Đề tài Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang A/Phần mở đầu 1 B/ Phần nội dung 4 I. Những vấn đề lý luận về phạm trù sở hữu 4 1. Một số khái niệm liên quan 4 a. Chiếm hữu là gì? 4 b. Sở hữu là gì? 4 c. Quan hệ sở hữu là gì? 5 d. Các hình thức sở hữu 5 e. Quyền sở hữu là gì? 6 g. Chế độ sở hữu là gì? 6 2. Hai chế độ sở hữu cơ bản trong lịch sử 6 a. Sự xuất hiện và tồn tại của chế độ sở hữu tư nhân 6 b. Chế độ sở hữu, xã hội về tư liệu sản xuất 9 3. Sự hình thành phát triển biến đổi của sở hữu là một qúa trình lịch sử tự nhiên 10 a. Hai mặt của nền sản xuất xã hội 10 b. Sự tách rời giữa quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng tư liệu sản xuất 12 II. Cơ cấu sở hữu trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 15 1. Cơ cấu sở hữu của Việt Nam trước đổi mới (1986) 15 a. Giai đoạn 1945 - 1959 15 b. Giai đoạn 1959 - 1980 15 c. Giai đoạn 1980 - 1986 16 2. Cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 17 a. Sở hữu toàn dân 18 b. Sở hữu nhà nứơc 19 c. Sở hữu hợp tác 19 d. sở hữu tư bản tư nhân 20 e. Sở hữu tư bản tự nhiên 20 f. Sở hữu hỗn hợp 21 III. Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 21 IV. Một số giải pháp để vận hành hiệu quả cơ cấu sở hữu ở nước ta 22 1. Nhóm giải pháp chính trị - pháp lý 22 2. Nhóm giải pháp kinh tế - xã hội 22 3. Việc cải tạo các quan hệ sở hữu 23 C. Kết luận 24 D. Danh mục tài liệu tham khảo 25

MỤC LỤC

Trang

A/Phần mở đầu 1

B/ Phần nội dung 4

I. Những vấn đề lý luận về phạm trù sở hữu 4

1. Một số khái niệm liên quan 4

a. Chiếm hữu là gì? 4

b. Sở hữu là gì? 4

c. Quan hệ sở hữu là gì? 5

d. Các hình thức sở hữu 5

e. Quyền sở hữu là gì? 6

g. Chế độ sở hữu là gì? 6

2. Hai chế độ sở hữu cơ bản trong lịch sử 6

a. Sự xuất hiện và tồn tại của chế độ sở hữu tư nhân 6

b. Chế độ sở hữu, xã hội về tư liệu sản xuất 9

3. Sự hình thành phát triển biến đổi của sở hữu là một qúa trình lịch sử tự nhiên 10

a. Hai mặt của nền sản xuất xã hội 10

b. Sự tách rời giữa quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng tư liệu sản xuất 12

II. Cơ cấu sở hữu trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 15

1. Cơ cấu sở hữu của Việt Nam trước đổi mới (1986) 15

a. Giai đoạn 1945 - 1959 15

b. Giai đoạn 1959 - 1980 15

c. Giai đoạn 1980 - 1986 16

2. Cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 17

a. Sở hữu toàn dân 18

b. Sở hữu nhà nứơc 19

c. Sở hữu hợp tác 19

d. sở hữu tư bản tư nhân 20

e. Sở hữu tư bản tự nhiên 20

f. Sở hữu hỗn hợp 21

III. Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 21

IV. Một số giải pháp để vận hành hiệu quả cơ cấu sở hữu ở nước ta 22

1. Nhóm giải pháp chính trị - pháp lý 22

2. Nhóm giải pháp kinh tế - xã hội 22

3. Việc cải tạo các quan hệ sở hữu 23

C. Kết luận 24

D. Danh mục tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY