Đề tài Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Lời mở đầu 1

Nội dung chính 3

Chương 1: 3

Lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

1.1 Sự cần thiết của kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 3

1.1.1 ý nghĩa của bán hàng và yêu cầu quản lý bán hàng. 3

1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4

1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kêt quả bán hàng. 5

1.2.1 Các phương thức bán hàng và thanh toán. 5

1.2.1.1 Các phương thức bán hàng. 5

1.2.1.2 Các phương thức thanh toán. 7

1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 7

1.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 7

1.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 12

a) Kế toán chiết khấu thương mại: 12

b) Kế toán hàng bán bị trả lại 13

c) Kế toán giảm giá hàng bán. 13

d) Kế toán thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp. 13

1.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 14

1.3.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 14

1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo từng phương thức bán hàng 14

1.3.2.1 Kế toán GVHB theo phương thức gửi hàng 14

1.3.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương thức bán hàng trực tiếp 16

1.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 16

1.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 17

1.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 17

1.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18

1.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19

1.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 21

Chương 2:Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 22

2.1 Đặc điểm chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 22

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 22

2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty. 23

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 23

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 24

2.2 Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán của công ty. 27

2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của bộ máy kế toán 27

2.2.2 Hình thức tổ chức công tác kế toán của công ty 29

2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 32

2.3.1 Đặc điểm hàng hoá dịch vụ, phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty. 32

2.3.1.1 Các loại hàng hoá, dịch vụ tại công ty. 32

2.3.1.2 Phương thức bán hàng và thanh toán tại công ty. 32

2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng. 32

2.3.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 52

2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng. 57

2.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 61

2.3.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 65

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 71

3.1 Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 71

3.1.1 Những ưu điểm chủ yếu. 71

3.1.2 Một số hạn chế trong công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 72

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 74

3.2.1 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 74

3.2.2 ý nghĩa kinh tế và những điều kiện để thực hiện những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 76

Kết luận 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY