Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dược liệu TW1

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I 3

Cơ sở lý luận cho việc tổ chức hạch toán 3

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

I. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3

1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 3

2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm. 5

2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 5

2.2. Phân loại giá thành. 6

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 7

4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8

II. NỘI DUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 8

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 8

2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 9

3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9

3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 11

3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 12

3.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 15

4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 15

4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15

4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 16

4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 17

4.3. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 17

III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 18

1. Đối tượng tính giá thành. 18

2. Kỳ tính giá thành. 18

3. Các phương pháp tính giá thành. 18

3.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp. 19

3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 19

3.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 20

3.4. Phương pháp tính giá thành phân bước. 21

3.5. Phương pháp tính giá thành theo định mức. 23

3.6. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ. 23

3.7. Phương pháp tỷ lệ. 23

4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 24

4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính). 24

4.2. Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương. 25

4.3. Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức. 26

Phần II 28

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 28

TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW I 28

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW I . 28

Vài nét về quá trình hình thành và phát triển. 28

1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Dược liệu TW I. 28

1.1. Chức năng. 28

1.2. Nhiệm vụ. 29

2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của công ty Dược liệu TW I. 29

2.1. Nhiệm vụ sản xuất. 29

2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 30

2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 33

Các chỉ tiêu kinh tế trong những năm gần đây. 35

3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty Dược liệu TW I. 36

3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 36

4.2. Tổ chức công tác hạch toán 38

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1. 39

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 39

2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Dược liệu TW1. 39

3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 40

3.1. Tài khoản sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất. 40

3.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 40

3.3. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 42

3.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 44

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1. 48

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dược liệu TW I. 49

2. Phương pháp tính giá thành ở Công ty Dược liệu TWI. 50

Phần III 53

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN 53

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 54

TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1 54

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 54

1. Ưu điểm. 54

2. Nhược điểm. 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY