Đề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

Lời nói đầu 1

Phần I : Những vấn đề chung 2

I. Khái quát chung về công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 2

1.1. Giai đoạn 1 (Từ năm 1958 đến năm 1965) 2

1.2 Giai đoạn 2 (Từ năm 1966 đến năm 1974) 2

1.3. Giai đoạn 3 (Từ năm 1975 đến 1985) 2

1.4. Giai đoạn 4 (Từ năm 1986 đến 1993) 3

1.5 Giai đoạn 5 (Từ năm 1994 đến 2002) 3

1.6 Giai đoạn (Từ năm 2003 đến nay) 3

2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 3

2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty: 3

2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5

3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 6

3.1.Các Lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty 6

3.2. Đặc điểm của các yếu tố đầu vào. 6

3.3. Đặc điểm về quy trình sản xuất công nghệ 7

3.4. Thông tin về thị trường. 9

4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 10

4.1.Tình hình sản xuất kinh doanh. 10

4.2. Phương hướng và kế hoạch năm 2007. 11

4.2.1 Các chỉ tiêu cơ bản: 11

4.2.2.Kế hoạch SXKD năm 2007. 11

II. Thực trạng công tác quản lý lao động tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 11

1. Thực trạng quản lý nhân lực 11

1.1. Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo và hợp tác lao động 11

1.1.2. Hiệp tác lao động 14

1.2. Cơ cấu lao động theo trình độ, giới tính chuyên môn và trình độ được đào tạo. 16

1.3. Thực trạng điều kiện lao động 17

1.4. Công tác đào tạo tại công ty 18

1.5.Tạo động lực tinh thần cho người lao động 19

2. Định mức lao động 20

3.Tiền lương 21

3.1. Các hình thức trả lương cho tổ sản xuất trong phân xưởng cơ khí. 21

4. Quản lý nhà nước về tiền lương: 25

5. Thực hiện pháp luật lao động: 26

5.1.Hợp đồng lao động. 26

5.2 Thoả ước lao động tập thể. 26

Phần II: Chuyên đề 30

Tên chuyên đề: Thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội 30

I. Cơ sở lý luận và thực tiễn cuả công tác Bảo hộ lao động 30

A. Cơ sở lý luận cuả công tác Bảo hộ lao động. 30

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác Bảo hộ lao động 33

1.1. Mục đích: 33

1.2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. 33

2. Các nội dung chủ yếu của công tác Bảo hộ lao động. 34

2.1.Nội dung khoa học – kỹ thuật 34

2.2. Nội dung xây dựng và thực hiện luật pháp, chế độ, thể lệ về Bảo hộ lao động. 36

2.3. Nội dung về tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ choc vận động quần chúng làm tốt công tác Bảo hộ lao động. 37

B 38

1. Sự cần thiết phải thực hiện công tác BHLĐ. 38

2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 39

II. Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội 39

1. Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ của Công ty 39

2. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên 41

3. Vai trò của Công đoàn trong công tác Bảo hộ lao động 42

4.Kế hoạch Bảo hộ lao động. 42

5. Chế độ chính sách Bảo hộ lao động. 49

5.1 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. 49

5.2 Huấn luyện Bảo hộ lao động. 49

5.3 Chế độ lao động. 50

5.3.1 Chế độ làm việc nghỉ ngơi. 50

5.3.2 Chế độ với lao động nữ. 50

5.3.3 Chế độ bồi dưỡng độc hại. 50

A – Những nội dung về mặt kỹ thuật an toàn. 51

1, Kỹ thuật an toàn điện. 51

1.1. Biện pháp tổ chức: 51

1.2 Biện pháp kỹ thuật: 52

2, Kỹ thuật an toàn cơ khí 53

3, Kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực 54

4, Kỹ thuật an toàn thiết bị nặng và vận chuyển 55

B – Những nội dung về vệ sinh lao động. 56

2. Tiếng ồn 58

3. Hơi khí độc. 60

4. Bụi 61

5. Nước thải 62

6. Hệ thống thông gió công nghiệp 63

7. Công tác phòng chống cháy nổ 63

8, Phong trào “Xanh – sạch - đẹp” của công ty 65

C- Tình hình tai nạn lao động, sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp 66

1. Tình hình tai nạn lao động 66

2. Tình hình sức khoẻ bệnh tật 66

3. Tình hình bệnh nghề nghiệp tại công ty 67

III. Kiến nghị và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao đông 67

1. Đánh giá kết quả thực hiện: 67

2. Các biện pháp BHLĐ và cải thiện điều kiện làm việc: 69

Kết luận 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY