Đề tài Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng Phone Book Safe Manager trên Android

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . . 41. LỊCH SỬ ANDROID . . . 42. DELVING VỚI MÁY ẢO DALVIK . 53. KIẾN TRÚC CỦA ANDROID . 53.1. Tầng ứng dụng . 63.2. Application framework . 63.3. Library . 73.4. Android Runtime . . 73.5. Linux kernel . . . 84. ANDROID EMULATOR . . 85. CÁC THÀNH PHẦN TRONG MỘT ANDROID PROJECT . 95.1. AndroidManifest.xml . 95.2. File R.java . 106. CHU KỲ ỨNG DỤNG ANDROID . 116.1. Chu kỳ sống thành phần . . 126.2. Activity Stack . 126.3. Các trạng thái của chu kỳ sống . 136.4. Chu kỳ sống của ứng dụng . 136.5. Các sự kiện trong chu kỳ sống của ứng dụng . 146.6. Thời gian sống của ứng dụng . . 146.7. Thời gian hiển thị của Activity . 146.8. Các phương thức của chu kỳ sống . 147. CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN TRONG ANDROID . 167.1. View. . 167.2. ViewGroup . 167.2.1. LinearLayout . 167.2.2. FrameLayout . 177.2.3. AbsoluteLayout . . 177.2.4. RetaliveLayout . . 187.2.5. TableLayout . 187.3. Button . 187.4. ImageButton . . . 197.5. ImageView . 207.6. ListView . 207.7. TextView . 21 7.8. EditText . . 217.9. CheckBox. 227.10. MenuOptions . 227.11. ContextMenu . 247.12. Quick Search Box . . 247.13. Activity & Intend. 257.13.1. Activity . . . 257.13.2. Intent . 268. CONTENT PROVIDER VÀ URI . 289. BACKGROUND SERVICE . 2910. TELEPHONY . 3211. SQLITE . . 3212. ANDROID & WEBSERVICE . 3312.1. Khái niệm Web service và SOAP . 3312.2. Giới thiệu về XStream . . 3412.3. Thao tác với web service trong Android . 36CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 3813. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN. 3814. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG . 3814.1. Upload phone book. 3814.2. Revert phone book . . 3914.3. Send contact . 4014.4. Reveive contact . 4014.5. Export contact tới SD Card . 4014.6. Import contact từ SD Card . . 4114.7. Account Manager . . 4114.7.1. Login . 4114.7.2. Change password . 4114.7.3. Restore account . . 4114.7.4. Create account . 4215. CÁC BIỂU ĐỒ HỆ THỐNG . 4215.1. Biểu đồ Usercase . 4215.1.1. Restore account . . 4315.1.2. Export Contact vào SD Card . . 4315.1.3. Import Contact từ SD Card . 4315.1.4. Login . 4415.2. Biểu đồ Class. 44 15.2.1. Biểu đồ Class giữa các thành phần giao diện . 4415.3. Biểu đồ Class Contact. . 4415.4. Biểu đồ Class ContactProvider . . 4415.5. Class Webservice . . 4515.6. Biểu đồ Sequence . . 4515.6.1. Login . 4515.6.2. Create new account . . 4615.6.3. Restore account . . 4715.6.4. Upload phone book . . 4815.6.5. Revert phone book . 4815.6.6. Export Contact to SD Card . 4915.6.7. Import Contact from SD Card . 4915.6.8. Send Contact . 4915.7. Biểu đồ Activity . 5115.7.1. Change password . 5115.7.2. Export Contact to SD Card . 5215.7.3. Upload phone book . . 5215.7.4. Send Contact . 5315.7.5. Revert phone book . 5315.7.6. Import Contact from SD Card . 5416. CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB SERVICE . 54CHƯƠNG 3: DEMO ỨNG DỤNG . . 5717. MỘT VÀI HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG . 5718. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC MÀN HÌNH VÀ DIALOG . 5818.1. Danh sách các liên kết màn hình m ức 1&2 . . 5818.2. Danh sách liên kết các màn hình m ức 3 . 5818.2.1. Màn hình View Contact . . 5818.2.2. Màn hình danh sách các Contact mới . 5818.2.3. Màn hình danh sách phone bool đã upload. 5819. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG . . 5920. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI. 5921. KẾT LUẬN. 60ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . . 4

1. LỊCH SỬ ANDROID . . . 4

2. DELVING VỚI MÁY ẢO DALVIK . 5

3. KIẾN TRÚC CỦA ANDROID . 5

3.1. Tầng ứng dụng . 6

3.2. Application framework . 6

3.3. Library . 7

3.4. Android Runtime . . 7

3.5. Linux kernel . . . 8

4. ANDROID EMULATOR . . 8

5. CÁC THÀNH PHẦN TRONG MỘT ANDROID PROJECT . 9

5.1. AndroidManifest.xml . 9

5.2. File R.java . 10

6. CHU KỲ ỨNG DỤNG ANDROID . 11

6.1. Chu kỳ sống thành phần . . 12

6.2. Activity Stack . 12

6.3. Các trạng thái của chu kỳ sống . 13

6.4. Chu kỳ sống của ứng dụng . 13

6.5. Các sự kiện trong chu kỳ sống của ứng dụng . 14

6.6. Thời gian sống của ứng dụng . . 14

6.7. Thời gian hiển thị của Activity . 14

6.8. Các phương thức của chu kỳ sống . 14

7. CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN TRONG ANDROID . 16

7.1. View. . 16

7.2. ViewGroup . 16

7.2.1. LinearLayout . 16

7.2.2. FrameLayout . 17

7.2.3. AbsoluteLayout . . 17

7.2.4. RetaliveLayout . . 18

7.2.5. TableLayout . 18

7.3. Button . 18

7.4. ImageButton . . . 19

7.5. ImageView . 20

7.6. ListView . 20

7.7. TextView . 21

7.8. EditText . . 21

7.9. CheckBox. 22

7.10. MenuOptions . 22

7.11. ContextMenu . 24

7.12. Quick Search Box . . 24

7.13. Activity & Intend. 25

7.13.1. Activity . . . 25

7.13.2. Intent . 26

8. CONTENT PROVIDER VÀ URI . 28

9. BACKGROUND SERVICE . 29

10. TELEPHONY . 32

11. SQLITE . . 32

12. ANDROID & WEBSERVICE . 33

12.1. Khái niệm Web service và SOAP . 33

12.2. Giới thiệu về XStream . . 34

12.3. Thao tác với web service trong Android . 36

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 38

13. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN. 38

14. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG . 38

14.1. Upload phone book. 38

14.2. Revert phone book . . 39

14.3. Send contact . 40

14.4. Reveive contact . 40

14.5. Export contact tới SD Card . 40

14.6. Import contact từ SD Card . . 41

14.7. Account Manager . . 41

14.7.1. Login . 41

14.7.2. Change password . 41

14.7.3. Restore account . . 41

14.7.4. Create account . 42

15. CÁC BIỂU ĐỒ HỆ THỐNG . 42

15.1. Biểu đồ Usercase . 42

15.1.1. Restore account . . 43

15.1.2. Export Contact vào SD Card . . 43

15.1.3. Import Contact từ SD Card . 43

15.1.4. Login . 44

15.2. Biểu đồ Class. 44

15.2.1. Biểu đồ Class giữa các thành phần giao diện . 44

15.3. Biểu đồ Class Contact. . 44

15.4. Biểu đồ Class ContactProvider . . 44

15.5. Class Webservice . . 45

15.6. Biểu đồ Sequence . . 45

15.6.1. Login . 45

15.6.2. Create new account . . 46

15.6.3. Restore account . . 47

15.6.4. Upload phone book . . 48

15.6.5. Revert phone book . 48

15.6.6. Export Contact to SD Card . 49

15.6.7. Import Contact from SD Card . 49

15.6.8. Send Contact . 49

15.7. Biểu đồ Activity . 51

15.7.1. Change password . 51

15.7.2. Export Contact to SD Card . 52

15.7.3. Upload phone book . . 52

15.7.4. Send Contact . 53

15.7.5. Revert phone book . 53

15.7.6. Import Contact from SD Card . 54

16. CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB SERVICE . 54

CHƯƠNG 3: DEMO ỨNG DỤNG . . 57

17. MỘT VÀI HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG . 57

18. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC MÀN HÌNH VÀ DIALOG . 58

18.1. Danh sách các liên kết màn hình m ức 1&2 . . 58

18.2. Danh sách liên kết các màn hình m ức 3 . 58

18.2.1. Màn hình View Contact . . 58

18.2.2. Màn hình danh sách các Contact mới . 58

18.2.3. Màn hình danh sách phone bool đã upload. 58

19. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG . . 59

20. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI. 59

21. KẾT LUẬN. 60

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY