Đề tài Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Dệt - May Hà Nội

Lời mở đầu. 1

Phần I: Cơ sở lý luận chung về quản lý lao động và tiền lương. 3

I. Quản lý lao động và tiền lương trong doanh nghiệp. 3

1. Cơ sở lý luận chung về quản lý lao động. 3

2. Cơ sở lý luận chung về tiền lương. 6

II. Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong doanh nghiệp. 19

1. Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương. 19

2. Các nguyên tắc quản lý, sử dụng lao động và tiền lương. 20

Phần II: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty Dệt – May Hà Nội. 23

A. Vài nét khái quát về Công ty. 23

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 23

II. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 25

1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 25

2. Về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. 25

III. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy của Công ty. 26

1. Đặc điểm về bộ máy quản lý. 26

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 28

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây. 29

B. Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty. 30

I. Công tác tổ chức quản lý, sử dụng lao động. 30

1.Đặc điểm về lao động. 30

2. Tổ chức và quản lý sử dụng lao động trong Công ty. 35

3. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 37

II. Công tác tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 39

1.Công tác quản lý tiền lương. 39

2 Xác định quỹ tiền lương của đơn vị theo mức lương cấp bậc công việc bình quân và lao động định biên. 39

3. Phương pháp trả lương của Công ty 42

4.Những chi phí tính theo lương cán bộ công nhân viên. 47

III. Những đánh giá chung về tình hình lao động và mức thu nhập của công nhân viên tại Công ty. 49

1.Tình hình lao động. 49

2.Mức thu nhập của công nhân viên. 50

3.Công tác tổ chức quản lý sử dụng lao động và tiền lương đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 51

Phần III:Một số kiến nghị liên quan đến tình hình lao động và chế độ tiền lương hiện nay của Công ty. 52

I. Một số kiến nghị về tình hình lao động. 52

1. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động. 52

2. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực. 54

II . Một số kiến nghị về chế độ tiền lương của Công ty. 55

1. Hoàn thiện việc xây dựng cấp bậc công việc. 55

2.Đánh giá thực hiện công việc một cách khoa học. 57

Kết luận. 60

Tài liệu tham khảo. 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY