Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty Đại Phú

* Tổng doanh thu 01 43.7909800

Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu 02

+ Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03

+ Chiết khấu 04

+ Hàng bán bị trả lại 05

+ Giảm giá 06

+ Thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nộp 07

1. Doanh thu thuần (01-03) 10 437909800

2. Giá vốn hàng bán 11 332046820

3. Lợi nhuận gộp 20 105862980

4. Chi phí bán hàng 21 114180000

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 83121566

6. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [20-(21+22)] 23

- Thu nhập hoạt động tài chính 31

- Chi phí hoạt động tài chính 32

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính (31-32) 40

- Các khoản thu nhập bất thường 41

- Chi phí bất thường 42

8. Lợi nhuận bất thường (41-42) 50

9. Lợi nhuận trước thuế 60 -91.438586

10 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 -25.602804,08

11. Lợi nhuận sau thuế (60-70) 80 -65.835.781,92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY