Đề tài Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình ở Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỤNG CU CẮT VÀ ĐO LỜNG CƠ KHÍ 4

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 4

II. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH 6

1. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất của Công ty 6

2. Tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của từng phân xưởng 7

2.1. Quy trình công nghệ sản xuất 7

2.2. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất 13

3. Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 14

III CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY 15

IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 16

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 21

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY DCC&ĐLCK 21

1. Tình trạng kỹ thuật và đặc điểm TSCĐ ở Công ty 21

2. Phân loại TSCĐ hữu hình 22

2.2. Phân loại TSCĐ hữu hình theo tình hình sử dụng 22

2.3. Phân loại TSCĐ hữu hình theo nguồn hình thành 24

3. Đánh giá TSCĐ ở Công ty 24

II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY 26

1. Việc đánh số TSCĐ ở Công ty 27

2. Kế toán chi tiết ở phòng kế toán 27

III. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ 38

1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình 38

2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình 40

IV. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY 42

V. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ HỮU HÌNH 46

1. Sửa chữa thường xuyên 46

2. Sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình 47

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY DCC&ĐLCK 53

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TSCĐ Ở CÔNG TY DCC&ĐLCK 53

1. Về công tác quản lý TSCĐ hữu hình 53

2. Về công tác kế toán TSCĐ hữu hình 53

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY DCC&ĐLCK 56

1. Về phân loại TSCĐ 56

2. Về kế toán chi tiết 58

3. Về khấu hao TSCĐ 61

4. Về sửa chữa lớn TSCĐ 67

III. PHÂN TÍCH TÌNH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY DCC&ĐLCK 68

1.

2.

3. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty

Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 68

68

76

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY