Đề tài Ứng dụng phương pháp so sánh vào định giá mua bán BĐS tại thị trường Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Nội dung 5

Chương I: Cơ sở lý luận về định giá BĐS bằng phương pháp so sánh 5

1. Những khái niệm về định giá, sự cần thiết định giá BĐS 5

1.1 Khái niệm về định giá BĐS 5

1.2 Sự cần thiết Định giá BĐS 5

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến định giá bất động sản. 7

2. Phương pháp định giá so sánh 9

2.1 Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp so sánh 9

2.2. Các nguyên tắc áp dụng trong phương pháp so sánh 10

2.3 Đối tượng, phạm vi, các yêu cầu đối với phương pháp so sánh 13

2.4 Các bước tiến hành trong phương pháp so sánh 14

2.5 Các kỹ thuật điều chỉnh giá trong phương pháp so sánh 15

2.6 Các hạn chế của phương pháp 18

Chương II: Vận dụng phương pháp định giá so sánh trong định giá một số loại BĐS mua bán 19

1. Định giá BĐS mua bán dân cư 19

1.1 Bất động sản dân cư 19

1.2 Điều kiện áp dụng của phương pháp so sánh vào định giá bất động sản dân cư. 19

1.3 Các yếu tố so sánh 20

1.4 Phương pháp điều chỉnh để rút ra chỉ số giá trị. 20

2. Định giá BĐS mua bán thương mại 24

2.1 Bất động sản thương mại. 24

2.2. Các yếu tố so sánh. 24

2.3. Điều kiện áp dụng của phương pháp so sánh vào định giá bất động sản thương mại. 24

2.4. Phương pháp áp dụng. 25

3. Định giá mua bán một số loại BĐS khác 25

3.1 Điều kiện áp dụng 25

3.2 Phương pháp áp dụng 25

Chương III: Một số ý kiến về giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và điều kiện áp dụng phương pháp so sánh trong mua bán BĐS ở nước ta 26

1. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu 26

1.1 Thu thập thông tin 26

1.2 Tổ chức hệ thống dữ liệu 26

1.3 Lựa chọn dữ liệu phục vụ cho định giá mua bán BĐS bằng phương pháp so sánh 30

2. Điều kiện áp dụng phương pháp so sánh trong điều kiện thị trường BĐS Việt Nam. 30

2.1. Một số vấn đề còn tồn tại trong định giá bất động sản. 30

2.2. Một số ý kiến về điều kiện áp dụng phương pháp. 32

3. Đào tạo định giá viên về BĐS 32

Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY