Đề tài Tìm hiểu kế tóan vật liệu, dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa

Ở bất cứ doanh nghiệp nào cũng vậy cần phải cú và sử dụng cụng cụ dụng cụ tuỳ theo yờu cầu sản xuất cụ thể. Nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ là một trong 3 yếu tố cơ bản của quỏ trỡnh hoạt động sản xuất xõy dựng. Là yếu tố mang tớnh chất quyết định cho mỗi cụng việc sản xuất của doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại C«ng ty TNHH s¶n xuÊt – kinh doanh vËt liÖu x©y dùng T©n Hoµ. em dã tìm hiẻu sự vững trãi của công tác hạch tán NVL, CCDC của công ty và những ưu khuyết điểm trong quá trình hạch toán.

Công ty vận dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập chung và quản lý phù hợp với doanh nghiệp. Toàn bộ công tác kế toán của công ty đều thực hiện tại phòng kế toán của công ty đá góp phần giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ của từng nhân viên kế toánvà hiệu quả kinh tế trong việc quản lý NVL, CCDC

Hoàn thiện công tác lập chứng từ ban đầu: Các chế độ ghi chép ban đầu từ việc lập chứng tứ, luân chuyển chứng từ(phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hoá đơn, sổ chi tiết ) đã được công ty quy định và tuân thủ rõ ràng theo đúng chế độ ban hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY