Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 - Vinaconex7

PHẦN I: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

2. Đặc điểm tổ chức quản lý 3

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 4

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 6

II- KẾT QUẢ THỰC TẬP VÀ NHẬN THỨC 10

PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 12

I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 12

1. Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản 12

1.1 Sản phẩm xây dựng cơ bản 12

1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 12

2. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13

2.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp. 13

2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp. 14

2.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp. 17

2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 17

3. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 18

3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 18

3.2. Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp 19

II-TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7. 32

1. Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 33

1.1. Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật tư. 33

1.2. Trường hợp vật tư do Công ty chịu trách nhiệm mua. 35

2. Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 37

2.1. Hạch toán tại đội xây dựng. 38

2.2. Hạch toán tại phòng kế toán của Công ty. 44

3.Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 47

4.Kế toán chi phí sản suất chung. 55

5.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 63

5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 63

5.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 65

5.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 66

III.NHẬN XÉT VÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 68

1. Nhận xét chung về quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm 68

2. Ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7 70

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 73

BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 73

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY