Đề tài Vai trò của Chính phủ trong việc phát triển các DNV&N trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 3

I-/ KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA DNV&N. 3

1-/ Khái niệm về DNV&N. 3

2-/ Các loại DNV&N. 3

a. Các nhóm tiêu chí phân loại: 3

b. Các yếu tố tác động đến phân loại DNV&N. 4

3-/ Vai trò của các DNV&N. 7

II-/ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC DNV&N. 10

1-/ Các nhân tố tác động đến DNV&N 10

2-/ Vai trò và sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ DNV&N của Chính phủ. 14

2.2. Sự cần thiết phải hỗ trợ. 16

3-/ Cơ chế mô hình hỗ trợ DNV&N của Chính phủ. 17

III-/ KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC TRONG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

CÁC DNV&N. 19

1-/ Tạo khung khổ pháp lý khuyến khích phát triển DNV&N 19

2-/ Thành lập các cơ quan Nhà nước chuyên trách về các DNV&N. 20

3-/ Chiến lược phát triển và chính sách hỗ trợ DNV&N. 21

4-/ Khuyến khích thành lập các tổ chức hỗ trợ và các tổ chức đại diện cho DNV&N. 22

CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 24

I-/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM. 24

1-/ Quy mô doanh nghiệp: 24

2-/ Tình hình sản xuất kinh doanh của DNV&N. 25

II-/ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. 28

1-/ Cơ chế và mô hình hỗ trợ ở Việt Nam. 28

2-/ Các chính sách hỗ trợ phát triển DNV&N ở Việt Nam và tác động của nó. 31

a. Chính sách đổi mới kinh tế. 31

b. Chính sách tài chính - tiền tệ, tín dụng: 32

c. Chính sách đầu tư. 36

d. Chính sách thương mại. 38

e. Chính sách công nghệ đào tạo. 39

III-/ KẾT LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG VIỆC HỖ TRỢ

CÁC DNV&N. 40

1-/ Đánh gia chung. 40

2-/ Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân. 43

2.1. Tồn tại: 43

2.2. Nguyên nhân: 45

2.3. Một số kết luận. 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA

CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DNV&N 49

I-/ QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CHÍNH PHỦ

ĐẾN NĂM 2010. 49

1-/ Tình hình quốc tế. 49

2-/ Phương hướng đổi mới quan điểm hỗ trợ. 50

2.1. Đổi mới nhận thức tư tưởng. 50

2.2. Bảo hộ phát triển DNV&N trong từng giai đoạn phát triển: 51

2.3. Phát triển DNV&N là một bộ phận quan trọng trong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 52

2.4. DNV&N cần phải lấy quan điểm kinh tế làm thước đo. 53

2.5. DNV&N cần được ưu tiên phát triển trên cơ sở thị trường trong một số

ngành có lựa chọn. 53

2.6. Ưu tiên phát triển DNV&N ở nông thôn, cả trong công nghiệp và

các ngành dịch vụ, coi công nghiệp vừa và nhỏ là bộ phận quan trọng nhất của

chiến lược CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn. 53

2.7. DNV&N được khuyến khích phát triển trong một số ngành nhất định mà

DN lớn không có lợi thế tham gia. 55

2.8. Phát triển DNV&N trong mối liên kết chặt chẽ với DN lớn. 55

2.9. Nên có một khu công nghiệp tập trung ở các thành phố dành riêng

cho DNV&N. 56

3-/ Một số chỉ tiêu định hướng phát triển DNV&N. 56

II-/ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC

HỖ TRỢ DNV&N. 56

1-/ Các giải pháp dài hạn. 57

1.1. Xúc tiến xây dựng chiến lược phát triển khu vực DNV&N. 57

1.2. Soạn thảo và ban hành luật DNV&N. 57

1.3. Tạo điều kiện để thiết lập quan hệ kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau giữa

DNV&N đối với các DN lớn với các Tổng công ty của Nhà nước. 57

2-/ Các giải pháp trung hạn: 57

2.2. Chính sách đất đai: 58

2.2. Chính sách tài chính - tín dụng. 58

2.3. Chính sách thuế: 60

2.4. Chính sách thị trường. 61

3-/ Các giải pháp ngắn hạn. 62

3.1. Về đất đai: 62

3.2. Về vốn: 62

3.3. Về xuất nhập khẩu. 63

3.4 Về công nghệ và đào tạo. 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY