Đề tài Tổng quan về báo cáo tài chính

MỤC LỤCTỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11. Khái niệm và phân loại 12. Vai trò và tác dụng của báo cáo tài chính 1a) Vai trò 1b) Tác dụng 2NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31. Khái niệm 32 Cơ sở số liệu và Kết cấu của Bảng cân đối kế toán 3a) Cơ sở số liệu Bảng Cân đối kế toán 3b) Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn. 3c) Bảng Cân đối kế toán mẫu. 4BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 81. Bản chất, ý nghĩa 8a) Bản chất: 8b) Ý nghĩa: 82. Cơ sở nguồn số liệu, kết cấu bảng 8a) Cơ sở nguồn số liệu 8b) Kết cấu bảng : 8BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 111.) Khái niệm 112.) Nội dung và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 11a) Nội dung 11b) Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyênt tiền tệ 12THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 181. Bản chất và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài chính: 182. Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính: 183. Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính: 184. Phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính 18a) Phương pháp chung: 18b) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố: 19c) Tình hình tăng, giảm tài sản cố định: 20d) Tình hình thu nhập của công nhân viên: 20e) Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu: 20f) Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác: 21g) Các khoản phải thu và nợ phải trả: 215. Phương pháp lập một số chỉ tiêu phân tích: 21a). Bố trí cơ cấu vốn: 21b). Tỷ suất lợi nhuận: 21c). Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản: 22d). Khả năng thanh toán 226. Ghi chú: 22THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 231.) Báo cáo tài chính có thực sự minh bạch như các bản cáo bạch? 232.) Các màn "phù phép" trong Báo cáo tài chính 243.) Doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng minh bạch tài chính 274.) Báo cáo tài chính có thật sự cần thiết? 285.) Một số phương pháp được rút ra làm căn cứ hy vọng làm minh bạch báo cáo tài chính. 29

MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

1. Khái niệm và phân loại 1

2. Vai trò và tác dụng của báo cáo tài chính 1

a) Vai trò 1

b) Tác dụng 2

NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1. Khái niệm 3

2 Cơ sở số liệu và Kết cấu của Bảng cân đối kế toán 3

a) Cơ sở số liệu Bảng Cân đối kế toán 3

b) Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn. 3

c) Bảng Cân đối kế toán mẫu. 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 8

1. Bản chất, ý nghĩa 8

a) Bản chất: 8

b) Ý nghĩa: 8

2. Cơ sở nguồn số liệu, kết cấu bảng 8

a) Cơ sở nguồn số liệu 8

b) Kết cấu bảng : 8

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 11

1.) Khái niệm 11

2.) Nội dung và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 11

a) Nội dung 11

b) Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyênt tiền tệ 12

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 18

1. Bản chất và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài chính: 18

2. Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính: 18

3. Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính: 18

4. Phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính 18

a) Phương pháp chung: 18

b) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố: 19

c) Tình hình tăng, giảm tài sản cố định: 20

d) Tình hình thu nhập của công nhân viên: 20

e) Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu: 20

f) Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác: 21

g) Các khoản phải thu và nợ phải trả: 21

5. Phương pháp lập một số chỉ tiêu phân tích: 21

a). Bố trí cơ cấu vốn: 21

b). Tỷ suất lợi nhuận: 21

c). Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản: 22

d). Khả năng thanh toán 22

6. Ghi chú: 22

THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 23

1.) Báo cáo tài chính có thực sự minh bạch như các bản cáo bạch? 23

2.) Các màn "phù phép" trong Báo cáo tài chính 24

3.) Doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng minh bạch tài chính 27

4.) Báo cáo tài chính có thật sự cần thiết? 28

5.) Một số phương pháp được rút ra làm căn cứ hy vọng làm minh bạch báo cáo tài chính. 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY