Đề tài Tình hình huy động và sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Phụ lục

Trang

Lời mở đầu. 1

Chương 1 Lý luận chung về vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. 2

1) Mục đích . 2

2) Sự khác nhau giữa tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước với các hình thức tín dụng khác. 2

3) Bản chất, đặc trưng và vai trò của vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . 3

3.1) Bản chất của vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . . 3

3.2) Đặc trưng của vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nươc . 4

3.3) Vai trò của vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . . 5

4) Nguồn vốn và nguyên tắc vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . 7

4.1) Nguồn vốn . 7

4.2) Nguyên tắc tín dụng . 7

5) Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . 8

5.1) Cho vay đầu tư . 8

5.2) Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư . 10

5.3) Bảo lãnh tín dụng Kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. 11

Chương II: Thực trạng sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước . 14

1)Kế hoạch sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước giai đoạn 2000-2005 . 14

2)Những thành quả đạt được trong việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 18

2.1)Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực của nền kinh tế. 18

2.2) Hỗ trợ phát triển một số ngành lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. 18

2.2.1)Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế . 18

2.2.2) Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm 19

2.2.3) phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 19

2.3) Tạo sự chuyển biến về lượng và chất trong việc khai thác các nguồn vốn cho đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính. 20

2.4) Giải quyết các vấn đề xã hội. 24

3) Những khó khăn tồn tại. 21

3.1) Cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước chậm được điều chỉnh, chưa phù hợp với diễn biến của thực tiễn. . 21

3.2)Nguồn vốn chưa thật sự ổn định và phát triển bền vững. 21

3.3) Khó khăn trong việc quản lý và đảm bảo an toàn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 22

3.4) Chưa đa dạng hoá các hoạt động nghiệp vụ theo yêu cầu của nền kinh tế hướng tới thị trường. 23

3.5)Quản lý vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước còn thông qua nhiều đầu mố. 23

3.6)Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước được đầu tư chưa đồng bộ cơ chế quản lý vốn thường xuyên thay đổi. 24

3.7)Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được đầu tư chưa đồng bộ cơ chế quản lý vốn thường xuyên thay đổi. 25

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 26

1)Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cấp . 26

2) Đối tượng cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước phải phù hợp vói mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. . 27

3) Mức vốn vay và lãi suất vay hợp lý . 27

4) Hình thành cơ chế đảm bảo vốn vay năng động . 28

5) Thời hạn cho vay tín dụng đầu tư phát triển của nguồn vốn phải hợp lý. 28

6)Tiếp tục hoàn thiện các chính sách, cơ chế huy động và sử dụng vốn ODA trong các ngành, các vùng lãnh thổ . 29

7)Trong thời gian tới , cần hình thành chiến lược và xác định mục tiêu hỗ trợ có trọng điểm, không dàn trải. . 29

Kết luận. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY