Đề tài Tính toán thiết kế công nghệ sấy khí bằng oxit nhôm

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỒ ÁN 0

MỞ ĐẦU 4

PHẦN I: TỔNG QUAN 6

CHƯƠNG I: CƠ SỞ HOÁ LÍ CỦA CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ 7

I.1. Thành phần, đặc tính của khí tự nhiên và khí đồng hành. 7

I.2. Các tính chất của khí tự nhiên và khí đồng hành. 8

I.2.1. Phương trình trạng thái của các hydrocacbon. 8

I.2.2. Cân bằng pha của hệ các hydrocacbon. 8

I.3. Tính chất của hệ hydrocacbon và nước. 9

I.3.1. Hàm ẩm của khí. 9

I.3.2. Ảnh hưởng của nitơ và các hydrocacbon nặng đến hàm ẩm của khí. 10

I.3.3. Hàm ẩm cân bằng của hydrat. 10

I.3.4. Sự tạo thành hydrat. 14

I.3.4.1. Cấu trúc tinh thể hydrat. 14

I.3.4.2. Cân bằng quá trình tạo hydrat. 16

I.3.4.3. Nhận xét. 16

I.4. Quá trình hấp phụ. 18

I.4.1. Khái niệm chung về hấp phụ 18

I.4.2. Chất hấp phụ. 18

I.4.2.1. Đặc chưng của chất hấp phụ. 18

I.4.2.2. Ôxit nhôm và - Al2O3 19

I.4.3. Cân bằng pha của quá trình hấp phụ. 23

I.4.4. Hoạt độ hấp phụ 23

I.4.5. Các thuyết hấp phụ. 24

I.4.5.1. Thuyết hấp phụ Lang muir. 24

I.4.5.2. Thuyết hấp phụ BET. 25

I.4.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 31

I.4.6.1. Nhiệt hấp phụ. 31

I.4.6.2. Nhiệt trong quá trình tái sinh. 32

I.4.7. Động học của quá trình hấp phụ. 34

I.4.7.1. Chuyển chất từ pha hơi đến bề mặt ngoài viên. 34

I.4.7.2. Chuyển chất trong mao quản. 36

I.4.7.3. Động học của quá trình hấp phụ. 38

CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ 40

II.1. Các phương pháp sấy khô khí. 40

II.1.1. Phương pháp hấp thụ. 40

II.1.2. Phương pháp hấp phụ. 41

II.1.3. Lựa chọn phương pháp. 42

II.2. Công nghệ sấy khí bằng phương pháp hấp phụ 43

II.2.1. Công nghệ sấy với chu trình tái sinh kín. 43

II.2.2. Công nghệ sấy khí với chu trình tái sinh hở. 45

II.2.2.1. Phương án 1. 45

II.2.2.2. Phương án 2. 47

II.2.2.3. Phương án 3. 49

II.2.3. Chọn công nghệ tính toán thiết kế. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY