Đề tài Tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý khu vực 1 (Nông – Lâm – Thuỷ sản) theo phương pháp sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1999 – 2002

LỜI NÓI ĐẦU. 1

Ch­¬ng I 2

Nh÷ng vn ®Ị lý lun chung vỊ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA – SNA VÀ TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC – GDP. 2

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG vỊ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA – SNA. 2

1. Kh¸i niƯm về hệ thống tài khoản quốc gia - SNA. 2

2. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống tài khoản quốc gia. 2

3. Tác dụng của hệ thống tài khoản quốc gia. 4

4. C¸c tµi kho¶n chđ yu cđa SNA. 4

4.1. Tµi kho¶n s¶n xut 5

a. Đối tượng nghiên cứu của tài khoản sản xuất. 5

b. T¸c dơng cđa tµi kho¶n s¶n xut. 5

4.2. Tµi kho¶n thu nhp vµ chi tiªu. 5

a. Đối tượng nghiên cứu của tài khoản thu nhập và chi tiêu. 5

b. T¸c dơng cđa tµi kho¶n thu nhp vµ chi tiªu . 6

4.3. Tµi kho¶n vn –tµi s¶n –tµi chÝnh 6

a. Đối tượng nghiên cứu của tài khoản vốn – tài sản – tài chính. 6

b. T¸c dơng cđa tµi kho¶n vn –tµi s¶n –tµi chÝnh 6

4.4. Tµi kho¶n quan hƯ kinh t víi n­íc ngoµi 7

a. Đối tượng nghiên cứu của tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài 7

b. T¸c dơng cđa tµi kho¶n quan hƯ kinh tế víi n­íc ngoµi . 7

4.5. B¶ng vµo /ra 7

a. Đối tượng nghiên cứu của bảng I-O 7

b. Tác dụng của bảng I –O. 8

4.6 Mi liªn hƯ gi÷a c¸c ch tiªu trong hƯ thng Tµi kho¶n quc gia. 8

: có tài khoản này và nợ của tài khoản khác. 9

5. Nh÷ng kh¸i niƯm c¬ b¶n cđa hệ thống trài khoản quốc gia - SNA. 9

5.1. Ho¹t ®ng s¶n xut 9

5.2. L·nh thỉ kinh t. 10

* L·nh thỉ kinh t. 10

* §¬n vÞ th­ng trĩ và đơn vị không thường trú. 10

5.3. NỊn kinh t quc d©n. 11

6. C¸c ph©n tỉ chđ yu cđa SNA. 12

6.1 Ph©n tỉ theo khu vc thĨ ch. 12

6.2 Ph©n ngµnh kinh t quc d©n. 13

6.3. Ph©n tổ theo s¶n phm. 14

6.4 Ph©n tổ theo thµnh phÇn kinh t. 14

6.5 Ph©n tổ theo vng l·nh thỉ. 15

6.6 Ph©n tỉ giao dÞch. 15

7. C¸c ch tiªu kinh t tỉng hỵp chđ yu trong hƯ thng tµi kho¶n quc gia. 15

7.1 Tỉng gi¸ trÞ s¶n xut (Gross output-GO) 15

a. Ph­¬ng ph¸p xÝ nghiƯp. 15

b. Ph­¬ng ph¸p ngµnh. 16

c. Ph­¬ng ph¸p kinh t quc d©n. 16

7.2. Chi phí trung gian. 16

7.3 Tỉng s¶n phm quc ni( Gross Domestic Product – GDP) 16

7.4 Tỉng thu nhp quc gia (Gross National Income -GNI) 16

7.5 Thu nhp quc gia (National Income – NI) 16

7.6 Thu nhp quc gia sư dơng (National Disposable Income – NDI) 16

7.7 Tiªu dng cui cng (Final Consumption - C) 17

7.8 Tỉng tÝch lu tµi s¶n (Gross Capital Formation) 17

7.9. Xut nhp khu hµng ho¸ vµ dÞch vơ. 17

7.10.§Ĩ dµnh (Sn). 17

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC - GDP 17

1. Kh¸i niƯm. 17

2. Nội dung kinh tế các yếu tố cấu thành GDP. 18

2.1. Trả công cho người lao động (Compensation of employees). 18

2.2. Thuế sản xuất (Tax on production). 18

2.3. Khấu hao tài sản cố định (Consumption of fixed capital). 19

2.4. Thặng dư sản xuất (Operating surplus). 19

3. Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu GDP. 20

4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh. 20

4.1 Nguyªn t¾c tÝnh. 20

4.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh. 20

GDP lµ mt ch tiªu biĨu hiƯn kt qu¶ cđa qu¸ tr×nh s¶n xut, do ® tr¶i qua 3 giai ®o¹n vn ®ng: 20

a. Ph­¬ng ph¸p s¶n xut. 20

b. Ph­¬ng ph¸p ph©n phi. 21

c. Ph­¬ng ph¸p sư dơng cui cng. 21

5. Sự cần thiết phải tính GDP quý. 22

Ch­¬ng II 24

TÝnh GDP quý cđa khu vc I ( NÔNG – LÂM - THUỶ SẢN ) theo ph­¬ng ph¸p s¶n xut. 24

I. VAI TRÒ CỦA KHU VỰC I 24

II. NGUYÊN TẮC TÍNH GDP QUÝ Ở VIỆT NAM . 25

1. Nguyên tắc chung. 25

2. Nguyên tắc riêng. 27

2.1. Ngµnh n«ng nghiƯp. 27

2.2. Ngµnh l©m nghiƯp: 29

2.3. Ngµnh thủ s¶n. 30

III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP QUÝ CỦA KHU VỰC I 30

1.TÝnh GDP cđa khu vc 1 theo ph­¬ng ph¸p s¶n xut. 30

1.1 Ph­¬ng ph¸p tÝnh GDP, VA, GO, vµ IC khu vực 1 theo gi¸ thc t. 31

a. Tỉng gi¸ trÞ s¶n xut- GO. 31

b. Chi phí trung gian-IC. 35

c. Gi¸ trÞ t¨ng thªm- VA. 37

d. Tổng sản phẩm quốc nội - GDP. 37

1.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh GDP, GO, IC vµ VA khu vc 1 theo gi¸ so s¸nh. 38

a. Tỉng gi¸ trÞ s¶n xut theo gi¸ so s¸nh 38

b. Chi phÝ trung gian theo gi¸ so s¸nh n¨m gc 38

c. Giá trị tăng thêm và Tỉng s¶n phm quc ni n¨m b¸o c¸o theo gi¸ so s¸nh n¨m gc ®­ỵc tỉng hỵp theo b¶ng sau: 39

2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh GDP quý cđa khu vc 1 theo ph­¬ng ph¸p s¶n xut. 39

2.1. Giá trị sản xuất. 39

a. Ngành nông nghiệp. 39

b. Ngành lâm nghiệp. 41

c. Ngành thuỷ sản . 42

2.2. Chi phí trung gian. 43

IV. NGUỒN THÔNG TIN ĐỂ TÍNH GDP QUY. 44

- Kết quả một số cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê như: Điều tra doanh nghiệp, điều tra mức sống dân cư, điều tra sản xuất Nông nghiệp và các cuộc điều tra định kỳ hàng năm khác. 44

Cụ thể, đối khu vực 1, nguồn thông tin để tính GDP quý như sau: 44

1. Nguồn thông tin để tính GDP quý. 44

1.1. Ngành nông nghiệp. 45

a. Ho¹t ®ng trng trt. 45

b. Ho¹t ®ng ch¨n nu«i. 46

c. DÞch vơ n«ng nghiƯp. 46

1.2, Ngµnh l©m nghiƯp. 46

1.3. Ngµnh thủ s¶n. 46

2. Ngun th«ng tin ®Ĩ tÝnh IC quý. 46

CHƯƠNG III 51

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TÍNH gdp QUY CỦA KHU VỰC 1 THỜI KỲ 1999-2002. 51

I. VẬN DỤNG. 51

1. Quy trình ước tính GDP theo quý. 51

2. Tính GDP quý khu vực 1 thời kỳ 1999 - 2002 theo phương pháp sản xuất. 53

2.1. Tính GO. 53

a. Ngành nông nghiệp. 53

b. Ngành lâm nghiệp 53

c. Ngành thuỷ sản. 54

Đơn vị: tỷ đồng. 83

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC TÍNH GDP THEO PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT. 84

III. PHÂN TÍCH . 85

1. Tốc độ phát triển GDP của khu vực 1 quý n so quý n-1: , (I=1-4 quý trong năm. J=1-3: các ngành của khu vực 1) 86

2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh quý của khu vực 1. 87

3. Cơ cấu đóng góp vào GDP khu vực 1 của từng ngành trong khu vực 1 theo quý: di 89

4. Chỉ số giảm phát. 89

IV. KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP QUÝ CỦA KHU VỰC 1. 90

KẾT LUẬN. 93

MỤC LỤC Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY