ta giai đoạn 1998-2005 39

1. LLLĐ (Dân số hoạt động kinh tế ) 39

1.1. LLLĐ theo nhóm tuổi 41

1.2. LLLĐ theo trình độ văn hóa và trình độ CMKT 43

1.3. LLLĐ theo nhóm ngành kinh tế 48

2. Thất nghiệp và thiếu việc làm 49

2.1. Thất nghiệp 49

2.2. Thiếu việc làm 51

3. Dân số không hoạt động kinh tế 52

IV. Dự đoán thống kê ngắn hạn LLLĐ ở Việt Nam giai đoạn 2006-2007 54

1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối 54

2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 55

3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế 55

4. Dự đoán bằng san bằng mũ 56

Kết luận và kiến nghị 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY