Đề tài Tìm hiểu dây chuyền công nghệ nhà máy sản xuất giấy Bãi Bằng

Mục lục Lời nói đầu 1 PHẦN I : Giới thiệu chung về công ty giấy Bãi Bằng.4 I. Giới thiệu chung về công ty Bãi Bằng .4 II . Tổng quan về hệ thống sản xuất của công ty giấy Bãi Bằng .5PHẦN II : Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất giấy .7 I. Công đoạn xử lí nguyên liệu .7 II. công đoạn xử lí bột .7 1. Công đoạn nấu bột.7 2. Công đoạn rửa sàng .8 3. Công đoạn tẩy trắng bột .8 4. Công đoạn Xeo.8 4.1. Hòm phun bột và sự hình thành tờ giấy.8 4.2-Bộ phận ép.9 4.3-Bộ phận sấy.10 4.4- Bộ phận ép quang .11 4.5- Bộ phận cuộn .11 PHẦN III : Giới thiệu chung về hệ thống dây chuyền sản xuất trong phân xưởng Xeo 2 .12 PHẦN IV : Các giải pháp điều khiển đang được ứng dụng trong phân xưởng Xeo .15 I. Hệ thống điều khiển chất lượng QCS.15 1. Cấu hình của hệ thống QCS .15 2. Chức năng và cấu hình của hai trạm vận hành OS .16 2.1 Cấu hình phần cứng .16 2.2 Phương thức truy nhập MB 300 .16 2.3 Cấu hình phần mềm .17 2.4 Chức năng của hai trạmvận hành OS .18 3. Chức năng và cấu hình của hai trạm Master piece 200/1.18 4. Chức năng và cấu hình của trạm Smart Weight Profiler (SWP) 5. Chức năng và cấu hình của trạm kĩ thuật EWS .20 6 . Đặc trưng điều khiển của hệ thống QCS .21 7. Nhiệm vụ điều khiển của hệ thống QCS.21 8. Các mạch điều khiển của hệ thống QCS .24 II. Các bộ điều khiển PLC .27 PHẦN V : Giải pháp điều khiển DCS cho phân xưởng xeo.28 I. Khỏi niệm chung về hệ điều khiển phõn tỏn DCS.28 1. Cấu trúc chung của mọi hệ điều khiển phân tán .28 2 .Hệ thống mạng trong hệ thống điều khiển phân tán.31 2.1. Các mạng I/O .31 2.2. Mạng điều khiển.32 2.3. Mạng diện rộng của nhà máy.33 2. 4.Kiểu mạng .33 II . Hệ thống điều khiển phân tán CENTUM CS3000.34 III. Giải pháp DCS đang được áp dụng trong phân xưởng Xeo.43 1. Giới thiệu về hệ thống điều khiển DCS của phân xưởng .43 2. Chức năng của hệ thồng điều khiển DCS ở phân xưởng .45 3. Hệ thống các điểm đo của DCS .48 4. Nguyên lí đo một số đại lượng cơ bản .48 4.1 .Các nguyên lí đo nồng độ .49 4.2 . Các nguyên lí đo độ nghiền .50 4.3. Các nguyên lí đo lưu lượng .58 4.4.Đo lưu lượng bằng cách đo độ giảm áp .68 4.5.Nguyên lí đo mức trong các bể chứa .72 4.6.Một số nguyên lí đo nhiệt độ .72 4.8.Nguyên lí đo áp suất .72 4.9. Một số loại sensors đang được sử dụng tại nhà máy giấy bãi Bằng .72 5. Các mạch điêu khiển của hệ thống DCS trong phân xưởng Xeo thứ 2 . .73 5.1 Các mạch điều khiển mức dung dịch trong các bể .73 5.2 Các mạch điều khiển nồng độ bột trong dung dịch các bể .74 5.3 Các mạch điều khiển lưu lượng dung dịch bột trong các đường ống .76 5.4 Các mạch điều khiển áp suất trong các đường ống .77 5. 5 . Các mạch điều khiển độ nghiền .78 6.6 . Nhận xét .78 Tài liệu tham khảo .79

Mục lục

Lời nói đầu 1

PHẦN I : Giới thiệu chung về công ty giấy Bãi Bằng.4

I. Giới thiệu chung về công ty Bãi Bằng .4

II . Tổng quan về hệ thống sản xuất của công ty giấy Bãi Bằng .5

PHẦN II : Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất giấy .7

I. Công đoạn xử lí nguyên liệu .7

II. công đoạn xử lí bột .7

1. Công đoạn nấu bột.7

2. Công đoạn rửa sàng .8

3. Công đoạn tẩy trắng bột .8

4. Công đoạn Xeo.8

4.1. Hòm phun bột và sự hình thành tờ giấy.8

4.2-Bộ phận ép.9

4.3-Bộ phận sấy.10

4.4- Bộ phận ép quang .11

4.5- Bộ phận cuộn .11 PHẦN III : Giới thiệu chung về hệ thống dây chuyền sản xuất trong phân xưởng Xeo 2 .12 PHẦN IV : Các giải pháp điều khiển đang được ứng dụng trong phân xưởng Xeo .15

I. Hệ thống điều khiển chất lượng QCS.15

1. Cấu hình của hệ thống QCS .15

2. Chức năng và cấu hình của hai trạm vận hành OS .16

2.1 Cấu hình phần cứng .16

2.2 Phương thức truy nhập MB 300 .16

2.3 Cấu hình phần mềm .17

2.4 Chức năng của hai trạmvận hành OS .18

3. Chức năng và cấu hình của hai trạm Master piece 200/1.18

4. Chức năng và cấu hình của trạm Smart Weight Profiler (SWP)

5. Chức năng và cấu hình của trạm kĩ thuật EWS .20

6 . Đặc trưng điều khiển của hệ thống QCS .21

7. Nhiệm vụ điều khiển của hệ thống QCS.21

8. Các mạch điều khiển của hệ thống QCS .24

II. Các bộ điều khiển PLC .27

PHẦN V : Giải pháp điều khiển DCS cho phân xưởng xeo.28

I. Khỏi niệm chung về hệ điều khiển phõn tỏn DCS.28

1. Cấu trúc chung của mọi hệ điều khiển phân tán .28

2 .Hệ thống mạng trong hệ thống điều khiển phân tán.31

2.1. Các mạng I/O .31

2.2. Mạng điều khiển.32

2.3. Mạng diện rộng của nhà máy.33

2. 4.Kiểu mạng .33

II . Hệ thống điều khiển phân tán CENTUM CS3000.34

III. Giải pháp DCS đang được áp dụng trong phân xưởng Xeo.43

1. Giới thiệu về hệ thống điều khiển DCS của phân xưởng .43

2. Chức năng của hệ thồng điều khiển DCS ở phân xưởng .45

3. Hệ thống các điểm đo của DCS .48

4. Nguyên lí đo một số đại lượng cơ bản .48

4.1 .Các nguyên lí đo nồng độ .49

4.2 . Các nguyên lí đo độ nghiền .50

4.3. Các nguyên lí đo lưu lượng .58

4.4.Đo lưu lượng bằng cách đo độ giảm áp .68

4.5.Nguyên lí đo mức trong các bể chứa .72

4.6.Một số nguyên lí đo nhiệt độ .72

4.8.Nguyên lí đo áp suất .72

4.9. Một số loại sensors đang được sử dụng tại nhà máy giấy bãi

Bằng .72

5. Các mạch điêu khiển của hệ thống DCS trong phân xưởng Xeo

thứ 2 . .73

5.1 Các mạch điều khiển mức dung dịch trong các bể .73

5.2 Các mạch điều khiển nồng độ bột trong dung dịch các bể .74

5.3 Các mạch điều khiển lưu lượng dung dịch bột trong các đường

ống .76

5.4 Các mạch điều khiển áp suất trong các đường ống .77

5. 5 . Các mạch điều khiển độ nghiền .78

6.6 . Nhận xét .78

Tài liệu tham khảo .79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY