Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đá Đồng Giao

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNGVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

1.1.1. Khái niệm bán hàng và các chỉ tiêu của quá trình bán hàng 3

1.1.2. Ý nghĩa và yêu cầu của quá trình quản lý bán hàng 3

1.1.2.1. Ý nghĩa của quá trình quản lý bán hàng 3

1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.2. Lý luận cơ bản về tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 5

1.2.1.1. các phương thức bán hàng. 5

1.2.1.2. Bán hàng theo phương thức xuất khẩu 7

1.2.1.2. Các phương thức thanh toán 8

1.2.1.2.1. Phương thức thanh toán ngay: 8

1.2.1.2.1. Phương thức bán hàng chịu 8

1.2.2. Theo quá trình vận động của hàng bán 9

1.2.2.1. Phương thức hàng bán vận chuyển thẳng 9

1.2.2.2. Phương thức hàng bán qua kho 10

1.2.3. Kế toán trị giá vốn hàng xuất bán 10

1.2.3.1.Phương pháp kế tính trị giá mua thực tế của hàng xuất bán: 11

1.2.3.2. Phương pháp kế toán trị giá vốn hàng xuất bán 14

1.2.4. Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 14

1.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 18

1.2.5. Chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp 20

1.2.5 Kết quả bán hàng 22

1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 22

1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán trong doanh nghiệp 22

1.3.1.1. Chứng từ sử dụng. 22

1.3.1.2. Tài khoản sử dụng. 23

1.3.2 Tình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 25

1.3.2.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 25

1.3.2.2 Theo phương pháp KKĐK 27

1.3.3 Tổ chức sổ sách , báo cáo kế toán, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 28

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN ĐÁ ĐỒNG GIAO 29

2.1. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần đá Đồng giao. 29

2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 29

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của Công ty 30

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 30

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 32

2.1.4.1. Bộ máy kế toán của Công ty; 32

2.1.4.2. Hình thức kế toán của Công ty. 34

2.1.4.3 Phương pháp và chính sách kế toán của Công ty. 35

2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần đá Đồng giao 36

2.2.1. Đặc điểm chung về tổ chức công tác bán hàng; 36

2.2.2. Các phương thức bán hàng ở công ty. 36

2.2.3. Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty; 37

2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 38

2.4. Kế toán các khoản thanh toán với khách hàng: 40

2.5. Kế toán thuế GTGT 40

3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 41

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ĐỒNG GIAO 45

3.1. Nhận xét đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty 45

3.1.1. Nhận xét chung 45

3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại: 47

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và xác định kết quả bán hàng ở công ty: 48

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện đề tài: 48

3.2.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 50

3.2.2.1. Kiến nghị về dự phòng giảm giá hàng tồn kho 50

3.2.2.2. Kiến nghị về áp dụng chiết khấu trong thanh toán: 52

3.2.2.5 Thực hiện công tác kế toán quản trị: 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY