Đề tài Vai trò của kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường và những vấn đề đổi mới, trong công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu.

Chương 1: bản chất kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường

_Khái niệm kế hoạch hoá

I Phân biệt kế hoạch hoá tập trung và kế hoạch hoá định hướng

1. Bản chất kế hoạch hoá tập trung

1.1 Khái niệm kế hoạch hoá tập trung

1.2 Sự ra đời và phát triển của kế hoạch hoá tập trung

1.3 Quá trình thực hiện kế hoạch hoá tập trung ở Việt Nam

1.4 Đặc trưng cơ chế kế hoạch hoá tập trung

2.Bản chất của kế hoạch hoá dịnh hướng

2.1 Khái niệm kế hoạch hoá định hướng

2.2 Sự ra đời và phát triển của kế hoạch hoá định hướng ở Việt Nam

2.3 Nội dung kế hoạch hoá định hướng

2.4 Nguyên tắc của kế hoạch hoá định hướng

3.Những yếu tố của kế hoạch hoá định hướng

3.1 Kế hoạch hoá là lựa chọn

3.2. Kế hoạch hoá là phân bổ nguồn lực

3.3. Kế hoạch hoá là cách dạt tới mục đích

3.4. Kế hoạch hoá trong tương lai

I. Nội dung đổi mới của kế hoạch hoá tập trung

1. Đổi mới quan hệ kế hoạch thị trường

2. Đổi mới tính chất kế hoạch

3. Đổi mới các cấp làm kế hoạch

4. Đổi mới nội dung kế hoạch hoá

II. Vai trò của kế hoạch hoá phat triển kinh tế xã hội

1. Mục tiêu hoạt động kinh tế vi mô

1.1. Vấn đề tăng trưởng kinh tế bền vững

1.2. Vấn đề giai quyết việc lam cho ngươi lao động

1.3. Vấn đề khống chế lạm phát ở mức vừa phải

1.4. ổn định tỷ giá hối đoái và cân bằng cán cân thanh toán Quốc tế

1.5. Cân bằng ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội

2. Đặc trưng của thị trường

3. Ưu thế của thị trường

4. Hạn chế của thị trường

5. Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước

5.1. Chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế

5.2. Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước

5.3. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường

5.3.1. Thất bại thị trường- lý do nhấn mạnh vai trò của nhà nước

5.3.2. nhà nước không thay thế thị trường

6. Sự cần thiết phải có kế hoạch hoá phát triển

6.1. Sự phát triển của phân công lao động xã hội

6.2. Sự thất bại của thị trường

7. Nhiệm vụ kế hoạch hoá phat triển

Chương II: Quá trình đổi mới kế hoạch hoá ở việt nam

I. Kế hoạch hoá của Việt Nam trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung

1. Kế hoạch hoá tập trung giai đoạn 1955- 1980

2. giai đoạn 1980- 1990

3. Kế hoạch hoá thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam hiện nay

II. Sự cần thiết phải chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kế hoạch hoá định hướng xã hội chủ nghĩa

1. Những tồn tại của cơ chế kế hoạch hoá tập trung

2. Thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam trước khi chuyển đổi

3. Các bối cảnh Quốc tế

Chương III. Thực trạng và phương hướng đổi mới kế hoạch hoá ở Việt Nam hiện nay

I. Các vấn đề mà kế hoạch hoá đã làm được

1. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội

2. Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

3. Chuyển dần trọng tâm sang kế hoạch hoá định hướng phát triển 5 năm

4. Xây dựng và thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế- xã hội

II. Các mặt tồn tại của vấn đề đổi mới công tác kế hoạch

1. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

3. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm

4. Chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội

III. Định hướng đổi mới công tác kế hoạch hoá phát triển

1. Kế hoạch hoá trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

2. Kế hoạch hoá trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập Quốc tế

3. Kế hoạch hoá bảo đảm mối tương quan hợp lý giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

4. Kết hợp kế hoạch hoá theo nghành với kế hoạch hoá theo địa phương và lãnh thổ

5. đổi mới toàn diện hệ thống kế hoạch hoá phát triển

IV. Một số giải pháp đổi mới công tác kế hoạch hoá phát triển

1. Đổi mới công tác xây dựng chiến lươc phát triển kinh tế xã hội

2. Nâng cao chất lượng công tac quy hoạch phát triển

3. Chú trọng kế hoạch hoá định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm

4. Hoàn thiện kế hoạch hoá 5 năm

5. Xây dựng và phát triển công tác dự báo và phân tích kinh tế

6. Củng cố bộ máy tổ chức nâng cao trình độ cán bộ kế hoạch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY