Đề tài Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nhằm xác định chính xác kết quả từng mặt hàng tại công ty cổ phần đầu tư HT VINA

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP . 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trongdoanh nghiệp. . 3

1.1.1. Khái niệm bán hàng. . 3

1.1.2.Vai trò, nhiệm vụ của quá trình bán hàng:. 3

1.1.3.Yêu cầu của kế toán bán hàng:. 4

1.2.Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5

1.2.1. Các phương thức bán hàng. 5

1.2.2.Doanh thu bán hàng. . 7

1.2.3.Các khoản giảm trừ doanh thu. . 9

1.2.4. Giá vốn hàng tiêu thu, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí

quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ. . 9

1.2.5. Kết quả bán hàng. 13

1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 14

1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. . 14

1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 21

1.3.3.Kế toán CPBH và CP QLDN. 25

1.3.4.Kế toán kết quả bán hàng. 28

1.3.5.Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. . 30

CHưƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU Tư HT VINA. 33

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư HT VINA. . 33

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư HT Vina. 33

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. 342.1.3 Đặc điểm trong công tác tổ chức sản xuất. . 35

2.1.4. Đặc điểm của công tác kế toán tại công ty. 37

2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công

ty cổ phần đầu tư HT VINA. 39

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu của công ty

cổ phần đầu tư HT VINA. 39

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 45

2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. . 52

2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng. . 60

CHưƠNG III:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC

KẾT QUẢ BÁN HÀNG CHO TỪNG MẶT HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU Tư HT VINA. . 64

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

tại công ty cổ phần đầu tư HT VINA. 64

3.1.1. ưu điểm. 64

3.1.2. Những tồn tại. 65

3.2. Một số giải pháp nhằm xác định chính xác kết quả bán hàng cho từng mặt

hàng tại tại công ty cổ phần đầu tư HT VINA. . 66

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 66

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện. 68

3.2.3. Một số biện pháp nhằm xácđịnh chính xác kết quả bán hàng cho từng mặt

hàng tại công ty cổ phần đầu tư HT VINA .66

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY